رفتار مصرف‌کننده رویدادهای ورزشی مجازی: مطالعه موردی جام جهانی پتانک آفلاین 2020 در جریان شیوع کووید-19

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت ورزشی، دانشکده تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد مدیریت راهبردی در سازمان‌های ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران

چکیده

هدف از پژوهش حاضر تحلیل رفتار مصرف‌کننده در جام جهانی پتانک آفلاین 2020 بوده است. پنج مقیاس اندازه‌گیری در این پژوهش با همکاری 200 نفر مشارکت کننده زن و مرد در ویپوک به منظور مدل‌سازی روابط عِلی بین متغیرهای پژوهش مورد بهره‌‌برداری قرار گرفتند. یافته‌های تحلیل مسیر پی. اِل. اِس. نشان داد تصویر برند اف. آی. پی. جِی. پی. بر تصویر برند ویپوک، تصویر برند ویپوک بر مقاصد رفتاری، رضایتمندی بر مقاصد رفتاری و نیز کیفیت رویداد بر هرسه تصویر برند ویپوک، رضایتمندی و تصویر برند اف. آی. پی. جِی. پی. تاثیر مثبت و معنی‌دار داشته‌اند. همچنین تأثیر میانجی رضایتمندی بر روابط بین کیفیت رویداد با مقاصد رفتاری، تأثیر میانجی تصویر برند ویپوک بر روابط بین کیفیت رویداد با مقاصد رفتاری و نهایتاً تأثیر میانجی تصویر برند ویپوک بر روابط بین تصویر برند اف. آی. پی. جِی. پی. با مقاصد رفتاری مثبت و معنی‌دار بوده‌اند. مدل پیشنهادی تحقیق از برازش مناسبی برخوردار بود. پیشنهاد می‌شود مدیران برگزاری رویدادهای ورزشی آفلاین لازم است ابعاد گوناگون کیفیت خدمات در رویدادهای ورزشی را با هدف افزایش رضایتمندی و به دنبال آن ایجاد مقاصد رفتاری مثبت نزد مصرف‌کننده در کانون توجه قرار دهند. همچنین تصویری که از برند ستاد برگزار کننده این نوع از رویدادها در ذهن مصرف‌کننده شکل می‌گیرد می‌تواند پیشگوی مقاصد رفتاری باشد و از این رو پیشنهاد می‌شود ارتقای کیفی ترتیبات سازمانی، نحوه تعامل با شرکت‌کنندگان و مسائل فنی مرتبط مورد تاکید میزبان قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Consumer Behavior in Virtual Sport Events: The Case of World Petanque Offline Cup 2020 during the COVID-19 Pandemic

نویسندگان [English]

  • Jasem Manouchehri 1
  • Masoumeh Manouchehri 2
1 Assistant Professor in Sport Management, Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
2 M.A. in Strategic Management in Sport Organization, Islamic Azad University, Hamedan Branch, Hamedan, Iran
چکیده [English]

The current research aimed to analysis the consumers’ behavior in the World Petanque Offline Cup 2020. Five measuring instruments of the research were filled by 200 men and women participants of the WPOC in order to modeling the causal relations between the variables. The findings of the path analysis by PLS showed that brand image of FIPJP on brand image of WPOC, brand image of WPOC on behavioral intentions, satisfaction on behavioral intentions and event quality on all brand image of WPOC, satisfaction and brand image of FIPJP had significant positive effects. Additionally, the mediating impact of satisfaction on the relationship between event quality and behavioral intentions, the mediating impact of brand image of WPOC on the relationship between event quality and behavioral intentions, the mediating impact of brand image of WPOC on the relationship between brand image of FIPJP and behavioral intentions were positive and significant. The proposed model of the research had good fit. It is suggested that administrators of the offline sport events should focus on various dimensions of services quality in sport events aiming to increase satisfaction followed by positive behavioral intentions development. Also, the image of the brand of the organizer of such events in the minds of consumers can predict behavioral intentions, and therefore it is suggested to improve the quality of organizational arrangements, how to interact with participants and related technical issues.    

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brand Image
  • Consumer Behavior
  • Corona Virus
  • Petanque
  • Virtual Sport Event