تاثیر روابط بیرونی مدیر و سازمان بر مزیت رقابتی شرکت با تبیین نقش تصویر و اعتبار برند (شرکت مورد مطالعه در صنعت ساختمان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری مدیریت بازاریابی بین الملل، دانشگاه تربیت مدرس

2 استاد، عضو عیات علمی دانشگاه تربیت مدرس (نویسنده مسئول)

3 دانشیار، عضو عیات علمی دانشگاه تربیت مدرس.

چکیده

سازمان­ها برای داشتنمزیترقابتیوبقایطولانی­مدتدربازار،نیازمندتصویریقوی هستند و این تصویر می­تواند حاصل روابط قوی مدیران و سازمان باشد. این تحقیق با استفاده از دیدگاه رابطه­ای از تئوری مزیت رقابتی و با هدف تحلیل نقش مؤلفه­های ناملموسی چون روابط و برند سازمانی بر مزیت رقابتی انجام شده­است. سطح تحلیل تحقیق، شرکت­ها هستند. از توزیع پرسشنامه­ای در بین پانصد شرکت­ حاضر در سیزدهمین نمایشگاه بین­المللی صنعت ساختمان، به­عنوان ابزار تحقیق استفاده شده­است. روایی محتوا و اجزای آن با روش­های گوناگون کمی، سنجیده شد. پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ میزان 82/0 بوده­است. نتایج، نشان­دهنده­ی تأثیر بیشتر روابط سازمانی بر تصویر برند نسبت به روابط مدیران است. تصویر شرکت تأثیر بسیار بالایی بر شهرت شرکت، به­خصوص شاخص حرفه­ای­گری دارد. اعتبار برند شرکت تأثیر بالایی بر مزیت رقابتی و به­خصوص بر انعطاف استراتژیک سازمان دارد. شهرت داشتن به حرفه­ای ­گری را می­توان بسیار مهم­تر از بعد قابلیت اعتماد در کسب مزیت رقابتی دانست. پیشنهادها می­تواند تمرکز مدیران بر کیفیت روابط و کمیت در شبکه­های بین سازمانی برای ارائه­ی تصویر مناسب­تر و همچنین توجه به شرایط تخصصی و محیط اقتصادی و سیاسی موجود در صنعت برای کسب مزیت ­است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of External Relations of Manages and Organization on Competitive Advantage through Articulating Roles of Firm Image and Brand Credibility (Case Study: A Construction Company)

نویسندگان [English]

  • Esmaeil Shahtahmasbi 1
  • Seyed Hamid Khodadad Hosseini 2
  • Asadollah Kordnaije 3
1 Ph.D. in International Marketing Management, Tarbiat Modarres University
2 Professor, Faculty Member of Tarbiat Modares University (responsible author)
3 Associate Professor, Faculty Member of Tarbiat Modares University.
چکیده [English]

Competitive advantage and long-term presence in the marketplace require a strong image. This image can be obtained by strong managers and organizational relationships. This research uses a relational view of competitive advantage and analyzes the effect of intangible resources such as relationships and organizational dimensions of brand on competitive advantage.  The analysis level of the research is the corporation, so a questionnaire was distributed among 500 companies in the 13th Construction Industry International Fair. Content and components validity were measured by different methods. The reliability of questionnaire was confirmed by Cronbach's alpha and was 0/82. The results suggest that organizational relations have a greater impact on brand image rather than managers relations. Corporate image has a Substantial impact on corporate reputation especially on professionalism. Credibility has a high impact on competitive advantage, especially on the strategic flexibility of the organization.Renowned for the professionalism can be seen more important than the trustworthiness in obtaining a competitive advantage.The findings urge more managerial focus on quality of managers’ relations and quantity of organizational networks to provide a better image and pay attention to technical, the political and economic environment of the industry for grasping an advantage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • External relations of managers and organization
  • Image
  • reputation
  • Credibility
  • Competitive advantage
الوانی، م. ناطق، ت. و فراحی، م. (1386). نقش سرمایه­ی اجتماعی در توسعه­ی مدیریت دانش سازمانی، فصلنامه­ی علوم مدیریت ایران، 5، 35-70.
ایرنا، (1392)، صنعت ساختمان نقشی مؤثر در اجرای سیاست­های اقتصاد مقاومتی دارد، برگرفته از http://www.irna.ir/fa/News/81058539.
دهدشتی شاهرخ، ز. تقوی نژاد، م.ت. و رستمی، ن. (1389). مدلی برای سنجش تأثیر قابلیت اعتماد برند بانک­ها بر تعهد وفاداری مشتریان.  فصلنامه­یعلوممدیریتایران،(20)5. 69-88.
حیدرزاده، ک. غفاری، ف. و فرزانه، س. (1390). بررسی تأثیر اعتبار برند بر وفاداری مشتریان در صنعت بانکداری ایران، پژوهش­هایمدیریت، 88. 69-88.
دفتر جمعیت، نیروی کار و سرشماری، مرکز آمار ایران، (1391). واحدهای مسکونی معمولی برحسب تعداد اتاق و مساحت زیربنا در نقاط شهری و روستایی، برگرفته از http://salnameh.sci.org.ir
رزمجو، ص.(1390). بررسی تأثیر هوشمندی رقابتی در ایجاد مزیت رقابتی پایدار در صنعت نیروگاه( مطالعه­ی موردی، شرکت مپنا بویلر)، پایان­نامه­ی کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
عسگری، غ.ر. (1386). طراحیمدلآوازه شرکتباتوجهبهرویکردتحلیلمسیروشبکه­هایعصبیمصنوعیدربانک­هایایران، رساله­ی دکتری، دانشگاه تربیت مدرس.
مقبل با عرض، ع.  عسگری، غ.ر، و خائف الهی، ا.ع. (1387)، طراحی مدل آوازه برای
                یانکهای ایران با تاکید بر تفاوت های ادراکی ذی­نفعان. فصلنامه مدرس علوم
                انسانی،  (4) 12، 296-265
 
 
Abdul Rahman, N.A, Melewar, T.C, & Sharif, A. M. )2014(. The establishment of industrial branding through dyadic logistics partnership success (LPS): The case of the Malaysian automotive and logistics industry. Industrial Marketing Management, 43.67–76.
Adams, R. B., B. E. Hermalin, & M. S. Weisbach., (2009).The Role of Boards of Directors in Corporate Governance: A Conceptual Framework and Survey.  National Bureau of Economic Research.  48(1), 58-107.
Balboni, B., (2008). Perceived corporate credibility as the emergent property of corporate reputation’s transmission process, http://mpra.ub.uni-muenchen.de/7944
Bensebaa, F., (2004). The impact of strategic actions on the reputation building of ebusiness. International Journal of Retail & Distribution Managemen. 32(6), 286-302.
Bensebaa, F., (2005). Reputation; a resource more valuable than gold in e-commerce. Strategic Direction.  21(5), 31-33.
Cabral , L. M. B. )2012(. Living up to expectations: corporate reputation and sustainable competitive advantage, Working Paper. New York, NY: Leonard N. Stern School of Business, Department of Economics.
Carmeli, A. & Cohen, A. (2001). Organizational reputation as a source of sustainable competitive advantage and above-normal performance: an empirical test among local authorities in Israel, public administration & management: An Interactive Journal. 6(4), 122-165.  
Chai, K.H, Yap C.M & Wang, X. (2011), Network closure’s impact on firms’ competitive advantage: The mediating roles of knowledge processes. Journal of Engineering and Technology Management, 28, 2–22.
Christie, D. J. (2002). A trilateral model for the management of the corporate image: an examination of the inter-relationship between an organization’s self image, its projected images and its Percieved images, A PhD thesise, Australia, Griffith University.
Corsaro, D., Ramos, C., Henneberg, S. C., & Naudé, P. (2012). The impact of network configurations on value constellations in business markets, The case of an innovation network, Industrial Marketing Management, 41, 54–67.
Cova, B. & Salle, R. (2008). Marketing solutions in accordance with the SD logic: Cocreating value with customer network actors. Industrial Marketing Management, 37(3), 270–277.
Dowling, G.R., (1994). Corporate reputations: strategies for developing the corporate brand. London. Kogan Page.
Dyer J, & Singh H. )1998(.The relational view: cooperative strategy and sources of interorganizational competitive advantage. Acad Manage Rev; 23(4), 660–79.
Fjeldstad, Q., & Ketels, C., (2006). Competitive advantage and the value network configuration making decisions at a Swedish life insurance company. Long Range Planning, 39(2), 109–131.
Ford D., Gadde L.E., Hakansson H., Lundgren A., Snehota I., Turnbull P., & Wilson D. (1998). Managing Business Relationships, Chichester, Wiley and Sons Ltd.
Grewal, R. & Tansuhaj, P., (2001). Building organizational capabilities for managing economic crisis: the role of market orientation and strategic flexibility. Journal of Marketing, 65, 67–80.
Huang, H, C., ChiLai, M., & WeiLo Do, K., (2012). Founders’ ownres our customers, the influence of business networks on start-up innovation and performance. Technovation. 32, 316–327.
Huck, S, Lünser, G.K, & Tyran, J.R. )2010(. Consumer networks and firm reputation: A first experimental investigation, Economics Letters, 108, 242–244.
Kemper, J., Engelen, A. & Brettel, M. )2011(. How top management's social capital fosters the development of specialized marketing capabilities: a cross-cultural comparison. Journal of International Marketing, 19(3), 87-112.
Kumar, V. & Christodoulopoulou, A.) 2014(. Sustainability and branding: An integrated perspective. Industrial Marketing Management, 43, 6–15.
Lee, E., Han, S., Nam, H. U., & Rho, J. J. )2013(. Building capabilities via suppliers' effective management of relationships. Industrial Marketing Management, 42(5). 805-813.
Lee, C., Lee, K., & Pennings, J. M. )2001(. Internal capabilities, external networks, and performance: a study on technology-based ventures. Strategic Management Journal, 22(6- 7), 615-640.
Leenders, R. T. A., & Gabbay, S. M. (Eds.). )1999(. Corporate social capital and liability. Springer Science & Business Media press.
Lemmetyinen, A. & Go, F. M. )2009(. The key capabilities required for managing tourism business networks, Tourism Management, 30, 31–40.
Mahon, John, F. )2002(. Corporate reputaion: a research agenda using strategy and stakeholder literarature. Business & Society, 41(4), 415-445.
Martínez-Cañas, R. & Ruiz-Palomino, P. )2010(. Social capital generation inside science parks: an analysis of business-university relationships. International Journal of Management & Information Systems. 14(4).45-50.
Mesquita, L. F., Anand, J., & Brush, T. H. )2008(. Comparing the resource-based and relational views: Knowledge transfer and spillover in vertical alliances. Strategic Management Journal, 29(9), 913–941.
Miles, M.P, & Covin, J.G. )2000(. Environmental marketing: A source of reputational, competitive, and financial advantage. Journal of Business Ethics, 23, 299–311.
Mintzberg, H .)2003(. The strategy process: concepts, contexts, cases. Prentice Hall.
Mitchell, J. C. (Ed.). )1969(. Social networks in urban situations: analyses of personal relationships in Central African towns. Manchester, Manchester University Press.
Mizruchi, M. S., & Stearns, L. B. )2001(. Getting deals done: The use of social networks in bank decision-making. American Sociological Review, 66(5), 647–671.
Nahapiet, J. Ghoshal, S. )1998(. Social capital, intellectual capital and the organizational advantage. Academy of Management Review, 23(2), 242-266.
Newell. S. J,  & Goldsmith. R. E. )2001(. The development of a scale to measure perceived corporate credibility. Journal of Business Research, 52,235-247.
Nguyen, N. & Gaston, L. )2001(, Corporate Image and Corporate Reputation in Customers’ Retention Decision in Services. Journal of Retailing and Consumer Services, 8, 227-236.
Porter, M. )1990(. The competitive advantage of nations. New York: Free Press.
Qi, Q. )2010(, How does the director’s social network matter? evidence from structure estimation. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1786555.
Rowley, J. )1997(.Mnaging branding and corporate image for library and information services. Library Review, 46(4), 244-250.
 Salunke, S., Weerawardena, J. & McColl Kennedy, J. R. )2011(.Towards a model of dynamic capabilities in innovation-based competitive strategy: Insights from project-oriented service firms. Industrial Marketing Management, 40(8), 1251–1263.
Sheehan, N.T. & Stabell, C.B. )2010(. Reputation as a driver in activity level analysis: reputation and competitive advantage in knowledge intensive firms. Corporate Reputation Review, 13(3), 198-208.
Smith, G. )2004(, Brand image transfer through sponsorship: a consumer learning perspective. Journal of Marketing Management, 20, 457-474.
Suvatjis, J. Y., & de Chernatony, L. )2005(. Corporate identity modelling: a review and presentation of a new multi-dimensional model. Journal of Marketing Management, 21(7-8), 809-834.
Sweeney, B. )2007(. What influence does brand image and brand reputation have towards achieving a sustained competitive advantage in the sports apparel industry?  Doctoral dissertation, Auckland University of Technology.
Sweeney, J., & Swait, J. )2008(. The effects of brand credibility on customer loyalty. Journal of retailing and consumer services, 15(3), 179-193.
Worren, N., Moore, K. and Cardona, P. )2002(. Modularity, strategic flexibility, and firm performance: a study of the home appliance industry. Strategic Management Journal, 23 (12), 1123–1140.
Zaheer, A., Bell, G., )2005(. Benefiting from network position: firm capabilities, structural holes, and performance. Strategic Management Journal. 26 (9), 809–825.