دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 14، تابستان 1397، صفحه 1-200 
4. مدل برندسازی شرکتی در صنعت اپراتوری تلفن همراه (مورد مطالعه: شرکت همراه اول)

صفحه 83-117

محمد تقی تقوی فرد؛ سمیرا مهدی نسب؛ وحید ناصحی فر؛ جهانیار بامداد صوفی


6. واکاوی مفهوم «استراتژی سبد برند» مبتنی بر مرور نظام‌مند

صفحه 149-180

شهریار عزیزی؛ منیژه قره چه؛ سید محمود حسینی؛ فرزاد ترکمانی