بررسی اثر مقبولیت نماد (برند)ها بر ارزش و رتبه نقدشوندگی شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت دانشگاه الزهرا

2 استاد گروه حسابداری دانشگاه تربیت مدرس

3 دانشجوی دکترا

چکیده

هدف این پژوهش بررسی اثر میزان مقبولیت نماد (برند)ها بر ارزش و رتبه نقدشوندگی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نماد شرکت­ها جزء اولین دسته از اطلاعات غیرمالی­ است که سهامداران با آن مواجه شده و تحت تاثیر آن قرار می­گیرند. بنابراین در پژوهش پیش­رو تلاش شده تا اثرات احتمالی نمادها بر رفتار سهامداران مورد بررسی قرار بگیرد. به منظور اندازه گیری میزان مقبولیت نمادها (برند) از روش درجه­بندی شخصی بر پایه میزان مقبولیت، معناداری و روان بودن تلفظ نماد استفاده شده است. برای اندازه­گیری ارزش شرکت نیز از شاخص کیو-توبین استفاده شده است، رتبه نقدشوندگی شرکت­ها نیز بر اساس درصد سهام شناور آزاد اعلام شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار منظور شده است و جهت سنجش این رابطه از روش رگرسیون حداقل مربعات به همراه تصحیح وایت استفاده شد. جامعه مورد بررسی در این پژوهش شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال­ 1396 هستند. از میان شرکت­های مزبور نمونه­ای  شامل 102 شرکت به روش حذفی انتخاب شده است. یافته­های پژوهش نشان می­دهد که بین ارزش و رتبه نقدشوندگی شرکت و درجه مقبولیت نماد (برند) آن رابطه مثبت معناداری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of a Likeable and Pronounceable Stock Ticker Symbol (Brand) on Firm Value and Liquidity Rate

نویسندگان [English]

  • ebrahim abbasi 1
  • hosein etemadi 2
  • Azadeh Adibi 3
1 دانشیار گروه مدیریت دانشگاه الزهرا
2 full Professor in accounting department of tarbiat modares
3 phd candidate in accounting
چکیده [English]

The notion that stock ticker symbols matter for firm value might appear at odds with conventional wisdom, which suggests that firm value depends only on fundamentals. However, fundamental valuation of firms is widely known to require judgment about open-ended issues, where feedback is noisy and often deferred. This uncertainty, coupled with complex information, information asymmetry, intangible assets and … result in using heuristics in value assessments. The main objective of this study is to analyze the impact of likeableand pronounceable stock ticker symbol on firm value and liquidity of Tehran listed companies. In pursuance of this objective, data of 102 Tehran listed companies in year 2017 and comparative information for 2014 were used. In order to gauge this correlation, white heteroscedasticity-consistent standard errors least squares was applied. Using a comprehensivedataset with hand-collected ratings of ticker symbols, wefind that higher pronounceability of ticker symbols leads to higher Tobin'sQ. Further findings show that the impact of ticker symbols on stock liquidity rate is also positive.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pronounceable Stock Ticker Symbol
  • Firm value
  • Liquidity Rate
بیگی، تورج، فطرس، محمدحسن. (1388). اندازه­گیری میزان تأثیر سرمایه انسانی بر عملکرد سازمانی صنعت بانکداری ایران: از دیدگاه دارایی نامشهود. فصلنامه مدیریت صنعتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، 4 (10)، 81-89.
 جوانمرد، مهدی و پورموسی، علی اکبر (1394). اثر گزارش اطلاعات شرکتها بر رفتار روزانه بازار سهام تهران. مجله پژوهش-های تجربی حسابداری حسابداری. سال چهارم، شماره 16، 85-105.
رحمانی، علی، قاسمی، مهسا. (1392). ارتباط ارزشی سرقفلی شناسایی شده. فصلنامه پژوهشهای تجربی حسابداری، سال سوم، شماره 9، 111-124.
سعدی، رسول؛ قلی پور، آرین و قلی پور، فتانه (1389). بررسی اثرات شخصیت سرمایه گذاران و خطاهای ادراکی در سرمایه گذاری آن ها در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه تحقیقات مالی، دوره 12، شماره 29، 41-58.
یزدانی، ناصر و مشتاقی، یوسف(1395). بررسی و شناخت تاثیر عوامل روان شناختی با رویکرد خطاهای ادارکی بر فرآیند تصمیم گیری سرمایه گذاران فردی. مجله تحقیق های مالی، دوره18، شماره 4، 735-752.
 
 
 
 
 
 
 
 
Anderson, A., Larkin, Y., (2012). Does Non-informative Text Affect Investor Behavior? Cornell University.
Beigi, t., Fetros, M., (2010). The Measurement of the Effect of Human Capital on Organizational Performance in Iranian Banking Industry: An Intangible Assets Perspective. Journal Management system.Volume 4, Issue 10, Page 81-90. )In Persian(.
Biktimirov. E. N., Durrani. F., (2017).Market reactions to corporate name changes: evidence from the Toronto Stock Exchange. International Journal of Managerial Finance, Vol. 13 Issue: 1, 50-69
Cooper, M., Dimitrov, O., Rau, P., (2001). A rose.com by any other name. Journal of Finance, 56, 2371–2388.
Daniel, K., Hirshleifer, D., Subrahmanyam, A., (1998). Investor psychology and security market under and overreactions. Journal ofFinance. 53, 1839–1885.
Davis, Angela K., Jeremy M. Piger, and Lisa M. Sedor.,) 2006(, Beyond the numbers: An analysis of optimistic and pessimistic language in earnings press release, Working paper, FederalReserve Bank of St. Louis.
Flamholtz, E.G, Bullen, M. and Hua, W. (2002), Human Resource Accounting: A Historical Perspective and Future Implications, Management Decision, Vol. 40, No. 10, 954-947.
Green, T., Jame, R., (2013). Company name fluency, investor recognition, and firm value. Journal of Financial Economics, 109 (2013) 813–834.
Glynn, M., Roderick J. Brodie and Motion.J. (2012). The benefits of manufacturer brands to retailers. European Journal of Marketing 46(9):1127-1149.
Gilberto Montibeller and Detlof von Winterfeldt., (2015). Cognitive and Motivational Biases in Decision and Risk Analysis. Risk Analysis, Vol. 35, No. 7, 1230-1251.
Head, A., Smith, G., Wilson, J., (2009). Would a stock by any other ticker smell as sweet? The Quarterly Review of Economics and Finance, 49 (2009) 551–561.
Horsky, D. and Swyngedouw, P. (1987), “Does It Pay to Change Your Company’s Name? A Stock Market Perspective”, Marketing Science, Vol. 6 No. 4, pp. 320-335.
Jacobs, H., Hillert, A., 2016. Alphabetic bias, investor recognition, and trading behavior. Rev. Financ. 20, 693–723.
Javanmard, M., Pourmousa, A., (2015). The Study of Effect companies information reports to Tehran Stock Market Daily Behavior. Journal of Empirical Researches in Accounting, Volume 4, Issue 2, Page 85-105. )In Persian(.
Jeffrey R. Travers and Donald C. Olivier., (1978). Pronounceability and Statistical "Englishness" as Determinants of Letter Identification. The American Journal of Psychology Vol. 91, No. 3 (Sep., 1978), 523-538.
Kadapakkam, P., Misra, L., (2007). What's in a nickname? Price and volume effects of a pure ticker symbol change. Journal of Financial Research, 30, 53–71.
Kahneman, D., Slovic, P., Tversky, A., (1982). Judgment Under Uncertainty: Heuristics and Biases. Cambridge University Press, New York.
Liu, M., (2009). The Valuation Effect of Corporate Name Changes: A 30-Year Perspective. European Journal of Management, Forthcoming.
Mase, B., (2009).The impact of name changes on company value. Managerial Finance, 35 (4) .316 - 324. ISSN: 0307-4358.
Oppenheimer, Daniel M., (2008). The secret life of fluency, Trends in Cognitive Science, 12, 237-241.
Rahmani, A., Ghasemi, M., (2013). The Value Relevance of Reported Goodwill. Journal of Empirical Researches in Accounting, Volume 3, Issue 3, Page 111-124. )In Persian(.
Sadi, R., Gholipour, A., Gholipour, F., (2010). The effects of investor personality and perceptual bias in Tehran stock exchange. Financial Research Journal, Volume 12, Issue 29, page 41-58. )In Persian(.
Schwarz, Norbert., (2004), Meta-cognitive experiences in consumer judgment and decision making, Journal of Consumer Psychology, 14, 332-348.
Statman, M., Fisher, K., Anginer, D., (2008). Affect in a behavioral asset -pricing model. Financial Anal. Journal. 64, 20–29.
Tetlock, Paul C., (2007), Giving content to investor sentiment: The role of media in the stock market, Journal of Finance 62, 1139-1168.
Xuejing Xing, Randy I. Anderson, Yan Huc. (2016). What's a name worth? The impact of a likeable stock ticker symbol on firm value. Journal of Financial Markets, 31, 63–80.
Yazdani, N., Moshtaghi, Y., (2017). Studying the influence of psychological factors with orientation perceptual errors on Decision making process of individual investors. Financial Research Journal, Volume 18, Issue 4, Page 735-752. )In Persian