دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 6، تابستان 1395، صفحه 1-168 
1. بررسی نقش نمادهای آوایی زبان فارسی در طراحی اسم برند

صفحه 13-36

هاشم آقازاده؛ عباس نرگسیان؛ مهدی ابراهیم زاده