ارائه مدل برندسازی شخصی مربی کسب‌وکار بر اساس نظریه داده بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

2 دانشگاه تهران

چکیده

امروزه بحث برندسازی شخصی به یکی از مباحث روز در بازاریابی تبدیل‌شده است. با توجه به اهمیت روزافزون آن، هدف پژوهش حاضر ارائه مدل برندسازی شخصی برای مربیان کسب‌و‌کار است. پژوهش حاضر با رویکردی کیفی و روش نظریه مبتنی برداده انجام‌شده است. در این پژوهش با استفاده از روش نمونهگیری نظری، با 11 نفر از مربیان کسب‌و‌کار مصاحبه صورت گرفت. سپس دادهها تحلیل شدند و 72 گزاره مفهومی اولیه از کدگذاری باز، 23 گزاره مقوله‌ای از کدگذاری محوری و 6 عامل اصلی از کدگذاری انتخابی، شناسایی شد. بر اساس نتایج پژوهش پدیده اصلی این پژوهش فرآیند برندسازی شخصی در نظر گرفته‌شده که با توجه به شرایط علی (الگوهای انگیزشی، الگو نقش، افزایش تقاضا)، عوامل زمینه‌ای (زیرساخت‌های فردی، عوامل فرهنگی)، عوامل مداخله‌گر (زیرساخت‌های قانونی، شرایط اقتصادی، محیط رقابتی در صنعت) شکل‌گرفته است و از طریق راهبردهای کاربرد تکنیک‌های بازاریابی، تعیین چارچوب استاندارد عملکرد، استفاده از انواع رسانه‌های گروهی، حضور فیزیکی فعال، اعتمادسازی، ایجاد تمایز، نگرش اجتماعی به چهار دسته پیامد توسعه کسب‌و‌کار، پذیرش اجتماعی، افزایش درآمد، افزایش اعتبار منجر می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A personal branding model for business coaches based on the grounded theory

نویسندگان [English]

  • Mohammad Azizi 1
  • Sahar Bahadorifar 2
  • Amir Ekhlasi 2
1 faculty of Entrepreneurship- University Of Tehran
2 university Of Tehran
چکیده [English]

 
Today, the branding subject has become one of the most important topics in marketing. Considering its increasing importance, the purpose of this research is to provide a branding model for business coaches. This research has been conducted with a qualitative approach and the grounded theory method. In this research, interviews were conducted with 11 business coaches using theoretical sampling method. Then, the data were analyzed and 72 initial conceptual statements of open coding, 23 categories of pivotal coding and 6 main factors of selective coding were identified. Based on the research results, the main phenomenon of this research is the personal branding process which has been considered the causal conditions (motivational patterns, role model, increasing demand), context factors (individual infrastructure, cultural factors), intervening factors (legal infrastructure, economic conditions, The competitive environment in the industry has been formed through marketing strategies, the establishment of a standard of performance, the use of a variety of media, active physical presence, building trust, creating differentiation, social attitudes into the four categories of business development outcomes, social acceptance, increased incomes, Increase credibility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : business coach
  • personal branding
  • grounded theory method
اخلاصی، امیر (1391)، ارائه مدل برندسازی برای کلان پروژه‌های تفریحی، اقامتی، گردشگری و ورزشی کشور با رویکرد بومی بر اساس تئوری مبتنی بر داده‌ها، پایان‌نامه دکتری تخصصی مدیریت بازاریابی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران.
بهاری، نادر، آقازاده، هاشم، روشندل اربطانی، طاهر، صدقی، شهرام (1396)، طراحی الگوی برندسازی شهری برای توسعة کارآفرینی (موردمطالعه: شهرستان گرمی)، توسعه کارآفرینی، دورة دهم، شماره 2: 240-221.
حسینی، سید محمود، دری، بهروز، قوچانی، فرج، هادی زاده، اکرم، صائمیان، صدیقه.(1393). تبیین الگوی توسعه شایستگی‌های برند شخصی. مطالعات مدیریت راهبردی، شماره 17: 112-93.
صائمیان، صدیقه، محمدیان، مقدسه، معینی، حمید میر، شاهرخی، فرزانه.(1392). بررسی تأثیر مؤلفه‌های فرهنگی بر مدل برند شخصی مبتنی بر شایستگی‌های فردی. مدیریت فرهنگی، دورة هفتم، شماره 22: 86-71.
عزیزی، محمد، گودرزی، علی (1395). شناسایی شایستگی‌های کلیدی مربیان کسب‌وکار، توسعه کارآفرینی، دورة نهم، شماره 2:336-317.
علی پور، صبا (1393). شناسایی فرآیند برندسازی شخصی برای کارآفرینان، پایان نامة کارشناسی ارشد، دانشکده کارآفرینی.
Arruda, W. & Dixson, K. (2013). Career distinction: Stand out by building your brand. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
Azizi, M. & Goodarzi, A. (2016). Identifying the key Competencies of Business Coaches. Entrepreneurship Development, 9(2/32), pp. 317-336.  (in Persian)
Backstrom, H.) 2010(. D.C. Executive coaching and personal brand: coach training, coach mastery, and client satisfaction. Pepperdine University Graduate.
Bahari, N., Aghazade, H,. Roshandel Arbatani, T, & Sedghi, S. (2017). Designing a city Branding Pattern for Entrepreneurship Development (Studied case: Germi City). Entrepreneurship Development, 10(2), pp. 221-240. (in Persian)
Bendisch, F., Larsen, G, & trueman, M. (2013). Fame and Fortune: A Conceptual Model of CEO Brands. European Journal of Marketing, 47(3/4), pp. 596 –614.
Burchardt, C. (2015). Business Coaching and Consulting–the Systemic Constellation Approach in Business. In Modelling and Management of Engineering Processes, Springer Berlin Heidelberg, pp. 101- 112.
Clegg, S., Rhodes, C, & Kornberger, M. (2005). Business coaching: challenges for an emerging industry. Industrial and Commercial Training, 37(5), pp. 218-223.
Connell, s. (2009). Personal brand essence. Management books 200 Ltd.
Corbin, J. M. & Strauss, A. L. (2008). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory. Sage Publications, Inc.
Corbin, J. M. & Strauss, A. L. (2006). Principles of Qualitative Research Methodology: Basic Theory, Procedures and Practices. Translator: Buick Mohammadi, Tehran, Institute for Humanities and Cultural Studies – IHCS.
Daliri, J. (2017). Review of Trump’s Political and Personal Branding Indices and Its Media Representation by Emphasis on 2016 US Election Campaigns. Management System, 28(2), pp. 25-51. (in Persian)
Ekhlasi, A., Talebi, K, & Alipour, S. )2015(. Identifying the Process of Personal Branding for Entrepreneurs. Asian journal of Research in marketing, 4(1): 100-111.
Gelb, B. D. & Rangarajan, D. (2014). Employee contributions to brand equity. California Management Review.56 (2).pp. 95-112.
Hossini, M., Doori, B., Ghuochani, F., Hadizadeh, A, & Saemian, S. (2014). Design Pattern of Brand Orientation Empowering Factors. Management Perspective, 17, pp. 93-112. (in Persian)
Hubert, K. & Rampersad, M. (2008). A New Blueprint for Powerful and Authentic Personal Branding. Performance Improvement, 47(6), pp. 34-37.
Johnson, k. (2017). The Importance of Personal Branding in Social Media: Educating Students to Create and Manage their Personal Brand. International Journal Education and Social Science, 4(1), pp. 21-27.
Kaputa, C. (2012). Breakthrough Branding: how smart entrepreneurs and intrapreneurs transform a small idea into a big brand. Nicholas brealey publishing.
Karimi, M. R,. Haghighi, M, & Nazari, M. (2016). The Effects of Value Creation Practices in Brand Communities on the Customer Repurchase Intention and Brand Loyalty in Social Media. Brand Management, 3(3/7), pp. 181-214. (in Persian)
Khedher, M. (2014). Personal Branding Phenomenon. Business and Management, 6 (2), pp. 29-41.
Lucaa, F., Ioan, A, & Sasu, C. (2015). The importance of the professional personal brand. The doctors ` personal brand. Procedia Economics and Finance, 20(15), pp. 350-357.
Vanderford, N. (2017). Chapter 11 – The “Me Brand”: Tips for Successful Personal Branding. ReSearch A Career Guide for Scientists, pp.119-138.
Philbrick, J. & Cleveland, A. (2016(. Personal Branding: Building Your Pathway to Professional Success Personal Branding: Building Your Pathway to Professional Success. Medical Reference Services Quarterly, 34)2), pp. 181-189.
Rampersad, H. (2009). Authentic Personal Branding: A New Blueprint for Building and Allligning a powerful Leadership Brand. Charlotte, NC, Information Age Publishing Inc.US.
Rangarajan, D., Gelb, B, & Vandaveer, A. (2017). "Strategic personal branding—And how it pays off ". Business Horizons, 60(5), pp. 657-666.
Razmus, w., Jaroszyńska, M, & Palęga, M. (2017). Personal aspirations and brand engagement in self-concept. Personality and Individual Differences. 105, pp. 492-499.
Rezadoust, R., Irani, H, & Hamidizadeh, A. (2016). Investigating the Effect of Employer Brand on Employee Retention with Mediating roles of Employee Engagement and Organizational Citizenship Behavior. Brand Management, 3(4/8), pp. 65-94. (in Persian)
Saemian, S., Mohamadian, M., mirmoeini, H, & shahrokhy, F. (2013). The Effect of Cultural Components on Personal Brand Model Based on Individual Competencies. Cultural Management, 7(22), pp. 71-86. (in Persian)
Zakai, S. (2002). Theory and Method in Qualitative Research. social Sciences, 9(17), pp. 41-69. (in Persian)
Arruda, W. & K. Dixson (2007). Career Distinction: Stand Out by Building Your Brand, New York: John Wiley.
Backstrom, Heather.)2010(. D.C. Executive coaching and personal brand: coach training, coach mastery, and client satisfaction, Pepperdine University Graduate.
Bendisch, Franziska. (2012). ph.d. Branding CEOS: how relationships between chief executive officer, corporate brands and stakeholders image can influence perceived brand value. Bradford: Bradford University School of Management.
Clegg, Stewart R. Carl Rhodes, Martin Kornberger, Rosie Stilin, (2005)." Business coaching: challenges for an emerging industry ", Industrial and Commercial Training. 37(5):218-223.
Corbin, J. M.& Strauss, A. L. (2008). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory: Sage Publications, Inc.
Ekhlasi, Amir,Talebi, Kambiz,Alipour, Saba.)2015(.Identifying the Process of Personal Branding for Entrepreneurs, Asian journal of Research in marketing, 4(1): 100-111.
Graham, S., Wedman, J. F. & Garvin‐Kester, B. (1994). "Manager coaching skills: What makes a good coach? ", Performance Improvement Quarterly, 7(2): 81- 94.
Hubert, K., & Rampersad, M. (2008). "A New Blueprint for Powerful and Authentic Personal Branding". Performance Improvement, 47(6): 34-37.
Kaputa, C. (2012) . Breakthrough Branding : how smart entrepreneurs and intrapreneurs transform a small idea into a big brand .Nicholas brealey publishing.
Katryna M. Johnson. (2017). "The Importance of Personal Branding in Social Media: Educating Students to Create and Manage their Personal Brand ", International Journal of Education and Social Science, 4(1).
Karaduman,ilkay. (2013). "The effect of social media on personal branding efforts of top level executives ", social and behaviaral sciences, 99: 465-473.
Khedher, Manel. (2014). "Personal Branding Phenomenon ", Business and Management,6 (2): 29-41.
Lucaa, Florin-alexandru,Anamaria, Corina,Sasu, Constantin. (2015). " The importance of the professional personal brand. The doctors ` personal brand", Procedia Economics and Finance, 20(15): 350-357.
Nathan L. Vanderford. (2017). Chapter 11 – The “Me Brand”: Tips for Successful Personal Branding, ReSearch A Career Guide for Scientists, pp.119-138.
Philbrick, Jodi L, Cleveland, Ana D.)2016(."Personal Branding: Building Your Pathway to Professional Success Personal Branding: Building Your Pathway to Professional Success ", Medical Reference Services Quarterly, 34)2: 181-189.
Rampersad, H. (2009). Authentic Personal Branding: A New Blueprint for Building and Allligning a powerful Leadership Brand, Charlotte, NC, Information Age Publishing Inc.US.
Rangarajan, Deva,Gelb, Betsy D,Vandaveer, Amy. (2017). "Strategic personal branding—And how it pays off ", Business Horizons.
Shaker, Fahim,Hafiz, Reaz. (2014)."Personal Branding in Online Platform ". Global Disclosure of Economics and Business,  3 )3): 70-20.
Shepherd, I. D. H. (2005). From Cattle and Coke to Charlie: Meeting the Challenge of Self Marketing and Personal Branding. Journal of Marketing Management,21)5(: 589–606.