اثر روزنامه‌نگاری برند بر قصد حمایت مشتریان از کسب و کارهای نوپای داخلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، پیام نور ،تهران، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه پیام نور تهران، ایران

چکیده

 استارت­آپ­­ها دارای بودجه، منابع یا تجربه‌ای محدود هستند، از این‌رو انتخاب شیوه­ بازاریابی برای آن‌ها از اهمیت بسزایی برخوردار است. از سویی عدم اعتماد مخاطبان به تبلیغات سنتی، باعث افزایش گرایش بازاریابان، به مفهوم روزنامه­نگاری برند شده است.پژوهش باهدف بررسی اثر روزنامه‌نگاری برند برقصد حمایت مشتریان از کسب‌وکارهای نوپای داخلی صورت گرفت. ازلحاظ هدف کاربردی و از نظر شیوه جمع‌آوری داده‌ها توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری کلیه شهروندان تهرانی که از خدمات تپ سی استفاده می‌کنند. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران که با توجه به جامعه آماری نامحدود، حجم نمونه 384 نفر به‌صورت روش نمونه­گیری خوشه­ای در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری، پرسشنامه هست، پایایی با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ و روایی از روش (CVR)، مورد تائید قرار گرفت. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری توسط نرم‌افزار لیزرلصورت گرفت.نتایج حاکی از تائیدکلیه فرضیات است. نتایج نشان داد که روزنامه‌نگاری برند بر ابعاد قصد حمایت مشتریان تأثیرگذار است. بر اساس یافته­های پژوهش حاضر می­توان گفت، توجه به روزنامه­نگاری برند در فعالیت­های بازاریابی دیجیتال باعث افزایش کیفی محتوای تبلیغات و جلب اعتماد و توجه مشتریان و نیز افزایش قصد حمایت مشتریان از استارت‌آپ‌ها می­گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Brand Journalism on Customers' Repatronage Intention towards Local

نویسندگان [English]

  • meysam agheli 1
  • fateme ajorloo 2
1 Master of Management Executive, Payam Noor, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Psychology, Faculty of Psychology, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]


Startups have limited budget, resources or experience, so marketing style choose is very important for them. Meanwhile, audiences' distrust in traditional advertising has led marketers to an increase in their tendency to brand journalism. This research was aimed at investigating the effect of brand journalism on customers' repatronage intention towards domestic startups. According to purpose, the study is an applied research, and a descriptive survey in collecting data. The statistical population is all Tehrani citizens who use Tap30 services. To determine the sample size, Cochran formula was applied, and because of the unrestricted statistical population, sample size of 384 people was selected by cluster sampling method. The data collecting instrument was a questionnaire. The reliability was confirmed by calculating the Cronbach's alpha coefficient and the validity was confirmed by the CVR method. Data analysis was performed using Structural Equation Modeling Methodology by Liserl software. The results confirmed all assumptions. They showed that brand journalism has an impact on customers' repatronage intention. Based on the findings, it can be said that the attention to brand journalism in digital marketing activities increases the quality of advertising content, attracts customers' trust and attention, as well as increasing the customers' repatronage  intention towards the 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brand Journalism
  • Repatronage Intention
  • Startups
  • Tap30
 الله دادی، مهدی، تاج زاده نمین، ابوالفضل، عباس زاده، حسن، امیدی پسند، رضا (1393) بررسی تاثیر نقش داستان برند بر درک                تصویر برند با استفاده از روش تحلیل گفتگو (مورد مطالعه محصوالت اپل) کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی 21 بهمن ماه 1393،   مرکز همایشهای بینالمللی شهید بهشتی تهران ویژه­نامه فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین.
  حسین زاده شهری، معصومه، خسروی، مریم. (1392). تأثیر تصویر فروشگاه بر قصد حمایت و وفاداری مشتری (مورد مطالعه: فروشگاه هایپراستار)فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت بازرگانی، دوره 5، شماره 3، 39-56.
  رنجبریان، ب. جلیلوند، م؛ و فتحی، س. (1390) "تاثیر تبلیغات شفاهی بر جذب گردشگران خارجی: مورد مطالعه شهر اصفهان"،   فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال 26، شماره 4، شماره پیاپی 103، صص. 65-47.
  طباطبایی نسب، سید محمد، ماه آور پور، فهیمه. (1395). بررسی تعامل بین عوامل چهارگانه موثر بر شهرت برند و نقش آن برتبلیغات توصیه ای. مدیریت برند، دوره 3، شماره 2، 37-64.
   کریمی علویجه، محمد رضا، حقیقی کفاش، مهدی، نظری، مهسا. (1395). تاثیر فعالیت‌های خلق ارزش در جوامع برند، بر خرید مجدد مشتریان و وفاداری به برند در رسانه‌های اجتماعی. مدیریت برند، دوره 3، شماره 3، 181-214.
  لری لایت و جون کیدون، مینا مسلمی کویری، کمیل خیاط، منا بقائی صفت، میثم عاقلی. 1397. شش قانون احیای برند (رایج ترین اشتباهات برندسازی و نحوه خودداری از آنها)، آدنا.112-113
    وثوق، فرشید؛ محتشم سلیمانی و اعظم عندلیب، ۱۳۹۵، بررسی تاثیر بازاریابی محتوا بر استراتژی مدیریت ارتباط با مشتری برای بهبود سطح رضایت مشتریان در کسب و کار الکترونیکی در شبکه اجتماعی و وب سایت ها، دومین کنفرانس بین المللی وب پژوهی، تهران، دانشگاه علم و فرهنگ.
 
AbdulQader, I. K. (2008). “Intention to purchaseelectronic green products amongst lecturers: an empirical
           Evidence”, Master Thesis, University Sanis Malaysia, Malaysia.
Allah Dadi, Mehdi, Tajzadeh Namin, Abolfazl, Abbaszadeh, Hassan, Omidisand, Reza (2015) The
          Impact of Brand Story on Brand Image Understanding Using Dialog Analysis Method (Apple
          Product Study) National Conference on Marketing Research February 21, 2015, Shahid Beheshti
          International Center of Conferences, Special Issue, New Journal Marketing Research. (In Persian).
Arvola, A. Vassallo, M. & Dean, M (2008). “Predicting intentions to purchase organic food: the role of
         Affective and moral attitudes in the theory of planned behavior”, Appetite, 50, pp. 443-454.
Baetzgen, Andreas; Tropp, Jörg. 2015. How can brand - owned media be managed? Exploring the
         Managerial success factors of the new interrelation between brands and media. In International
         Journal on Media Management 17 (3), pp. 135–155.
Bambauer – Sachse, S. & Mangold, S. (2011). “Brand equity dilution through negative online word-of
         Mouth communication”, Journal of Retailing and Consumer Services, 18 (1), pp. 38–45.
Bowen, JT.  And Shoemaker, S. (2003).  Loyalty:  A Strategic Commitment, Cornell Hotel and
        Restaurant Administration Quarterly 44(5­6):31­46.
Brown, Ashley. 2014. Coca-Cola’s new journey focuses on storytelling. In PR Week, 1/1/2014. Available
          Checked on 3/5/2016 Bull, Andy. 2013. Brand journalism. London: Routledge
Burke, John. 2013. The newsroom apart: Building brand content at your newspaper. In Innovations in
          Newspapers World Report 2013.
Burke, John. 2014. Advertising is dead. Long live advertising with brand content. In Innovations in
          Newspapers World Report 2014.
Cole, James. T. Greer, Jennifer. D. 2013. Audience response to brand journalism. The effect of frame,
         Source, and involvement. In Journalism & Mass Communication Quarterly 90 (4), pp. 673–690.
D’Vorkin, Lewis. 2012. The world of brand journalism. In Forbes, 11/5/2012, p. 10.
Dawson Ferguson. 2012. Engage your audience with brand journalism. Available online at
         dawsonferguson. Com/images/2012_ brand_journalism_wp.pdf, updated on 3/6/2016.
Du Plessis, Charmaine. 2015. An exploratory analysis of essential elements of content marketing. In
        Anabela Mesquita, Paula Peres (Eds.): Proceedings of the 2nd European Conference on Social
         Media. Porto, Portugal, 09.07.2015-10.07.2015: Academic Conferences and Publishing
        International Limited, pp.122–129.
Ennew, Christine T. Banerjee, Ashish K. and Li, Derek. (2000), "Managing Word of Mouth
        Communication: Empirical Evidence from India", International Journal of Bank Marketing.
Filloux, F. (2014). Brace for the corporate journalism wave. Monday Note, Retrieved from:
        http://www.mondaynote.com/
Hayes, BE. (2008). the True Test of Loyalty, Quality Progress 41(6):20­26.
Holton, A. E. & Molyneux, L. (2017). Identity lost? The personal impact of brand journalism. Journalism,
         18(2), 195–210.
Hossein Zadeh Shahri & Khosravi. (2013). Effect of store image on customer support and loyalty (Case
         Study: Superstar store). Quarterly Journal of Business Management, 5 (3), 39-56. (In Persian).
Hu, Y. (2010). “An investigation on the linkage between purchase intention and service quality in the E-
         Commerce context”, International Conference on Innovative Computing and Communication and
         2010 Asia-Pacific Conference on Information Technology and Ocean Engineering, pp. 304 – 307
Iezzi, T. (2012). 29 Red Bull media house. Fast Company, Retrieved from http://www. Fast
Jason Q. Zh. Georgiana C. Dongwoo Sh. (2010). When does electronic word-of-mouth matter? A study
             Of Consumer product reviews. Journal of Business Research, 63, 1336
Karimi Alaviyeh, Mohammad Reza, Haghighi Kafash, Mehdi, Nazari, Mahsa. (2017). the impact of value
            Creation activities on brand communities, on customer re-purchasing and brand loyalty in social
            Media. Brand Management, Volume 3, Issue 3, 181-214. (In Persian).
Kaul, S. & Sahay, A. & Koshy, A. (2010). Impact of initial – trust – image on shopper trust and patronage
           Intentions. International Journal of Retail & Distribution Management, 38(4): 275-296.
Keiningham, T. Cooil, B. AKsoy, L. Andreassen, T. & Weiner, J. (2007). “The value of different
          Customer satisfaction and loyalty metrics in predicting customer retention, recommendation, and
         Share-Of wallet". Managing service Quality, 17(4), 361 – 384.
Larry Light and Jun Kidon, Mina Moslem Desert, Kamil Khayat, Mana Beqaee Sefat, Meysam Aqheli.
          2018. Six Brand Restoration Laws (The Most Common Branding Mistakes and How to
          Discourage), Adena.112-113 (In Persian).
Leppäniemi Chanaka Jayawardhena Heikki Karjaluoto David Harness, (2017)," Unlocking behaviors of
          Long-term service consumers: the role of action inertia ", Journal of Service Theory and Practice,
         Vol. 27 Iss 1 pp. 270 – 291.
Lewis PR. 2014. The new rules of content. The role of brand journalism. Lewis PR. Available online at
          3/6/2016.
Light, L. (2014). Brand journalism is a modern marketing imperative. AdAge, Retrieved from:
         http://adage.com/article/guest-columnists/brand-journalisma-modern-marketing-imperative/294206
Lim, B. C. & Chung, C. M. Y. (2011). “The impact of word – of - mouth communication on attribute
         Evaluation”, Journal of Business Research, 64 (1), pp. 18–23.
Malthouse, Scott. 2014. Why brand journalism is the future of content marketing. In Epiphany, 2/5/2014.
        Available online at http://www.epiphany search.co.uk/news/2014/why-brand journalism-is-the-
        Future-Of-content-marketing/, checked on 3/6/2016.
Ndubisi, N.O. 2007. Relationship marketing and customer loyalty. Marketing Intelligence & Planning,
       25, pp. 98-106.
Park, M. (2006), the compensatory effects of pictorial and verbal information for haptic information on
      Consumer responses in non-store shopping environments, Ohio: Ohio State University, PhD.
       Dissertation.
Pulizzi, Joe. 2012. The rise of storytelling as the new marketing. In Publishing Research Quarterly 28 (2),
       pp. 116–123.
Ramayah, T. Jason, W. C. L. & Mohamad, O. (2010). “Green product purchase intention: Some insights
      From a developing country”, Resources, and Conservation Recycling, 54, pp. 1419–1427.
Ranjbarian, B. Jalilvand, M. And Fathi, Q. (2011) "The Effect of Oral Advertising on the Recruitment of
       Foreign Tourists: A Case Study of Isfahan City", Geographical Survey, Vol. 26, No. 4, Issue 103, p.
       65-47. (In Persian).
Rogers, Bruce H. 2016. Publish or perish: Why chief marketing officers must become publishers to drive
      Growth. In Journal of Digital & Social Media Marketing 3 (4), pp. 314–330.
Salerno, Antonello. 2013. Brand journalism, le aziende “senza filtro”. In Corrierecomunicazioni,
      Le-aziende-senza-filtro.htm, checked on 3/28/2016.
Sirdeshmukh, D. Singh, J. and Sabol, B. 2002. Consumer trust, value and loyalty in relational Exchanges.
      Journal of Marketing, 66(1), pp. 15–37.
Skerik, Sarah (2014) Content Marketing vs. Brand Journalism: the Outcomes Define Differences, Read
      More at https: //www.business 2community. Com/ content-marketing/content - marketing -vs- brand-
      Journalism-outcomes-define-differences-01077685.
Snow, Shane. 2016. Contently’s code of ethics for journalism and content marketing. In Contently,
      8/1/2016. Available online at httpsː//contently. Com/ strategist /2012/08/01/ ethics /, checked on
      3/5/2016.
Tabatabai Naseb, Seyyed Mohammad, Mahdavpour, Fahimeh. (2016). Investigating the interaction
        Between the four factors affecting brand reputation and its role in advocacy. Brand Management,
        Volume 3, Issue 2, 37-64. (In Persian).
Tseng, YM. (2007). the Impacts of Relationship Marketing Tactics on Relationship Quality in Service
         Industry.  The Business Review 7 (2): 310­314.
Van Reijmersdal, Eva A. Neijens, Peter C. Smit, Edith G. 2010. Customer magazines. Effects of
         Commerciality on readers’ reactions. In Journal of Current Issues & Research in Ad vertising 32 (1),
          pp. 59–67.
Verciˇ c, ˇ D. & Tkalac Verciˇ c, ˇ A. The new publicity: From reflexive to reflective mediatisation.
         Public Relations Review (2015), http://dx.doi.org/10.1016/j.pubrev.2015.07.008
Vosough, Farshid, Mohtasham Soleimani and Azam Endlib, 2016, the Effect of Content Marketing on
        Customer Relationship Management Strategy to Improve Customer Satisfaction in Electronic
          Business in the Social Network and Web Sites, Second International Conference on Web Research,
          Tehran, University of Knowledge and Culture. (In Persian).
Wan zhung, bong (2017) Influence of Social Media Marketing, Brand Loyalty and ewom towards
          Consumers’ Purchase Intention, university tunku abdul Rahman faculty of accountancy and
          Management, master of business administration.
Zolfagharian, M. A. & Paswan, A. (2009). Perceived service innovativeness, consumer trait
           Innovativeness and patronage intention. Journal of Retailing and Consumer Services, 16(2): 155-
           162.