تبیین نقش عوامل مربوط به برند و عناصر منتخب آمیخته بازاریابی در قصد خرید برند ملی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه مازندران، بابلسر، دانشگاه مازندران، دانشکده علوم اقتصادی و مدیریت؛

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی.

چکیده

  چکیده   با توجه به افزایش ضرورت نگاه به تولیدات ملی، پژوهش حاضر به بررسی اثر عوامل مربوط به برند (آگاهی­برند، تصویر برند، کیفیت ادراک­شده از برند) بر قصد خرید برند ملی پرداخته است. همچنین، اثر عناصر آمیخته بازاریابی منتخب (پیشبردهای فروش مالی و غیرمالی، تبلیغات و قیمت­گذاری) بر عوامل مربوط به برند مذکور نیز بررسی شده است. جامعه آماری پژوهش خانوارهای ساکن در مناطق 1 الی 5 تهران بوده­اند که برای جمع‌آوری نمونه از روش نمونه ­ برداری احتمالی طبقه­ای نامتناسب استفاده شده است. برای اندازه­گیری اثرات مذکور، 7 رده محصول مشتمل بر 19 برند مورد نظر قرار گرفته و 432 پرسشنامه جمع­آوری و با نرم­افزارهای SPSS19 و AMOS18 تحلیل شده­اند. در بخش اول اثر عوامل مربوط به برند بر قصد خرید برند ملی و در بخش دوم نیز اثر عناصر منتخب بازاریابی بر عوامل مربوط برند بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of Brand and Selected Elements of the Marketing Mix in Purchasing Intention of a National Brand: Explaining the Role of Related Factors

نویسندگان [English]

  • Maisam Shirkhodaie 1
  • Amirhossein Nouripour 2
  • Fatemeh Shariati 3
1 Assistant Professor, Mazandaran University, Babolsar, Mazandaran University, Faculty of Economics and Management;
2 Master of Business Administration
3 Master of Business Administration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • National brand
  • Purchasing intention
  • Brand-related factors
  • Marketing mix elements