شناسایی عوامل موثر بر قصد خرید کالاهای با برند خارجی در ایران (مورد مطالعه: لوازم خانگی، برند بوش و سامسونگ)

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (بازاریابی)، دانشگاه علامه طباطبایی

3 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (بازاریابی)، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

عوامل متعددی بر شکل‌گیری قصد خرید افراد تأثیرگذار هستند. هدف این تحقیق، ارائه‌ مدلی جامع از عوامل عمده مؤثر بر قصد خرید کالاهای خارجی مصرف‌کنندگان است. بدین منظور از نمونه‌گیری خوشه‌ای استفاده شد و از 400 مصرف‌کننده در دسترس در دو منطقه شهر تهران پرسشنامه‌هایی تکمیل و جمع‌آوری شد. از مدل‌یابی معادلات ساختاری و نرم‌افزار لیزرل برای تجزیهوتحلیل داده‌ها استفاده شد. نتایج تحلیل‌ها نشان داد که عوامل مرتبط با محصول یعنی آشنایی با برند، اعتماد به برند، ارزش ادراک شده از محصول و ریسک ادراک شده از محصول، بر قصد خرید مصرف‌کنندگان مؤثر است و در میان ابعاد مرتبط با کشور مبدأ نیز، تنها بعد شناختی دارای تأثیر معنادار بر قصد خرید مصرف‌کنندگان است. نوآوری این تحقیق، طراحی مدلی جدید با در نظر گرفتن متغیرهایی است که در مدل‌های پیشین به طور یک جا در نظر گرفته نشده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying Factors Influencing on Purchase Intention of Foreign Brand in Iran (Case Study: Bosch and Samsung)

نویسندگان [English]

  • Zohre Dehdashti Shahrokh 1
  • Amin Kohyari-Haghighat 2
  • Amin Ottoofi 3
1 Associate Professor, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatabaei University
2 Master of Business Administration (Marketing), Allameh Tabatabai University
3 Master of Business Administration (Marketing), Allameh Tabatabaei University
چکیده [English]

Numerous factors influence on individuals purchase intention. The purpose of this study is to offer a comprehensive model of important factors influencing on consumers foreign product purchase intention. Therefore, a clustering method was used and data from 400 consumers were gathered in two areas of Tehran and analyzed by using SEM via LISREL. Results show that factors which are related to product namely brand familiarity, brand trust, perceived value, and perceived risk have significant effect on consumers purchase intention; and in factors related to country of origin, only cognitive dimension had significant effect on consumers purchase intention. Originality of this study is due to designing a new comprehensive model by using variables from previous research.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Effects of country of origin
  • Brand trust
  • Brand familiarity
  • Perceived value
  • Perceived risk