دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 13، بهار 1397، صفحه 13-204 
2. طراحی الگوی مفهومی جایگاهیابی مجدد برند

صفحه 35-78

سید محمد طباطبایی نسب؛ علیرضا نعلچی کاشی؛ زهره طباطبایی نسب؛ شهناز نایب زاده