اعتمادآفرینی در برند اختصاصی (PLB) و تداعی شخصیت خرده‌فروش

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، تهران

10.22051/bmr.2024.44802.2502

چکیده

چکیده
توسعه راه حل های صنعت خرده فروشی بحث های جدیدی را در ادبیات بازاریابی ایجاد کرده است. یکی از این موضوعات چالش برانگیز، ارائه محصولات با برند فروشگاه (SB) و یا برچسب اختصاصی است. توسعه برندهای اختصاصی که معمولا برای کالاهای تندمصرف با هزینه پایین کاربرد می یابد، هم از برندِ خرده فروش تاثیر می گیرد و هم خود می تواند آن را متاثر سازد. با این حال در دنیای واقعی، شمار اندکی از خرده فروشان توانسته‌اند با این رویکرد، شخصیت متفاوتی از خود توسعه دهند و یا نگاه خوش بینانه مشتریان را در طول زمان حفظ کنند. نتایج این مطالعه با رویکرد پیمایش نشان می‌دهد که نگرش به برچسب اختصاصی بر شخصیت خرده‌فروش و در نهایت تعلق مشتریان به فروشگاه تاثیر دارد. همچنین یافته‌ها تاثیرپذیری وفاداری مشتریان از نوع تداعی شخصیت خرده‌فروش را تایید می کند. به نظر می رسد توسعه این پدیده نیاز به ملاحظاتی از جنبه تناسب با برند فروشگاه و موقعیت خرده فروش در ذهن مشتریان و بازار دارد. یافته‌های این مطالعه می تواند به شناخت بیشتر ابعاد نظری این پدیده و چگونگی به کارگیری آن در صنعت خرده فروشی کمک نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Trust-building in PLB and Retailers personality

نویسنده [English]

  • Mehdi Khademi-Gerashi
Associate Professor, Institute for Management and Planning Studies (IMPS )
چکیده [English]

Abstract
Developing solutions for the retail industry has created new debates in the marketing literature. One of these challenging issues is offering store brand (SB) or private label products. The development of private labels, which are usually used for fast-moving goods with low cost, is affected by the retailer's brand and can affect it. However, in the real world, only some retailers have been able to deliver a different brand personality with this approach or maintain the optimistic view of customers over time. The results of this study, using a survey approach, show that the attitude towards the private label affects the retailer's personality and, ultimately, the customers' belonging to the store. Also, the findings confirm the effectiveness of customer loyalty based on the association type of the retailer's personality. The development of this phenomenon requires consideration of the fit with the store brand and the retailer's position in the minds of customers and the market. This study's findings help better understand the theoretical dimensions of this phenomenon and how to apply it in the retail industry.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Retailer personality
  • Private label brand
  • Store loyalty
  • Private label attitude
  • Private label trust