پیاده‌سازی استراتژی برندینگ بر مبنای ابعاد سطح فرد محور مدل روانشناسی مصرف کننده از برند (رویکرد تلفیقی مدل کانو، گسترش عملکرد کیفیت و پارتو)

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه یزد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد بازاریابی، دانشگاه یزد

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه یزد

چکیده

  چکیده افزایش روز افزون شدت رقابت در بین سازمان‌های تجاری باعث شده آن ‌ ها همواره به دنبال راه ‌ هایی برای ورود، بقا و رهبری بازار برآیند . حوزه برند به عنوان یکی از ابزارهای کسب مزیت رقابتی برای سازمان ‌ های تجاری به‌ شمار می‌آید. تحقیق حاضر با هدف دسته‌بندی خصوصیات برندگذاری از دیدگاه مصرف‌کنندگان با رویکرد مدل روانشناسی مصرف‌کننده از برند انجام یافته است. در این زمینه، پس از مطالعه مبانی نظری و پیشینه تحقیق، پنج بعد در سطح فرد- محور مدل روانشناسی مصرف‌کننده شناسایی و تجزیه ‌ و ‌ تحلیل شد. این تحقیق از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- پیمایشی می‌باشد و از پرسشنامه به منظور جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز استفاده شده است. لازم به ‌ذکر است، در این مقاله به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای اس‌پی‌اس‌اس [1] ، اکسل [2] ، گسترش عملکرد کیفیت [3] و مینی‌تب [4] استفاده شده است. در این فرآیند از تکنیک کانو [5] برای دسته ‌ بندی خصوصیات برند به نیازهای الزامی، عملکردی و انگیزشی استفاده گردید و سپس با استفاده از مدل گسترش عملکرد کیفیت راهکارهای ارضای نیازهای الزامی (که توسط خبرگان بازاریابی ارائه شده بودند) رتبه ‌بندی گردید و پس از آن با استفاده از تکنیک پار‌تو 20 درصد از راهکارها که شامل ارائه خدمات قبل، حین و پس از فروش و رشد و بهبود مستمر در آمیخته بازاریابی بودند به منظور ایجاد 80 درصدی رضایت پیشنهاد شد  [1] SPSS   [2] Excel   [3] Quality function deployment   [4] Minitab   [5] Kano

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Branding Strategy Implementation Based on Personal Dimentions of Consumer Psychology Model of the Brand (Hybrid Approach of KANO Model, Quality Function Deployment and PARETO)

نویسندگان [English]

  • Seyyed Mohammad Tabatabaee Nasab 1
  • Abolfazele Noori 2
  • Reza Ebrahimzadeh Pezeshki 3
1 Faculty Member of Yazd University
2 Graduate Student of Marketing, Yazd University
3 Master's degree in executive management, Yazd University

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brand
  • Consumer Psychology of Brand, KANO, QFD, PARETO