دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار 1393 
7. بررسی عوامل موثر بر نگرش مشتریان به بسته بندی سبز و قصد خرید آنها

صفحه 218-224

10.22051/bmr.2014.1214

طهمورث حسنقلی پور یاسوری؛ علیرضا مسیبی؛ مهدی نجفی سیاهرودی؛ سید مسلم علوی