موضوعات = مشغولیت مشتری با برند
مدل ارزیابی اثر بازی‌وارسازی بر درگیری برند

دوره 8، شماره 4، اسفند 1400، صفحه 53-102

10.22051/bmr.2022.38276.2261

مجتبی باقری؛ محمدرضا سعیدآبادی؛ شاهو صبّار