طراحی مدل فرایندی برندسازی کارآفرینانه در کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط صنایع غذایی

نویسندگان

1 دانشیاردانشکده مدیریت واقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی دکتری مدیریت کار آفرینی ،دانشگاه تهران

3 دانشیار مدیریت دانشکده کارآفرینی ،دانشگاه تهران

چکیده

    چکیده   پژوهش حاضر به طراحی و تبیین مدل برندسازی کارآفرینانه در کسب‌‌و‌کارهای کوچک و متوسط صنایع غذایی ایران می‌پردازد. این مطالعه با درک نقش و اهمیت برندسازی کارآفرینانه در بنگاه‌های کوچک و متوسط و با توجه به ضعف مطالعات پیشین در خصوص معرفی یک مدل برند کارآفرینانه مناسب در این بنگاه‌ها اجرا گردید. بدین منظور از چارچوب پژوهشی آمیخته اکتشافی در گردآوری داده‌ها و به منظور دست یابی به مؤلفه‌های برند کارآفرینانه استفاده شده است . روش پژوهش صورت گرفته در بخش کیفی، مصاحبه عمیق و نیمه‌ساختار یافته و در بخش کمی، روش توصیفی- همبستگی بوده است. جامعه مورد مطالعه در بخش کیفی شامل خبرگان و اساتید دانشگاهیِ بازاریابی کارآفرینانه و کارآفرینان و مدیران برند بنگاه‌های کارآفرین برتر بخش غذایی در سال 87 و 88، و در بخش کمی جامعه کارآفرینان برتر سال 87-88، معرفی شده توسط وزارت کار در صنعت غذایی می‌باشد. در بخش کیفی با استفاده از روش نمونه گیری ملاکی- نظری، دوازده خبره و کارآفرین برتر انتخاب شد و در بخش کمی با استفاده از روش   نمونه ‌ گیری طبقه‌ای، 77 کارآفرین انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها در مرحله کیفی مرور متون پیشین و مصاحبه نیمه‌ساختار یافته با خبرگان، و در مرحله کمی پرسشنامه محقق ساخته بوده است که از روایی محتوای مطلوب و ضریب قابلیت اعتماد (آلفای کرنباخ) 85% برخوردار می‌باشد. در نهایت یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که مدل برندسازی کارآفرینانه در بنگاه‌های کوچک و متوسط کارآفرین، متشکل از پنج مرحله شامل 1) تحلیل و ارزیابی برند، 2) انتخاب نام و هویت برند، 3) تثبیت جایگاه برند در بازار، 4) انتخاب استراتژی برندسازی و 5) حفظ جایگاه برند میان مشتریان و بازار می‌باشد و کار آفرین با پیاده‌سازی آن تلاش می‌کند تا ضمن تأمین ارزش مورد انتظارِ مشتری، تقویت و توسعه جایگاه شرکت و محصولات آن در سطح بازار، و ایجاد مزیت‌های رقابتی ماندگار، پایایی و ماندگاری کسب‌وکار خود را در محیط، به صورت هر چه بیشتر حفظ نماید.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing the Entrepreneurial Branding Processing Model in Small and Medium Sized Business in Food Industry

نویسندگان [English]

  • Seyyed Hamid Khodadad Hosseini 1
  • Amir Mohammad Golabi 2
  • Jahangir Yadollahi 3
1 Associate Professor of Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modares University
2 Ph.D. student of entrepreneurship management, University of Tehran
3 Associate Professor, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran
چکیده [English]

Entrepreneurial branding in entrepreneurial small and medium sized firms is one of the important enablers which provide them sustainability in the market environment. So the purpose of the this study is to design the entrepreneurial branding process model in small and medium sized busine-sses in Iran`s food industry. This study applies mixed method including quantitative and qualitative analysis. The research method in the qualitative part is case study and in quantitative part it is descriptive survey method. The sample in qualitative part consists of 12 persons that include prominent entrepreneurs of food industry in 2008-2009 and experts in the field of entrepreneurship, and in quantitative one there are 45 prominent entrepreneurs in the years mentioned above. The data collection tool in qualitative stage is deep and semi-structured interviews and in the quantitative one is the questionnaire which has good validity and the reliability coefficients of 85%. Qualitative data was analyzed by content analysis method, and one sample T-test, regression and Freidman methods were used for analyzing the quantitative data. The result shows that entrepreneurial brand processing model in the small and medium sized businesses consists of five stages which includes brand analyzing and evaluating, choosing a name and brand identity, brand positioning in the market, choosing a branding strategy and maintaining brand position between market and customers. This Article is Under Support of Iran National Science Foundation: INSF.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Branding
  • Entrepreneurial Branding Model
  • Small and Medium Sized Businesses