بررسی نقش نمادهای آوایی زبان فارسی در طراحی اسم برند

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گر ه مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت

2 عضو هیات علمی گر ه مدیریت د لتی، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت

3 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت،

چکیده

انتخاب اسم مناسب برای محصول ‌می‌تواند به شناخته‌ شدن تولیدکننده، ترفیع محصول و تبلیغات موثرتر کمک کند. یکی از راه‌های انتخاب اسم مناسب، استفاده از نمادهای آوایی زبان است. در این پژوهش تعدادی از نمادهای آوایی زبان فارسی که می‌توان از آن‌ها در طراحی اسم برند استفاده کرد، بررسی شده‌اند. این پژوهش از حیث هدف، کاربردی بوده و از نقطه نظر گردآوری داده‌ها، توصیفی و از نوع پیمایشی بوده است. جامعه آماری این پژوهش، دانشجویان ساکن در کوی پسران دانشگاه تهران بوده و روش نمونه‌گیری از جامعه آماری، غیرتصادفی و از نوع اتفاقی بوده است. نتایج نشان می‌دهد که اسم برندهایی که دارای مصوت‌های پیشین زبان فارسی اعم از ”ای“، ”کسره“ و ”فتحه“ هستند، معنای کوچک‌تر بودن، ظریف‌تر بودن، ضعیف‌تر بودن و سبک‌تر بودن را نسبت به اسم برندهایی که دارای مصوت‌های پسین زبان فارسی اعم از”ضمه“، ”آ“ و ”او“ هستند، در ذهن پاسخگویان متبلور می‌کنند. همچنین اسم‌ برندهایی که دارای مصوت‌های پسین زبان فارسی هستند نسبت به اسم برند‌هایی که دارای مصوت‌های پیشین زبان فارسی هستند، معنای سریع‌تر بودن را در ذهن پاسخگویان متبلور می‌کنند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Inquiry in Farsi Sound Symbolism in Creating Brand Names

نویسندگان [English]

  • Hashem Aghazade 1
  • Abbas Nargesian 2
  • Mehdi Ebrahimzadeh 3
1 Member of faculty of business management, University of Tehran, Faculty of Management
2 Member of the faculty of Management Delety, University of Tehran, Faculty of Management
3 Master of Business Administration, Marketing Orientation, University of Tehran, Faculty of Management
چکیده [English]

A
Choosing an appropriate name for a new product can help its better recognition, promotion and effective marketing. One way to do so is using sound symbolism. This study has examined some Farsi phonetic symbols, which apply to creating brand names. The study is an applied research from the objective viewpoint and a descriptive survey from the data-gathering viewpoint. Statistical population of it is the students reside in Tehran university dorm (for men), and the sampling method is accidental sampling, a type of non-probability sampling. The results suggest that brand names containing Farsi front vowels "e", "æ" and "i", in contrast with brand names containing Farsi back vowels "o", "u" and "a", are considered as being smaller, lighter (vs. heavier), softer and weaker. It also suggests that brand names containing Farsi back vowels "o", "u" and "a" convey more speed than brand names containing Farsi front vowels "e", "æ" and "i".

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brand name
  • Product name
  • Brand
  • Sound symbolism
 
آگیلوی، د. (1392).اعتراف‌های یک تبلیغات‌چی. ترجمه رویا گذشتی. تهران: سیته.
رایس، آ.، و تروت، ج. (1392). جایگاه‌یابی برند: نبردی در ذهن شما. ترجمه ترانه قطب. تهران: سیته.
زند، م. (1383). مطالعه‌ای در نمادپردازی آوایی (همراه با معرفی فرضیه معناوایی)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته زبان شناسی عمومی، دانشکده ادبیات، دانشگاه تهران: 112
شیخ سنگ تجن، ش.، و بی جن خان، م. (بهار و تابستان 1392). بررسی ماهیت صوت‌شناختی واکه‌های فارسی در هجاهایcv گفتار اظهاری. دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی زبان‌پژوهی دانشگاه الزهرا، دوره 4، شماره 8، 97-116.
Aaker, D. A. (2009). Managing brand equity. simon and schuster, New York City, New York, United States.
Aaker, D. A., & Joachimsthaler, E. (2000). The Brand Relationship Spectrum: the key to brand architeture challenge. California management review, 42(4), 8-23.
AMA. (2015). Retrieved from Anerican Marketing Association: https://www.ama.org/resources/Pages/Dictionary.aspx?dLetter=B
Batey, M. (2015). Brand Meaning: Meaning, Myth and Mystique in Today's Brands. Routledge. Abingdon, United Kingdom.
Cohen, H. (2011). 30 branding definition. Retrieved from Heidi Cohen: http://heidicohen.com/30-branding-definitions/
Dean, H. D. (2004). Evaluating Potential Brand Associations Through conjoint analysis and market simulation. Journal of Product & Brand Management, 13(7), 506-513.
Fenko, A., Lotterman, H., & Galetzka, M. (2016). What’s in a name? The effects of sound symbolism and package shape on consumer responses to food products. Food quality and preference, 51, 100-108.
Fox, R. (2011). Naming an organization: a (socio)linguistic perspective. Corporate communication: a international journal, 16(1), 65-80.
Heath, T. B., Chatterjee, S., & France, K. R. (1990, April). Using the phonemes of brand names to symbolize brand attributes. In The AMA educator’s proceedings: Enhancing knowledge development in marketing (pp. 38-42). Chicago: American Marketing Association.
Kapferer, J. N. (2002). Corporate brand and organizational identity. Corporate and organizational identities: Integrating strategy, marketing, communication and organizational perspectives, 175-194.
Keller, K. L. (1993). Conceptualizing, measuring, and managing customer-based brand equity. Journal of marketing, 1-22.
Klink, R. R. (2000). Creating Brand Names With Meaning: The Use of sound symbolism. marketing letters , 11(1), 5-20.
Klink, R. R., & Athaide, G. A. (2012). Creating brand personality with brand names. Mark Lett , 23(1) 109-117.
Kohli, C., & LaBahn, D. W. (1997). Creating effective brand names: A study of the naming process. Journal of Advertising Research, 37(1), 67-75
Kotler, P., & Armstrong, g. (2010). Principles of marketing. Pearson Education, Upper Saddle River, New Jersey, United States.
Laforet, S. (2010). Managing brands. Berkshire: McGraw-Hill, New York City, New York, United States.
Lowrey, T. M., & Shrum, L. J. (2007). Phonetic symbolism and brand name preference. journal of consumer research, 34(3), 405-413.
Pogacar, R., Plant, E., Rosulek, L. F., & Kouril, M. (2015). Sounds good: Phonetic sound patterns in top brand names. Marketing Letters, 26(4), 549-563.            
Prasad, k., & Dev, C. S. (2000). Managing hotel brand equity: a customer-centric framework for assessing performance. The Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 41(3), 22-35.
Rio, A., Vazquez, R., & Iglesias, V. (2001). The effects of brand asssociations on consumer response. Journal of Consumer Marketing, 18(5), 410-425.
Schloss, I. (1981). Chickens and pickles. Journal of advertising research , 47-49.
Yan, D., & Duclos, R. (2013). Making sense of numbers: Effects of alphanumeric brands on consumer inference. Interntional Journal of research in marketing , 179-184.
Yorkston, E., & Menon, G. (2004). A sound idea: phonetic effects of brand names on consumer judgments. Journal of consumer research , 43-51.