بررسی شبکه سازه‌های شناختی مرتبط با برند با توجه به جنسیت مصرف‌کنندگان در چارچوب نظریه جرج کِلی وآزمون (Rep)

نویسنده

-

چکیده

این مطالعه با توجه به نقش سازه‌های شخصی در رفتار مصرف‌کنندگان برندهای مختلف، از دریچه نظریه جرج کلی، و آزمون خزانه سازه‌های شناختی انجام گرفت. همچنین رابطه میان سازه‌های شخصی و پیچیدگی شناختی مصرف‌کنندگان برندهای مختلف تلفن همراه با توجه به جنسیت آنان و تحلیل محتوایی ساختارهای شناختی مربوط به برندهای مختلف تلفن همراه، بررسی شد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی محسوب می‌شود و روش آن علی- مقایسه‌ای می‌باشد. برای انجام این تحقیق 60 دانشجوی کارشناسی ( 30 دختر، 30 پسر) به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی انتخاب شدند.7 برند تلفن همراه (نوکیا، سونی اریکسون، سامسونگ، اپل، بلک بری، اچ تی سی، ال جی) برای بررسی به اعضای نمونه ارائه و متعاقباً با اجرای آزمون خزانه‌ی سازه‌های شخصی، داده‌های مربوط به سازه‌های شخصی و پیچیدگی شناختی آنان، جمع‌آوری شد. همچنین داده‌های پژوهش به کمک روش‌های آمار توصیفی، آزمون آماری t و من- ویتنی و داده‌های حاصل از مقوله‌بندی سازه‌های شناختی در رابطه با برندهای ارائه شده، با استفاده از روش کیفی تحلیل محتوا تجزیه‌و‌تحلیل شد. با توجه به مقایسه میانگین‌های حاصل از دو گروه، مشخص گردید بین تعداد سازه‌های شناختی و شخصی مصرف‌کنندگان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود دارد. اما بین پیچیدگی شناختی آن‌ها، تفاوت معناداری به دست نیامد. یافته‌های حاصل از تحلیل محتوا، گویای تفاوت مضامین سازه‌های شناختی این دو گروه در رابطه با برندها است. به علاوه، مقوله‌بندی سازه‌های شخصی آزمودنی هادر رابطه با برندها، مشخص گردید. از آنجا که سازه‌های شناختی مربوط به یک برند و هم چنین مقوله‌های ساختاری، پایه و اساس رفتار مصرف‌کننده تلقی می‌شوند، رابطه معنادار موجود میان جنسیت و تعداد و مقوله‌بندی شناختی سازه‌ها، نشان می دهد که مدیریت موثر برند، در گرو توجه به جنسیت مخاطبان و سازه‌های شناختی آنان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Brand Cognitive Constructs Repertory Grids (BCR) with Emphasis on Consumers' Gender in the Framework of George Kelly's Theory and Rep Test

نویسنده [English]

  • Somaye-Sadat Makkian
چکیده [English]

This study has been done considering the role of personal Constructs in the behavior of the consumers of different brands and in order to studying the relationship between the personal and Cognitive complexity of consumers of different brands of cell phones and their genders and content analysis of personal constructs . The current study is and applied type of research and its method of comparison. The sample of this research is 60 students of bachelor degree (30 female and 30 males) and the sampling is random clustering sampling. 7 brands of cell phone (Nokia, Sony Erickson, Samsung, Apple, Blackberry, HTC, and LG) were provided to the sample group for studying and the related data was collected with the use of Rep test. The collected data were analyzed with the use of descriptive statistical, t-test and Whitney Yoman and the resulted data were analyzed by the qualitative method from the point of view of cognitive Constructs and the mentioned brands.Considering the comparison of the average of the two groups, there is a significant difference between the personal constructs of the female and male consumers. Findings of the content analysis indicate a difference between the cognitive constructs of these two groups relating to the mentioned brands.since the cognitive Constructs related to one brand and also the subject of the constructs of its consumers, is considered as the basis of the consumption behavior of them, the significance relation between the gender and the number and classification of cognitive structures indicate that effective management of the brand in Iran is related to the gender and cognitive Constructs and their personal constructs in relation to the brand.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personal constructs psychology
  • Brand
  • George Kelly's theory
  • Cognitive complexity
  • Consumer Behavior