ارزیابی ارتباط بین قابلیتهای بازاریابی و عملکرد سازمان در شرکت های تولید کننده موادغذایی در شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی- دانشگاه الزهرا (س)

2 دانشیار،عضو هیأت علمی گروه مدیریت، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد- دانشگاه الزهرا(س

چکیده

قابلیت‌های بازاریابی  موجب می شود تا شرکت ها بتوانند متناسب با شرایط بازار، استراتژی های مناسب را اجرا کرده و به اهداف عملکردی خود دست یابند. این پژوهش، ارتباط قابلیت‏های بازاریابی (نوآوری، ارتباط با مشتری، مدیریت برند و حسگری بازار) را با عملکرد سازمانی (مثل رشد، سودآوری و درآمد) مورد مطالعه قرار می دهد. برای این منظور اطلاعات لازم از طریق پرسشنامه جمع آوری گردید که توسط مدیران بازاریابی شرکت های تولیدی مواد غذایی تکمیل شده است. تعداد192پرسشنامه تکمیل و مسترد شد. داده ها با روش معادلات ساختاری و تکنیک حداقل مربعات جزئی با استفاده از نرم افزار لیزرل مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس یافته های پژوهش، هر چهار قابلیت بازاریابی با عملکرد سازمان ارتباط مثبت و معنی داری دارد. همچنین در بررسی اثر دو متغیر میانجی (عمر و اندازه سازمان) بر رابطه قابلیت‌های بازاریابی با عملکرد سازمان، نتایج نشان می دهد ارتباط معنی داری وجود ندارد، مراتب حاکی از این است که قابلیت‌های بازاریابی - فارغ از مراحل عمر و یا اندازه سازمان - می توانند منبع مزیت رقابتی پایدار محسوب شده و موجب ارتقاء عملکرد گردند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Relationship between Marketing Capabilities with Organizational Performance of Food Manufacturing Companies in Tehran

نویسندگان [English]

  • Farzaneh Orak 1
  • Mohammad Ali Babaeezakilaki 2
1 Master of Business Administration Marketing Orientation - Al-Zahra University
2 Associate Professor, Faculty Member of Management Department, Faculty of Social Sciences and Economics, Al-Zahra University (S.
چکیده [English]

Marketing capabilities enable organizations to implement strategies according to
market conditions and achieve their organizational performance goals. This research
evaluates the relationship between marketing capabilities (innovation, CRM, brand
management and market sensing) and organizational performance (such as growth,
profitability and Income). To assess research variables a questionnaire was sent to the
marketing managers of food companies in Tehran district. A total of 192 completed
questionnaires have been received. The collected data has been analyzed using structural equations and partial least square method by LISREL software. According to the
findings, there are positive relationship between all four marketing capabilities and
organizational performance. Furthermore, the results show that organizational age and
size have no effect on the relationship between marketing capabilities and organization
performance. It also indicates that marketing capabilities can be considered as a source
of sustainable competitive advantage and can enhance the performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Marketing capabilities
  • Organization performance
  • Customer Relationship Management
  • Brand Management
  • Market sensing
آقازاده، ه. شاه حسینی، م. ع.و پریشان، ف. (1394). بررسی پیشایندها و پیامدهای کلیدی عشق به برند خریداران گوشی تلفن همراه در تهران. مدیریت برند2(1), 67-92.‎
  تمپورال،پ. (1382). علایم تجاری در آسیا. تهران، انتشارات امیر کبیر .
دهدشتی شاهرخ، ز. جعفرزاده کناری ،م. و بخشی زاده، ع.ر. (1391). بررسی دیدگاه هویت اجتماعی برند و تاثیر آن در توسعه وفاداری به برند (مورد مطالعه: شرکت تولیدکننده محصولات لبنی کاله). پژوهشها بازاریابی نوین ، 2، 105-87.
قاسمی، و. (1362). مدل سازی معادلات ساختاری در پژوهش‌های اجتماعی. تهران، انتشارات جامعه شناسان.
عباسی ،م.(1389). بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و مدیریت ارتباط با مشتری در سازمان های دولتی استان کردستان . پایان نامه کارشناسی ارشد.
 
 
Aaker, D. A., & Jacobson, R. (1994). The financial information content of perceived quality. Journal of marketing research, 191-201.
Amado, C. A., Santos, S. P., & Marques, P. M. (2012). Integrating the Data Envelopment Analysis and the Balanced Scorecard approaches for enhanced performance assessment. Omega40(3), 390-403.
Baker, W. E., & Sinkula, J. M. (2002). Market orientation, learning orientation and product innovation: delving into the organization's black box. Journal of market-focused management5(1), 5-23.
Chang, W., Park, J. E., & Chaiy, S. (2010). How does CRM technology transform into organizational performance? A mediating role of marketing capability. Journal of Business Research63(8), 849-855.
Day, G. S. (1994). The capabilities of market-driven organizations. the Journal of Marketing, 37-52.
Day, G., Reibstein, D., & Shankar, V. (2009). Measuring innovation. Wharton School of Business working paper.
Dess, G. G., & Robinson, R. B. (1984). Measuring organizational performance in the absence of objective measures: the case of the privately‐held firm and conglomerate business unit. Strategic management journal, 5(3), 265-273.
Dickson, P. R. (1992). Toward a theory of competitive rationality. Journal of Marketing, 56(1), 69–84.
Grant, R. M. (1991). The resource-based theory of competitive advantage: implications for strategy formulation. California management review33(3), 114-135.
Hulland, J., Wade, M. R., & Antia, K. D. (2007). The impact of capabilities and prior investments on online channel commitment and performance. Journal of Management Information Systems23(4), 109-142.
Hult, G. T. M. (1998). Managing the international strategic sourcing process as a market‐driven organizational learning system. Decision Sciences29(1), 193-216.
Hult, G. T. M., & Ketchen, D. J. (2001). Does market orientation matter?: A test of the relationship between positional advantage and performance. Strategic management journal22(9), 899-906.
Jimenez-Jimenez, D., Sanz Valle, R., & Hernandez-Espallardo, M. (2008). Fostering innovation: the role of market orientation and organizational learning. European Journal of innovation management, 11(3), 389-412.
Kline, R. B. (2004). Principles and Practice of Structural Equation Modeling, (Methodology In The Social Sciences).
Kline, R. B. (2015). Principles and practice of structural equation modeling. Guilford publications.
Krasnikov, A. & Jayachandran, S. (2008). The relative impact of marketing, research-and-development, and operations capabilities on firm performance. Journal of Marketing, 72(4), 1-11.
Lee, H., & Choi, B. (2003). Knowledge management enablers, processes, and organizational performance: An integrative view and empirical examination. Journal of management information systems20(1), 179-228.
MacCallum, R. C., Browne, M. W., & Sugawara, H. M. (1996). Power analysis and determination of sample size for covariance structure modeling. Psychological methods, 1(2), 130.
Mahmoud, M. A. & Hinson, R. E. (2012). Market orientation, innovation and corporate social responsibility practices in Ghana’s telecommunication sector. Social Responsibility Journal, 8(3), 327-346.
Makadok, R. (2001).Toward a synthesis of the resource-based and dynamic-capability views of rent creation. Strategic Management Journal, 22(5), 387–401.
Manu, F. (1992). Innovation Orientation, Environment and Performance: A Comparison of U.S. and European Markets. Journal of International Business Studies, 23(2), 333-359.
Mariadoss, B. J., Tansuhaj, P. S., & Mouri, N. (2011). Marketing capabilities and innovation-based strategies for environmental sustainability: An exploratory investigation of B2B firms. Industrial Marketing Management40(8), 1305-1318.
Merrilees, B., Rundle-Thiele, S. & Lye, A., (2011). Marketing capabilities: Antecedents and implications for B2B SME performance. Industrial Marketing Management, 40, 368–375.
Morgan, N. A., Anderson, E. W. & Mittal, V. (2005). Understanding firms' customer satisfaction information usag. Journal of Marketing, 69(3), 131–151.
Morgan, N. A., Slotegraaf, R. J., & Vorhies, D. W. (2009). Linking marketing capabilities with profit growth. International Journal of Research in Marketing26(4), 284-293.
Morgan, N. A., Vorhies, D. W. & Mason, C. (2009). Market orientation, marketing capabilities, and firm performance. Strategic Management Journal, 30(8), 909–920.
Narver, J. C., & Slater, S. F. (1990). The effect of a market orientation on business profitability. The Journal of marketing, 20-35.
Nath, P., Nachiappan, S., & Ramanathan, R. (2010). The impact of marketing capability, operations capability and diversification strategy on performance: A resource-based view. Industrial Marketing Management39(2), 317-329.
Netemeyer, R. G., Krishnan, B. P. C., Wang, G., Yagci, M., Dean, D., et al. (2004). Developing and validating measures of facets of customer-based brand equity. Journal of Business Research, 57(2), 209–224.
Orr, L. M., Bush, V. D., & Vorhies, D. W. (2011). Leveraging firm-level marketing capabilities with marketing employee development. Journal of Business Research64(10), 1074-1081.
Ramaswami, S. N., Srivastava, R. K., & Bhargava, M. (2009). Market-based capabilities and financial performance of firms: insights into marketing’s contribution to firm value. Journal of the Academy of Marketing Science, 37(2), 97-116.
Reimann, M., Schilke, O. & Jacquelyn, t. (2010). Customer relationship management and firm performance: the mediating role of business strategy. Journal of the Academy. Marketing., 38, 326–346.
Ruiz-Ortega, M. J., & García-Villaverde, P. M. (2008). Capabilities and competitive tactics influences on performance: Implications of the moment of entry. Journal of Business Research, 61(4), 332-345.
Rust, R. T., Ambler, T., Carpenter, G. S., Kumar, V., & Srivastava, R. K. (2004). Measuring marketing productivity: Current knowledge and future directions. Journal of Marketing, 68(4), 76–89.
Sefnedi, M. O. & Ibrahim D.N. (2008) .Which Marketing Competency Explains Export Performance? Industrial Marketing Management, 37(8), 992-1012.
Slater, S. F. & Narver, J. C. (2000). Intelligence generation and superior customer value. .Journal of the Academy of Marketing Science, 28(1), 120–127.
Song, M., Benedetto, A. D., & Nason, R. W. (2007). Capabilities and financial performance: The moderating effect of strategic type .Journal of the Academy of Marketing Science, 35, 18-34.
Srivastava, R. K., Shervani, T. A., & Fahey, L. (1998). Market-based assets and shareholder value: A framework for analysis. .Journal of Marketing, 62(1), 2–18.
Srivastava, R. K., Shervani, T. A., & Fahey, L. (1999). Marketing, business processes, and shareholder value: An organizationally embedded view of marketing activities and the discipline of marketing. The Journal of Marketing, 168-179.
Vorhies, D. W., Orr, L. M., & Bush, V. D. (2011). Improving customer-focused marketing capabilities and firm financial performance via marketing exploration and exploitation. Journal of the Academy of Marketing Science39(5), 736-756.
Vorhies, D.W. & Morgan, N. A. (2005). Benchmarking marketing capabilities for sustained competitive advantage. Journal of Marketing, 69(1), 80–94.