پیشایند‌های ارزش ویژه برند شرکتی، در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران، با استفاده از نظریه داده‌بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکترا، مدیریت بازرگانی - بازاریابی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران ایران

3 دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

4 استادیار گروه مدیریت و بازرگانی دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

 
برند شرکتی و ارزش ویژه آن به عنوان باارزش‌ترین دارایی ناملموس هر شرکت، به دلیل مزیت‌های فوق‌العاده‌ای که ایجاد می‌کند، نقش مهمی در موفقیت شرکت‌ها و برقراری ارتباط موثر با مشتری شرکتی دارد. در این مطالعه با استفاده از نظریه‌پردازی داده‌بنیاد، شرایط زمینه‌ای و مداخله‌گر اثرگذار بر ارزش ویژه برند در بازارهای شرکتی فناوری اطلاعات و ارتباطاتِ ایران شناسایی و تبیین گردید. بدین منظور، داده‌ها از طریق مصاحبه‌های عمیق نیمه‌ساختاریافته با خبرگان بازاریابی شرکتی این حوزه گردآوری شد. نمونه‌گیری به روش نظری انجام شد و پس از 23 مصاحبه، کفایت نظری حاصل گردید. تجزیه‌وتحلیل و کدگذاری داده‌ها بر مبنای الگوی نظریه‌پردازی داده‌بنیاد طی سه مرحله کدگذاری باز، گزینشی و محوری نشان داد که شرایط زمینه‌ای اثرگذار بر ارزش ویژه برند شرکتی این حوزه، دربرگیرنده یک بُعد محیطی بازار؛ و چهار بُعدکلان شامل: شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژیک است. علاوه بر این، شرایط مداخله‌گر اثرگذار بر ارزش ویژه برند شرکتی این حوزه، دربرگیرنده‌ی دو بُعد مشتری شرکتی شامل: پروفایل مشتری و معیارهای ارزیابی خرید شرکتی؛ و سه بُعد شرکتی شامل: نگرش مدیریت، پروفایل خرید شرکتی و نگرش واحد فروش سازمانی است. در این پژوهش برای سنجش قابلیت اعتبار، از شاخص‌های تناسب و کاربردی بودن استفاده شد و اعتبار درونی مدل، با آزمون دوجمله‌ای بررسی و تایید گردید

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying Antecedents of B2B Brand Equity in an Iranian ICT Company by Using Grounded Theory

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Hamidizadeh 1
  • Alireza Ghadiri 2
  • Manizheh Gharecheh 3
  • Kaveh Bazargan 4
1 Professor of Business Management, School of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 PhD student, Business Management - Marketing, School of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Business Administration, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
4 Assistant Professor, Department of Management and Commerce, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

 
Abstract:AB2B brand and its equity, as the most valuable intangible asset of any corporation, and because of creating extraordinary advantages, has a significant impact on companies’ success andeffective relations with B2B customers. This study, usingby grounded theory method, aims to identify and explain underlying and intervening conditions, whichhave effect onbrand equity in B2B ICT (Information & Communication Technology) markets in Iran as an emergent economy. Studydata gatheredby in-depth semi-structured interviews with Iranian B2B marketing experts. Theoretical sampling applied and theoretical adequacy obtained by 23 interviews. Data analysis and coding based on Grounded Theory methodology through open, axial and selective coding revealed thatunderlying conditions affecting B2B brand equity in ICT consist of one market environmental dimension and four macro dimensions including political, economic, social and technological. Furthermore, intervening conditions affecting B2B brand equity in ICT consist of two dimensionof B2B customer perspective,which are customer profile and B2B purchase assessment criteria; and three corporate perspective, namely management attitude, B2B purchase profile and B2B sales department attitude. The creditability of the model measured by applying fit and 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brand Equity
  • B2B Brand Equity Elements
  • B2B Market
  • Emergent MarketsICT
  • Grounded Theory

1-    

استراوس، انسلم. و کوربین، جولیت. (1392). مبانی پژوهش کیفی: فنون و مراحل تولید نظریه زمینه‌ای. ابراهیم افشار. تهران: نشر نی.
اصانلو، بهاره. و خدامی، سهیلا. (1394). تاثیر دلبستگی عاطفی مشتریان بر ارزش ویژه برند با تاکید بر نقش میانجی کیفیت رابطه‌ای و رفتار شهروندی برند در بازار صنعتی. مدیریت برند، 2 (4)، 97-124.
بلیکی، نورمن (1390). طراحی پژوهش‌های اجتماعی.  حسن چاوشی. تهران: نشر نی.
دانایی‌فرد، حسن.، الوانی، سید مهدی. و آذر، عادل. (1390). روش‌شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع. تهران: انتشارات صفار اشراقی.
دانایی‌فرد، حسن. و امامی، سید مجتبی. (1386). استراتژی‌های پژوهش کیفی: تاملی بر نظریه‌پردازی داده‌بنیاد. اندیشه مدیریت، 1(2)، 69-97.
سرمد، زهره.، بازرگان، عباس. و حجازی، الهه. (1393). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: نشر آگاه.
نجمی، منوچهر. و رفیعی طباطبایی، وحیده. (1393). توسعه روشی مبتنی بر مدل کلر جهت سنجش وجهه برند: مطالعه صنعت لوازم خانگی کوچک. مدیریت برند، 1 (1)، 45-74.
Aaker, D. A. & Keller, K. (1990). Consumer Evaluations of Brand Extensions. Journal of Marketing, 54(1), 27-41.
Aaker, D. A. (1991). Managing Brand Equity. New York, NY: The Free Press.
Aaker, D. A. & Joachimsthaler, E. (2000). Brand Leadership. New York, NY: The Free Press.
Abratt, R. (1986). Industrial Buying in High Tech Markets. Industrial Marketing Management, 15(4), 293-298.
Alvarez, P. & Galera, C. (2001). Industrial marketing applications of quantum measurement techniques. Industrial Marketing Management, 30(1), 13–22.
Ballantyne, D. & Aitken, R. (2007). Branding in B2B Markets: Insights from the service dominant logic of marketing. Journal of Business and Industrial Marketing, 22(6), 363-371.
Baumgarth, C. & Schmidt, M. (2010). How strong it is the B2B brand in the workforce? An empirically tested model of internal brand equity in B2B setting. Industrial Marketing Management, 39, 1250-1260.
Baumgarth, C. (2010). Living the brand: brand orientation in the B2B sector. European Journal of Marketing, 44(5), 653-671.
Bello, D. C. , Holbrook, M. B. (1995). Does an absence of brand equity generalize across product classes?. Journal of Business Research, 34, 125–131.
Bendixen, M. , Abratt, R. (2007). Corporate identity, ethics and reputation in supplier-buyer relationships. Journal of Business Ethics, 76, 69-82.
Bendixen, M. , Bukasa K. A. & Abratt, R. (2004). Brand equity in the business-to-business market. Industrial Marketing Management, 33(5), 371-380.
Bengtsson, A. & Servais, P. (2005). Co-branding on industrial markets. Industrial Marketing Management, 34, 706-716.
Beurden, P. M. , Gossling, T. (2008). The worth of values – A literature review on the relation between corporate social and financial performance. Journal of Business Ethics, 82(2), 69-82.
Beverland, M. , Napoli, J. & Lindgreen, A. (2007). Industrial Global Brand Leadership: A Capabilities View, Industrial Marketing Management, 36(8), 1082-1093.
Blombäck, A. & Axelssön, B. (2007). The role of corporate brand image in the selection of new subcontractors. Journal of Business and Industrial Marketing, 22(6), 418-430.
Caceras, R. C. & Pararoidanus, N. G. (2007). Service quality, relationship satisfaction, trust, commitment and B2B loyalty. European Journal of Marketing, 41(7/8), 836-867.
Charmaz, K. (2006). Constructing grounded theory, A practical guide through qualitative analysis. London: Sage.
Chaudhuri, A. (1995). Brand Equity or Double Jeopardy?. Journal of Product & Brand Management, 4(1), 26-32.
Chaudhuri, A. & Holbrook, M. B. (2001). The chain of effects from brand trust and brand effect to brand performance: The role of brand loyalty. Journal of Marketing, 65, 81-93.
Christodoulides, G. & Chernatony, L. (2010) Consumer Based Brand Equity Conceptualization and Measurement: A Literature Review, International Journal of Market Research, 52(1), 43-66.
Coleman, D. , de Chernatony, L. & Christodoulides, G. (2011). B-2-B service brand identity: Scale development and validation. Industrial Marketing Management, 40(7), 1063-1071.
Cretu A. E. & Brodie R. J. (2007). The influence of brand image and company reputation where manufacturers market to small firms: A customer value perspective. Industrial Marketing Management, 36, 230-240.
Davis, D. F. , Golicic, S. L. , Marquardt, A. J. (2007). Branding a B2B service: Does a brand differentiate a logistics service provider?. Industrial Marketing Management, 37, 218-227.
De Chernatony, L. & McDonald, M. (2003). Creating Powerful Brands in Consumer Service and Industrial Markets, 3rd Edition. Oxford: Butterworth Heinemann.
De Chernatony, L. (2002). Would a Brand Sell Sweeter by a Corporate Name?. Corporate Reputation Review, 5(2/3), 114-132.
Duckler, M. (2001). Price, quality: Only part of the value. Marketing News, 35(10), 17– 20.
Farquhar, P. (1989). Managing Brand Equity, Journal of Advertising Research, 30(4), 7-12.
Feldwick, P. (1996). What is brand equity anyway, and how do you measure it?. Journal of the Market Research Society, 38(2), 85-104.
Frank, B. G. & Krake, J. M. (2005). Successful Brand Management in SMEs: A New Theory and Practical Hints. Journal of Product & Brand Management, 14(4), 228-238.
Glynn, M. S. , Motion, J. & Brodie, R. J. (2007). Sources of Brand Benefit in manufacturer-reseller B2B relationships. Journal of Business and Industrial Marketing, 22(6), 400-409.
Glynn, M. S. & Woodside, A. G. (2009). Effective B2B Brand Strategies: Introduction to B2B Brand Management. Advances in Business Marketing and Purchasing, 15, 1-10.
Glynn, M. S. (2011). Primer in B2B brand-building strategies with a reader practicum, Journal of Business Research, 65(5), 666-675.
Gordon, G. L. , Calatone, R. J. & di Bendetto, C. A. (1993). Brand Equity in the B2B Sector. Journal of Product Management, 2(3), 4-16.
Goulding, C. (2002). Grounded Theory: A practical guide for management, business & market researchers. London: Sage.
Han, S. L. & Sung, H. S. (2008). Industrial Brand Value and Relationship Performance in Business Markets – A General Structural Equation Model. Industrial Marketing and Management, 37(7), 807-818.
Hatch, M. J. & Schulty, M. (2003). Bringing the Corporation into Corporate Branding. European Journal of Marketing, 37(7/8), 1041-1064.
Hutton, J. G. (1997). A Study of Brand Equity in an Organizational-buying Context, Journal of Product and Brand Management, 6, 428-439.
Keller, K. L. (1998). Strategic brand management: Building, measuring and managing brand equity. London: Prentice Hall International.
Keller, K. L. (2003). Strategic Brand Management: Building, Measuring, and Managing Brand Equity. New Jersey, NJ: Upper Saddle River.
Keller, K. L. (2008). Strategic Brand Management – Building, Measuring and Managing Brand Equity, 3rd Ed. New Jersey, NJ: Pearson Education Inc. , Upper Saddle River.
Kim, H. , Kim, W. G. & An, J. A. (2003). The effect of consumer-based brand equity on firms' financial performance. Journal of Consumer Marketing, 20(4), 335-351.
Kotler, P. & Pfoertsch, W. (2007). Being Known or Being One of Many: The Need for Brand Management for B2B Companies. Journal of Business and Industrial Marketing, 22(6), 357-362.
Kuhn, K. A. , Alpert, F. & Pope, N. K. L. (2008). An Application of Keller’s Brand Equity Model in a B2B Context, Qualitative Market Research: An International Journal, 11(1), 40-58.
Krake, F. B. (2005). Successful Brand Management in SMEs: A New Theory and Practical Hints. Journal of Product and Brand Management, 14(4), 228-238.
Lai, C. , Chiu, C. , Yang, C. , Pai, D. (2010). The effects of corporate social responsibility on brand performance: The mediating effect of industrial brand equity and corporate reputation. Journal of Business Ethics, 95, 457-469.
Lee, J. , Park, S. Y. , Baek, I. , Lee, c. S. (2008). The impact of the brand management system on brand performance in B-B and B-C environments. Industrial Marketing Management, 37(7), 848-855.
Low, J. & Blois, K. , (2002). The evolution of generic brands in industrial markets: the challenges to owners of brand equity, Industrial Marketing Management, 31, 385-392.
Lynch, J. & de Chernatony, L. (2007). Winning Hearts and Minds: Business to Business Branding and the Role of the salesperson. Journal of Marketing Management, 23(1), 123-135.
Lynch, J. & de Chernatony, L. (2004). The power of emotion: Brand communication in B2B markets. Brand management, 11(5), 403-419.
Michell, P. , King, J. & Reast, J. (2001). Brand Values Related to Industrial Products. Industrial Marketing Management, 30, 415-425.
Mudambi, S., Doyle, P. & Wong, V. (1997). An exploration of branding in industrial markets. Industrial Marketing Management, 26, 433-446.
Mudambi S. (2002). Branding Importance in Business-to-Business Markets, Three Buyer Clusters. Industrial Marketing Management, 31, 525-533.
Ohnemus, L. (2009). B2B Branding: A financial burden for shareholders?, Business Horizons, 52, 159-166.
Ranyruen, P. , Miller, K. E. & Groth, M. (2009). B2B Services: linking service quality and brand equity. Journal of Services Marketing, 23(3), 175-186.
Roberts, J. & Merrilees, B. (2007). Multiple Roles of Brands in B2B Services. Journal of Business and Industrial Marketing, 22(6), 410-417.
Robinson P. J. , Faris, C. W. & Wind, Y. 1967. Industrial and Creative Marketing. Boston: Allyn and Bacon.
Sbaraini, A. , Carter, S. M. , Evans, R. W. & Blinkhorn, A. (2011). How to do a grounded theory study: A worked example of a study of dental practices. BMC Medical Research Methodology, 11(1), 128
Sharma, A. , Iyer, G. R. , Mehrotra, A. , Krishnan, R. (2010). Sustainability and business-to-business marketing: A framework and implications. Industrial Marketing Management, 39(2), 330-341.
Shipley, D. , Howard, P. (1993). Brand-naming industrial products. Industrial Marketing Management, 22(1), 59–66.
Simon, C. J. & Sullivan, M. W. (1993). The measurement and determinants of brand equity: a financial approach. Marketing science, 12(1), 28-52.
Van Riel, A. C. R. , Mortangez, C. P. , Streukens, S. (2005). Marketing antecedents of industrial brand equity: An empirical investigation in specialty chemicals. Industrial Marketing Management, 34, 841-847.
Wang, Y. , Kandampully, J. A. , Lo, H. P. , Shi, G. (2006). The role of brand equity and corporate reputation in CRM: A Chinese study. Corporate Reputation Review, 9(3), 179-197.
Wartick, S. L. (2002). Measuring Corporate Reputation: Definition and Data, Business and Society, 41(4), 393-414.
Webster, F. E. & Keller, K. L. (2004). A Roadmap for Branding in Industrial Markets. Journal of Band Management, 11(5), 388-402.
Yoo, B. & Donthu, N. (2001). Developing and validating a multidimensional consumer-based brand equity scale. Journal of Business Research, 52(1), 1-14.
Groupe Speciale Mobile Association statistics & reports. (2015). Mobile Operators Report. Retrieved from www.gsma.com
Interbrand. (2014). Best global brands 2014. Retrieved from www.interbrand.com
International Monetary Fund. (2014, Oct). Regional Economic Outlook: Middle East & Central Asia. Retrieved from www.imf.org
International Telecommunication Union statistics & reports. (2015). International Telecommunication Statistics. Retrieved from www.itu.int
World Bank Organization. (2014, October 01). Iran Overview. Retrieved from www.worldbank.org