بررسی عوامل موثر بر نگرش مشتریان به بسته بندی سبز و قصد خرید آنها

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

2 کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس.

3 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، مدرس دانشگاه غیر انتفاعی راهبرد شمال.

4 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، مدرس دانشگاه پیام نور

چکیده

تولید محصولات سبز و خصوصاً بسته بندی های سبز می تواند علاوه بر فراهم نمودن بستر لازم جهت تحقق مسئولیتهای اجتماعی شرکتهای داخلی، راه کار مناسبی جهت کاهش آسیب های محیط زیستی در سطح کشور باشد. با توجه به اهمیت این مسئله و ضرورت بررسی عواملی که می تواند بر نگرش و خرید بسته بندی سبز از جانب مشتریان موثر باشد، تحقیق حاضر با رویکردی توصیفی/ پیمایشی و با هدفی کاربردی به انجام رسیده است. بیش از 1350 پرسشنامه در پنج کلان شهر کشور برای انجام تحقیق جمع آوری گردید. در سنجش روایی از روش روایی محتوایی/ ظاهری و در تحلیل پایایی از دو روش آلفای کرونباخ (86 درصد) و روش دو نیم کردن (77 درصد) استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که عامل مسئولیت پذیری محیطی مشتری بیشترین اثر را بر نگرش وی به بسته بندی سبز داشته است. از سوی دیگر علاوه بر تایید اثر نگرش مشتری به بسته بندی سبز بر قصد خرید کالا با بسته بندی سبز، مشخص گردید که متغیر قیمت کالا با بسته بندی سبز این رابطه را تعدیل نموده؛ در حالیکه متغیر سطح دسترسی به کالا با بسته بندی سبز نتوانسته است این رابطه را تعدیل نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Factors Influencing Customer's Attitude to Green Packaging and their Purchasing Intention

نویسندگان [English]

  • Tahmoures Hasangholipoor Yasvari 1
  • Alireza Mosayebi 2
  • Mahdi Najafi Siahroudi 3
  • Sayyed Moslem Alavi 4
1 Associate Professor, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran University
2 Master of Business Administration, Faculty of Management and Economics, Tarbiat Modarres University.
3 Master of Business Administration, lecturer at Northfinancial nonprofit university.
4 Master of Business Administration, lecturer at Payame Noor University
چکیده [English]

Manufacturing Green products and especially green packaging in addition to providing a good context for fulfilling social responsibility of Iranian companies would be a good way to decrease the environmental damages through out of the country. Regarding to the importance of this topic and the necessity of the investigation of the factors influencing customer attitude and purchasing intention, current study applying survey method is conducted. More than 1350 questionnaires among five metropolitan cities are distributed. To test the validity and reliability of questionnaires, face validity and two approaches including alpha cronbakh and split half approach are applied respectively. Results show that customer environmental responsibility has the highest effect on customer attitude to green packaging. On the other hand, in addition to the effect of customer attitude on purchasing intention, good’s price has moderated the relation between attitude to green packaging and purchasing intention; a role that is not supported statistically for good’s availability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social responsibility
  • Green manufacturing
  • Green packaging
  • Attitude to green packaging
  • Purchasing intention