دوره و شماره: دوره 3، شماره 1 - شماره پیاپی 5، بهار 1395 
2. مدلی برای برندسازی شهری در ایران براساس نظریه‌ی داده‌بنیاد

صفحه 41-68

احمد روستا؛ منیژه قره چه؛ محمد رضا حمیدی زاده؛ یوسف محمدی فر