برندسازی شرکتی با استفاده از رویکرد نظریه داده بنیاد (موردمطالعه: شرکت‌های صنعت ساختمان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران،

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران،

3 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

4 4. دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران، تهران، ایران،

چکیده

یک برند قوی، سازمان را قادر به خلق مزیت رقابتی می‌سازد. صنعت ساختمان، یکی از محیط‌هایی است که اهمیت برندسازی شرکت در آن به شکل روزافزونی در حال گسترش است. هدف اصلی این پژوهش درک فرآیند برندسازی شرکت در صنعت با استفاده از روش پژوهش نظریه داده بنیاد است. به‌منظور پاسخگویی به مسئله‌ی چگونگی شکل‌گیری برند سازمان، مصاحبه‌های عمیق نیمه ساختاریافته با 16 نفر از مدیران ارشد، مدیران فروش و بازاریابی، مدیران فنی از شرکت‌های ساختمانی و متخصصان برندسازی باسابقه همکاری با شرکت‌های ساختمانی، انجام شد. داده‌های متنی پس از پیاد‌ه‌سازی با استفاده از سه مرحله متوالی کدگذاری باز، محوری و گزینشی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند و درنهایت مدل پارادایمی پژوهش و روایت میان مقوله‌ها تدوین شد. نتایج نشان می‌دهد که فرآیند برند سازی شرکت حول مقوله محوری خلق معانی متمایز برند قرار دارد که تحت تأثیر شرایط علی شکل می‌گیرد. این فرآیند با شرایط علی ازجمله تعهد به مشتری، کیفیت ساخت، هویت آفرینی، نمادگرایی تعاملی و بازار گرایی آغاز می‌گردد و موجب شکل‌گیری معانی متمایز برند شرکت می‌شود. این معانی متمایز خلق‌شده از برند با استفاده از راهبردها و کنش‌های تصویرسازی، آگاهی‌رسانی، مشارکت تطبیقی، خدمات پس از تحویل و بسط محصول به مشتری انتقال‌یافته و پیامد آن ایجاد تصویر مطلوب از برند و بهبود جایگاه رقابتی است. شبکه بین سازمانی شرکت نیز از شرایط مداخله‌گر بر فرآیند برندسازی شرکت و پیش‌نیازهای ساختاری از جمله شرایط زمینه‌ای پیاده‌سازی راهبردهای برندسازی محسوب می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Corporate brand Building by Using the Approach of grounded Theory (Case Study: Construction Industry Companies)

نویسندگان [English]

  • mohammad haghighi 1
  • Mohammad Rahim Eafidani 2
  • mir ahmad Amirshahi 3
  • shirin Salim 4
1 Associate Prof,Faculty of Management, Tehran University، Tehran،ran
2 Assistance Prof،Faculty of Management, Tehran University،Tehran،Ira
3 Associate Prof، Faculty of Social Science and Economy، Tehran, Iran
4 Ph,D،Student, Faculty of Management, Tehran University، Tehran, Iran
چکیده [English]

A strong brand enables an organization to create competitive advantage. Construction industry is one of those environments in which corporate brand building is getting important. The main purpose of this study is to develop a model for brand building in Iran’s construction industry. Grounded theory was used as a research method to create the model. Sixteen semi-structured interviews were conducted. The participants included Sales, marketing, technical, CEO Managers and consultants of construction companies. The results showed six main themes as casual’s conditions of brand building in construction companies. The themes include commitment to customer, quality of construct, identity creation, interactive symbol and Market orientation. Structural Prerequisites factor is a grounded condition to implement brand building strategies. There are five strategies or practices such as image creation, awareness making, adaptive participation, after delivery services and product extension which can build brand in construction companies. The consequences of brand building strategies include brand positive image, positive associates, brand trust and a strong competitive position.

کلیدواژه‌ها [English]

  • corporate brand building
  • Construction Industry
  • grounded theory
  • branding model
 آذر، عادل، رستگار، عباسعلی، باقری قره بلاغ، هوشمند (1398). رهبری تحول‌آفرین برند خاص: واکاوی نقش رفتارهای برندساز کارکنان بر بشارت برند در شرکت‌های بیمه، فصلنامه مدیریت بازرگانی، دوره 11، شماره 1، ص 141-162
 حسین زاده، رضا، بکتاش، فرزانه (1397)، بررسی تأثیر آمیخته بازاریابی حسی بر ارزش ویژه برند و تصویر برند، فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره 2، شماره 1، ص 303-324.
روستا، احمد، (1393)، ماهنامه خبری، آموزشی پژوهشی تحلیلی صنعت ساختمان، شماره شهریور 93.
عزیزی، شهریار، قره چه، منیژه، براتی، ابولفضل (1396). الگوی برند موفق در صنعت کاشی و سرامیک با رویکرد نظریة داده بنیاد، فصلنامه مدیریت بازرگانی، دوره 9، شماره 4، صص 807-826.
دانایی فرد، حسن. الوانی، سید مهدی و آذر، عادل (1383) روش‌شناسی پژوهش کیفی در مدیریت، رویکرد جامع، تهران: انتشارات صفار- اشرافی.
محمدپور، احمد. (1392)، روش تحقیق کیفی ضد روش 2: مراحل و رویه‌های عملی در روش‌شناسی کیفی، تهران، نشر جامعه شناسان، چاپ دوم.
دانایی‌فرد، حسن و امامی، سید مجتبی (1386)، استراتژی‌های پژوهش‌های کیفی: تأملی بر نظریه‌پردازی داده بنیاد. فصلنامه اندیشه‌های مدیریت راهبردی، ش 69: 13-89.
Aaker, D. A. (2004). Brand portfolio strategy. New York: The Free Press.
Azar, A. Rastgar, A. Garabollagh, H. (2019). Brand-Specific Transformational Leadership: Analysis of the
     Role of the Employee’s Brand-Building Behaviour on Brand Evangelism in Insurance Companies. Journal
     of Business Management, 11(1), 141-162. (In Persian)
Azizi, S. Ghareche, M. Barati, A. (2018). Model of Successful Branding in the Ceramic and Tile Industry
     Using Grounded Theory Approach. Journal of Business Management, 9(4), 826-80. (In Persian)
Balmer, J. M. T. (2001). Corporate identity, corporate branding and corporate marketing seeing through the
     fog. European Journal of Marketing, 35(3/4), 248-291.
Balmer, J. M. T. & Gray, E. R. (2003). Corporate brands: What are they? What of them? European
     Journal of Marketing, 37(7/8),972-997.
Brown, T. J. Dacin, P. A. Pratt, M. G.&, Whetten, D. A.(2006). Identity, intended image, construed image,
     and reputation: an interdisciplinary framework and suggested terminology. Academy of Marketing
     Science. Journal,34(2),99–106.
Chang A. Chiang, H. H,&, Shian H. T.(2015), Investigating the dual-route effects of corporate branding on
     Brand equity, Asia Pacific Management Review,20, 120-129
Chathuranga, D.A.K. De Silva, N. & Dahanayake, K.(2014).Impact of Aesthetic Appearance to facilitate
      Corporate Business Objectives In organizations, The 3rd World Construction Symposium 2014:
     Sustainability and Development in Built Environment, 20 - 22 June, Colombo, Sri Lanka
Charmaz,K (2006),Grounding Grounded Theory: A practical Guide Through Quantitative Analysis
     ,London: Sage publication Ltd.
Corbin,J. and Strauss(2008),Basic of Qualitative Research,Third Edition, London: Sage Publications Inc.
Danaeifard,H and Emami,S,M.(2007). Strategies of Qualitative Research: A Reflection on Grounded
     Theory, Strategic management thought,69-97. (In Persian)
Danayeifard,H. Alvani,S.M. Azar,A.(2004). Qualitative Research Methodology in Management: A
     Comprehensive approach, Tehran, Eshraghi publication. (In Persian).
De Chernatony, L. 2010. From Brand Vision to Brand Evaluation, 3rded. Butterworth-Heinemann, Oxford.
Dowling, G.R. (2005). Corporate Reputations, Kogan Page, London.
Hatch, M. J. & Schultz, M. (2008). Taking brand initiative: How companies can align strategy, culture, and
     identity through corporate branding. New York: Jossey-Bass.
Hatch, M. J. & Schultz, M. (2003). Bringing the corporation into corporate branding. European Journal of
     Marketing, 37(7/8), 1041-1064.
Hosseinzadeh, M. Baktash, F. (2018). Studying the Effect of Mixed Experiential Marketing on Brand Equity
     and Brand Image (Case Study: Royal Mattress Brand). Journal of Business Management, 10(2), 303-324
     (In Persian).
Hirst, G. Van Dick, R. & Van Knippenberg, D. (2009). A social identity perspective on leadership and
     employee creativity. Journal of Organizational Behavior, 30(7), 963-982.
Hogg, M. A. & Terry, D. J. (2000). Soc ial identity and self-categorization processes in organizational
     contexts. Academy of Management Review, 25(1), 121-140.
Hulberg, J. (2006). Integrating corporate branding and sociological paradigms: a literature study. Journal of
     Brand Management, 14(1/2), 60-73.
Keller, K. L. & Aaker, D. A. (1998). The impact of corporate marketing on a company's brand extensions.
     Corporate Reputation Review, 1(4), 356-378.
Malek Akhlaghi E, Moradi, M.Mehdizadeh, M.Ahmadi, N (2013). Innovation Strategies, Performance
     Diversity and Development: An Empirical Analysis in Iran Construction and Housing Industry. Iranian
    Journal of Management Studies, 6, 2, 31-60.
Melewar, T. C. Gotsi, M. & Andriopoulos, C. (2012). Shaping the research agenda for corporate branding:
    Avenues for future research. European Journal of Marketing, 46(5), 600—608
Muzellec, L. & Lambkin, M. (2006). Corporate rebranding: destroying, transferring or creating brand
     equity? European Journal of Marketing, 40(7/8), 803-824.
Punjaisri, K. & Wilson, A. (2011). Internal branding process: key Mechanisms, outcomes and moderating
     factors. European Journal of Marketing, 45(9/10), 1521-1537.
Roosta,A. (2014), Know the future, Sell and build, Journal of construction. (In Persian)
Speed, R. and Thompson, P. (2000). Determinants of sports sponsorship response. Journal of the Academy
     of Marketing Science, 28(2),226-38.
Spezial,H.and Carpenter,D (2003), Qualitative Research in Nursing: Advancing the Humanistic perspective
     , Philadelphia: Lippincott, Williams & Wilson.
Thesleff, R. J. Moisander,J.& Laine, P. M. (2011),Organizational dynamics and complexities of
     corporate brand building:A practice perspective,Scandinavian Journal of Management, 27, 196-204.
Toramal,M, Grys Jons,R.(2017), Development of new B2B venture corporate brand identity: A narrative
     performance approach,  Industrial Marketing Management, 65, 76-85.
Torres, A, Tammo H.A. Bijmolt, B. Tribó J. A. & Verhoef, P.(2012). Generating global brand equity
     through corporate social responsibility to key stakeholders, Intern. Journal of Research in Marketing,29,
     13-24.
Wallpach,S.V, Hemetsberger,A and Espersen,P. (2017) Performing identities: processes of brand and
     stakeholder identity co- construction.Journal of Business research, 70, 443-452.
Werther, J.B. & Chandler, D. (2005). Strategic corporate social responsibility as global brand insurance,
     Business Horizons, 48, 317-324.
Whittington, R. (2007). Strategy practice and strategy process: Family differences and the sociological eye.
    Organization Studies,28(10),1575-1586.