دوره و شماره: دوره 4، شماره 3 - شماره پیاپی 11، پاییز 1396، صفحه 1-200 (پیاپی 11) 
6. عوامل موثر بر جذابیت برند کارفرما، با نقش متغیر تعدیلگر اجتناب اطمینان برند

صفحه 143-174

علیرضا صارمی؛ سعید صادقیان قراقیه؛ صابر شکری؛ یحیی حمدی