شناسایی ابعاد موثر تداعی معانی برند ملّی بر جذب کارآموزان بین‌المللی دارای قصد‌ِکارآفرینانه ( مطالعۀ موردی: مرکز آیسک ایران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار و عضو هیأت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران

2 کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران

چکیده

مطالعات پیشین از دو منظر قابل‌ِتامل هستند؛ یکی اینکه دستاوردهای برندسازی ملّی ضمن معرفی کشورها موجب جذب مصرف‌کنندگان، گردشگران و کارآفرینان به بازار می‌شود، از طرف دیگر موجب جذب دانشجویان بین‌المللی می‌شود که در برنامه‌های کارآموزی شرکت‌می‌کنند. این پژوهش به دنبال شناسایی تأثیر تداعی معانی برند ملّی بر کارآفرینی از‌طریق کارآموزی بین‌المللی است. یکی از سازمان‌های فعال در زمینۀ کارآموزی بین‌المللی، آیسک می‌باشد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- همبستگی می‌باشد. جامعۀ آماری پژوهش 60 نفر است و پرسشنامۀ محقق‌ساختۀ پژوهش به‌صورت تصادفی ساده بین 55 نفر از کارآموزان بین‌المللی در مرکز آیسک توزیع و درنهایت 52 پرسشنامه جمع‌آوری‌شد. در این پژوهش پرسشنامه‌های توزیع‌شده توسط آزمون فرضیات تحقیق و مدل تحلیل مسیر آن براساس روش مدل‌یابی معادلات ساختاری بااستفاده‌از نرم‌افزار اسمارت‌پی‌ال‌اس2 تحلیل و بررسی‌ گردید. نتایج نشان‌می‌دهد ابعاد تداعی معانی برند ملّی ازجمله فرهنگ ملّی، گردشگری، کیفیت زندگی و محیط کسب‌وکار بر جذب کارآموز بین‌المللی تأثیر مثبت دارد، اما بعد سیستم ارزشی بر جذب کارآموزان تأثیری ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of dimensions affecting nation brand association on attracting international students with entrepreneurial intent

نویسندگان [English]

  • mehran rezvani 1
  • kobra goodarzi 2
  • amir mashhadi farahani 2
1 Associate Professor in Faculty of Entrepreneurship,University of Tehran
چکیده [English]


Previous studies from two points of view are considerable; First nation branding achievements in addition to introduce countries cause to attract consumers, tourists and entrepreneurs to their market, second the students who participate in internship programs have significantly better understanding of conditions and requirements of starting a business and usually achieve entrepreneurial intention. This research seeks to identify the impact of the nation brand association on entrepreneurship through international internship. One of the active organizations in the field of International internship is Aiesec. The research is based on applied and descriptive-survey method. Research population included 40 International interns of Iran's Aiesec. The data analysis is conducted through Pearson correlation test, freedman test, path analysis and structural equations with smartPLS.2 software. The results show that nation brand association dimensions have positive and significant impacts on attraction of international intern. Dimension of life style has the most positive impact on attraction of intentional interns.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • index of nation brand
  • nation brand association
  • entrepreneurial intention
  • International Intern and Aiesec
ابراهیمی، ابولقاسم. و منصوری، سید حسین. (1392). بررسی تأثیر تصویر ذهنی برند و کیفیت خدمات بر روی بازاریابی رابطه ای و تمایلات رفتاری مشتریان. چشم انداز مدیریت بازرگانی، دوره 12، شماره 14، ص. 153-170.
اسماعیل پور، مجید.، برجویی، صاحبه. (1395). تأثیر مسئولیت اجتماعی و تصویر شرکت بر ارزش ویژة برند، فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، سال ششم، شماره اول، شماره پیاپی 20، ص. 79-94.
اصانلو، بهاره. و خدامی، سهیلا. (1394). بررسی تاثیر تصویر برند بر سودآوری مشتری برای سازمان مبتنی بر کیفیت خدمات و ارزش ادراک شده مشتری. پژوهشنامه مدیریت اجرایی، دوره 7، شماره 14. ص.13-32.
امیدی، فریدون.؛  رضایی دولت آبادی، حسین.، و  محمدشفیعی، مجید. (1395). تأثیر مسئولیت‌های اجتماعی شرکت بر عملکرد اجتماعی و واکنش‌های مصرف کننده در صنایع غذایی. فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، دوره 6، شماره 1، ص. 161-178.
جزنی، نسرین.؛ براتی،  ابولفضل.، و پارسامهر، وحید. (1393).تاثیر مسئولیت اجتماعی سازمانی بر طنین برند داخلی سازمان. چشم انداز مدیریت بازرگانی، دوره 12، شماره 14، ص. 107-121.
پورزمانی، جواد. (1392). تحلیل تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر وفاداری مشتریان به برند و تبلیغات دهان به دهان از طریق نقش تصویر برند، اعتماد به برند، دلبستگی به برند و تعهد به برند (مورد مطالعه: شرکت زمزم شیراز). پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان - دانشکده علوم اداری و اقتصاد.
حسینی، سید یعقوب. و یدالهی، شهربانو. (1393). آمار پارامتریک و روش پژوهش. چاپ اول، تهران: انتشارات صفار.
حیدرزاده، کامبیز.؛ الوانی، سیدمهدی،. و قلندری،کمال. (1389). بررسی تأثیر ابعاد قدرت اجتماعی برند بر اساس سطوح آمادگی ذهنی مشتریان بر تصمیم به خرید. فصلنامه پژوهش های مدیریت، دوره 21، شماره 86، ص. 27-52.
حیدرزاده، کامبیز. و صادقیان، مونا. (1393). بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکتی بر رضایتمندی مشتریان و شهرت‌شرکت. فصلنامه چشم‏انداز مدیریت بازرگانی، دوره 13، شماره 19، ص. 51-69.
ذبیحی، محمدرضا. و شفیعی زیدانلو، زهرا. (1393). بررسی تاثیر بازاریابی خیر خواهانه بر روی تصویر برند های شناخته شده محصولات غذایی درسطح مشهد. سومین همایش ملی سالیانه علوم مدیریت نوین. گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول، ص. 1-8.
طوطیان، محمد.، و انصاری، آذرنوش. (1395). سنجش تأثیر مشتری محوری، مسئولیت اجتماعی شرکت و کیفیت درک شده، بر رضایت مشتری (مورد مطالعه: بانک پاسارگاد). فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، دوره 6، شماره 1، ص. 179-200.
رحیم نیا، فریبرز. و فاطمی، سیده‏زهرا. (1392). تأثیر ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری بر تصویر برند در بین هتل های پنج ستاره استان خراسان رضوی. کنفرانس بین المللی مدیریت برند، تهران: شرکت مشاوران نوآوری.
رضایی دولت آبادی، حسن.؛ جوشیار نجف آبادی، لیلا.؛ خزائی پول،جواد. و وریج کاظمی،رضا. (1392). تحلیل تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکتی بر تصویر نمادین، تصویر عملکردی و وفاداری برند، مدیریت بازرگانی، دوره 5، شماره 2، ص. 69-88.
رئیسی، حسین،؛ دانشخواهی، حامد.، سرداری، احمد. و قاضی زاده، صطفی. (1392). شناسایی رابطه مسئولیت اجتماعی شرکت با وفاداری مشتریان (مورد مطالعه: بانک ملت). فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، دوره 3، شماره 3، ص. 75-94.
شافعی، رضا. و عزیزی،نعمت‏الله. (1392). مطالعه وضعیت مسئولیت پذیری اجتماعی سازمانی در دانشگاهها و مرا کز آموزش عالی غرب کشور. رفتار سازمانی در آموزش و پرورش، سال 1، شماره 2.ص.5-22.
نجفی، جواد. (1393). بررسی تاثیر مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها بر نگرش و قصد خرید کالاهای مصرفی توسط مصرف‏کنندگان شهر زنجان. پایا نامه کارشناسی ارشد. دانشکده علوم اقتصادی - دانشکده مدیریت، دانشگاه علوم اقتصادی.
Davari, A., & Rezazadeh, A. (2013). Structural equation modeling with PLS. ACECR Publication. Tehran. (in Persian).
Rahmanian Kushkaki, M., Chizari, M., & Havasi, A. (2012). Investigating the Effective Factors of Entrepreneurial Intention of Agricultural Students of Ilam University. Journal of Entrepreneurship Development, 5(1), 125-144. (in Persian).
Adler, R. K., & Loughrin-Sacco, S. J. (2003). International business internships: Preparing students for business without borders. Journal of Language for International Business, 14(1), 11-20.
Almobaireek, W. N., & Manolova, T. S. (2012). Who wants to be an entrepreneur? Entrepreneurial intentions among Saudi university students. African Journal of Business Management, 6(11), 4029-4040.
Anholt, S. (2004). Editorial’s foreword to the first issue. Place Branding, 1(1), 4-11.
Anholt, S., & Hildreth, J. (2005). Let freedom and cash registers ring: America as a brand. Place Branding, 1(2), 164-172.
Cannon, J. A., & Arnold, M. J. (1998). Student expectations of collegiate internship programs in business: A 10-year update. Journal of Education for Business, 73(4), 202-205.
Chapel, W. B. (1998). Advising graduate students for successful international internships. Business Communication Quarterly, 61(4), 92-102.
Clark, S. C. (2003). Enhancing the educational value of business internships. Journal of Management Education, 27(4), 472-484.
Cooper, S., Bottomley, C., & Gordon, J. (2004). Stepping out of the classroom and up the ladder of learning: An experiential learning approach to entrepreneurship education. Industry and Higher education, 18(1), 11-22.
Country Brand Index (2012), The Future Brand Index.
Devesa, M., Laguna, M., & Palacios, A. (2010). The role of motivation in visitor satisfaction: Empirical evidence in rural tourism. Tourism Management, 31(4), 547-552.
Dilts, J. C., & Fowler, S. M. (1999). Internships: preparing students for an entrepreneurial career. Journal of Business and Entrepreneurship, 11(1), 51-63.
Dinnie, K. (2008). Nation Branding: concepts, issues, practice. In K. Dinnie. Oxford: Butterworth-Heinemann.
Endzina, I., & Luneva, L. (2004). Development of a national branding strategy: The case of Latvia.Place Branding and Public Diplomacy, 1(1), 94–105.
Fetscherin, M. (2010). The determinants and measurement of a country brand: the country brand strength index. International Marketing Review, 27(4), 466-479.
Han, C. M., & Terpstra, V. (1988). Country-of-origin effects for uni-national and bi-national products. Journal of international business studies, 19(2), 235-255.
Hisrich, R. & Peters, M. P. (2002). Entrepreneurship. Boston, MA, McGraw-Hill.
Hulland, J. (1999). Use of partial least squares (PLS) in strategic management research: A review of four recent studies. Strategic management journal, 20(2), 195-204.
Johansson, J. (2005). The New ‘Brand America’. Place Branding, 1(2), 155-163.
Kickul, J., & Zaper, J. A. (2000). Untying the knot: Do personal and organizational determinants influence entrepreneurial intentions?. Journal of Small Business & Entrepreneurship, 15(3), 57-77.
Kotler, P., & Gertner, D. (2002). Country as brand, product, and beyond: A place marketing and brand management perspective. Journal of brand management, 9(4), 249-261.
Krueger Jr, N. F., Reilly, M. D., & Carsrud, A. L. (2000). Competing models of entrepreneurial intentions. Journal of business venturing, 15(5-6), 411-432.
Lee, K. M. (2009). Nation Branding and Sustanable Competitiveness of Nations. the Netherlands: University of Twente.
Liñán, F. (2005). Development and validation of an Entrepreneurial Intention Questionnaire (EIQ). In 15th Internationalizing Entrepreneurship Education and Training Conference (2005), pp. 1-14.
McIntyre, J. R. (2000). University Education for Entrepreneurs in the United States: A Critical and Retropspective [sic] Analysis of Trends in the 1990's. Georgia Tech Center for International Business Education and Research, Dupree School of Management, Georgia Institute of Technology.
Moilanen, T., & Rainisto, S. (2009). How to brand nations, cities and destinations. A planning book for place branding. UK: Palgrave MacMillan.
Morello, V. L., Deschoolmeester, D., & Garcia, E. A. (2003), Entrepreneurial Intention ofUndergraduates at ESPOL in Ecuador, ESPAE_ESPOL.
Moser, S. (2005). The impact of internships on entrepreneurial aspirations. In Midwest Academy of Management annual conference, Chicago, IL.
Nebenzahl, I. D. (2006). National Image & Competitive Advantage: The Theory and Practice of Place Branding. Copenhagen Business School Press.
Papadopoulos, N. & Heslop, L. A. (2002). Country equity and country branding: problems and prospects. Journal of Brand Management, 9(4/5), 294-314.
Peterson, R. A., & Jolibert, A. J. (1995). A meta-analysis of country-of-origin effects. Journal ofInternational Business Studies, 26(4), 883-900.
Rasheed, H. S., & Rasheed, B. Y. (2004). Developing entrepreneurial characteristics in minority youth: The effects of education and enterprise experience. Ethnic entrepreneurship: Structure and process, 4, 261-277.
Raymond, M. A., McNabb, D. E., & Matthaei, C. F. (1993). Preparing graduates for the workforce: The role of business education. Journal of Education for Business, 68(4), 202-206.
Ringle, c., Sarstedt, M. & Straub, D., (2012). A critical look at the use of PLS SEM in MIS quarterly. MIS Quarterly (MISQ), 36(1), pp.iii-xiv.
Templeton, G. F., & Byrd, T. A. (2003). Determinants of the relative advantage of a structured SDM during the adoption stage of implementation. Information Technology and Management, 4(4), 409-428.
Tversky, A., & Kahneman, D. (1981). The framing of decisions and the psychology of choice. Science, 211(4481), 453-458.
Van Ham, P. (2001b). The rise of the brand state: The postmodern politics of image andreputation. Foreign Affairs, 8(5), 2–6.
Veciana, J. M., Aponte, M., & Urbano, D. (2005). University students’ attitudes towards entrepreneurship: A two countries comparison. The International Entrepreneurship and Management Journal, 1(2), 165-182.
Walter, S. G., & Dohse, D. (2009). The interplay between entrepreneurship education and regional knowledge potential in forming entrepreneurial intentions (No. 1549). Kiel working paper.
Wang, W., Lu, W., & Millington, J. K. (2011). Determinants of entrepreneurial intention among college students in China and USA. Journal of Global Entrepreneurship Research, 1(1), 35-44.
Wattanakuljarus, A., & Coxhead, I. (2008). Is tourism-based development good for the poor?: A general equilibrium analysis for Thailand. Journal of Policy Modeling, 30(6), 929-955.
Wu, W. W. (2010). Linking Bayesian networks and PLS path modeling for causal analysis. Expert Systems with Applications, 37(1), 134-139.
Widler, J. (2007). Nation branding: With pride against prejudice. Place Branding and Public Diplomacy, 3(2), 144-150.
Wixom, B. H., & Watson, H. J. (2001). An empirical investigation of the factors affecting data warehousing success. MIS Quarterly, 25(1), 17–41.