پیشایندها و پسایندهای عشق به برند؛ از شیفتگی برند مصرف کننده آنلاین تا نیت خلق ارزش برند (مورد مطالعه برند افق کوروش)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی بینالود، مشهد، ایران

2 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی عطار، مشهد، ایران

3 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش عالی بینالود، مشهد، ایران

چکیده

امروزه رشد سریع و استفاده روزافزون از شبکه های اجتماعی، این امکان را فراهم نموده است که فروشندگان، خرده فروشان و خریداران، در محیط خرده فروشی آنلاین، به شکلی بسیار مؤثرتر باهم ارتباط برقرار میکنند. در این پژوهش بررسی پیشایندها و پسایندهای عشق به برند؛ از شیفتگی برند مصرف کننده آنلاین تا نیت خلق ارزش برند(مورد مطالعه برند افق کوروش)در سال 1401می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری تحقیق کلیه مشتریان فروشگاه های افق کوروش که تعداد آنها و نامعلوم می باشند و نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان 384 نفر به روش غیرتصادفی دردسترس انتخاب شد. داده ها در نرم افزار پی ال اس، با روش معادلات ساختاری و تحلیل عاملی تاییدی تجزیه و تحلیل گردید. نتایج نشان داد که شیفتگی برند مصرف کننده آنلاین بر عشق به برند و تمایل به پرداخت قیمت بالاتر و  نیز بر نیت خلق ارزش برند تاثیر معناداری داشت. همچنین اعتماد برند بر عشق به برند و نیت خلق ارزش برند تاثیر دارد، اما بر تمایل به پرداخت قیمت بالاتر تاثیر نداشت. هویت برند مصرف کننده آنلاین بر عشق به برند و تمایل به پرداخت قیمت بالاتر تاثیر داشت، اما بر نیت خلق ارزش برند تاثیر معناداری نداشت. در نهایت عشق به برند بر نیت خلق ارزش برند و تمایل به پرداخت قیمت بالاتر تاثیر معناداری داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The antecedents and consequences of brand love; From online consumer brand engagement to the intention to create brand value (Case study of Ofogh Kourosh brand)

نویسندگان [English]

 • Ali Alirezaei bejestani 1
 • omid Behboodi 2
 • Zahra Mohammadzadeh 3
1 Management Department, Binaloud Institute of Higher Education, Mashhad, Iran
2 Assistant Professor, Department of Management, Attar Institute of Higher Education, Mashhad, Iran
3 Assistant Professor, Management Department of Binaloud Institutem of Higher Education, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Today, the rapid growth and increasing use of social networks has made it possible for sellers, retailers and buyers to communicate more effectively in the online retail environment. In this research, investigating the antecedents and consequences of brand love; From the online consumer's brand engagement to the intention of creating brand value (the case of the study of the Afogh Korosh brand) in the year 1401. The current research is applied in terms of purpose and descriptive-correlation in terms of execution method. The statistical population of the research is all customers of Afogh Korosh stores, whose number is unlimited and unknown, and the statistical sample was calculated using Morgan's table of 384 people in PLS software, with the method of structural equations and confirmatory factor analysis. The results showed that online consumer brand engagement had a significant effect on brand love and willingness to pay a higher price, as well as on the intention to create brand value. Also, brand trust has an effect on brand love and the intention to create brand value, but it did not affect the willingness to pay a higher price. Online consumer brand identity had an effect on brand love and willingness to pay a higher price, but it did not have a significant effect on the intention to create brand value. Finally, love for the brand had a significant effect on the intention to create brand value and willingness to pay a higher price.

کلیدواژه‌ها [English]

 • brand love
 • brand engagement
 • online consumer
 • brand value creation intention
 • Ofogh Kourosh stores
 1. ابراهیم پور ازبری، مصطفی؛ اکبری، محسن؛ و شکائی نژاد، سیده صدف. (1399). تأثیر رفتار خلق ارزش مشترک مشتری با ترجیح برند بر قصد خرید مجدد. کاوش‌های مدیریت بازرگانی، 12(24)، 259-289.
 2. ابراهیمی، ابوالقاسم؛ علوی، سید مسلم؛ و نجفی سیاهرودی، مهدی. (1394). اثر هویت‌سازی برند بر اقدام‌های ضدبرند با میانجی‌گری عشق به برند و حسادت به برند. مدیریت بازرگانی، 7(3)، 543-562.
 3. احقر بازرگان، نگین؛ محمد شفیعی، مجید. (1395). اعتماد الکترونیک مشتریان به فروشگاه‌های آنلاین با رویکرد کاهش ریسک. مجله کارافن، 13(2). 113-122.
 4. اکبری، محسن، رمضانیان، محمدرحیم، جانی پور، ستاره، و شکائی نژاد، سیده صدف. (1399). تاثیر قیمت واحد بر تصویر قیمت فروشگاه و قصد خرید مشتریان. بررسی های بازرگانی، 18(101)، 93-109.
 5. بخشایش، ریحانه سادات؛ محمدشفیعی، مجید؛ و کاظمی، علی. (1401). کیفیت مقصد گردشگری، هویت یابی برند مقصد و نیات رفتاری گردشگر: رویکرد روش پژوهش آمیخته. گردشگری و توسعه. 8(4). 103-130.
 6. بلوچی، حسین؛ حسنقلی پور، طهمورث، ملکی مین باش رزگاه، مرتضی؛ و سیاه سرانی کجوری، محمد علی. (1394). بررسی تأثیر اعتماد و هویت برند بر بشارت برند. کاوش‌های مدیریت بازرگانی، 7(14)، 77-98.
 7. پریشان، فاطمه؛ آقازاده، هاشم؛ و شاه حسینی، محمدعلی. (1394). بررسی عشق برند خریداران گوشی تلفن همراه در تهران. فصلنامه علوم مدیریت ایران. 10(3). 146-158.
 8. جلالی، شهرام؛ حدادیان، علیرضا؛ و اسعدی، عبدالرضا (1395). تاثیرگذاری ارزش درک شده برند بر وفاداری برند با میانجی گری اعتماد و دلبستگی به برند (مطالعه موردی: شرکت بیمه ایران استان خراسان رضوی)، دومین همایش ملی پژوهش های مدیریت و علوم انسانی در ایران، تهران.
 9. حاجی بابایی، حسین؛ اسماعیل پور، حسن. (1397). واکاوی عشق به برند و بررسی تأثیر تداعی‌ها، رضایت و اعتماد بر عشق به برند. تحقیقات بازاریابی نوین، 8(4)، 1-26.
 10. حکیمی، ایمان. (1396). بررسی تأثیر ارزش‌های ادراکی مصرف‌کننده بر عشق به برند و پیامدهای آن: تبیین نقش میانجی هویت برند. مجله مدیریت بازاریابی، 12(37). 105-120.
 11. حمیدی زاده، محمدرضا؛ اخوان خرازیان، مریم؛ غفاری فیض‌آبادی، جواد؛ و حسن‌زاده سرهنگی، نیما. (1399). بررسی تأثیر تصویر قیمتی و رسانة اجتماعی بر قصد خرید مشتری. تحقیقات بازاریابی نوین،10(1)، 147-168.
 12. رحیمی چیتگر؛ فاطمه، مقدسی، علیرضا. (1398). تاثیر تجربه مشتری بر اعتماد و عشق به برند و تحلیل پیامدهای آن با نقش تعدیل گری هویت نام تجاری (موردمطالعه : مشتریان محصولات آرایشی و بهداشتی سینره). فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت برند، 6(3)، 61-92.
 13. رحیمی کلور، حسین؛ کاظمی، زهرا؛ و بیگی فیروزی، الله یار. (1399). تأثیر خصوصیات شخصیتی برند، تعامل مصرف کننده با برند و تعامل شبه اجتماعی بر ارزش ویژه برند مبتنی بر مصرف کننده: نقش واسطه‌ای عشق برند. مطالعات رفتار مصرف‌کننده، 7(1)، 277-299.
 14. رضائی، عاطفه؛ رحیم نیا ، فریبرز؛ و اسلامی، قاسم (1400). بررسی تاثیر تعلق خاطر مصرف کننده به برند بر وفاداری با نقش واسط دلبستگی به برند، اولین کنفرانس بین المللی آزمایشگاه مدیریت ورویکردهای نوآورانه در مدیریت و اقتصاد. تهران.
 15. زارعی، عظیم اله؛ طاهری، غزاله. (1398). بررسی تعلق ‌مشتری به جامعه برند، با تأملی بر پیشایندهای هم‌آفرینی ارزش برند مشتری در جوامع برند آنلاین. فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت برند، 6(1)، 17-65.
 16. زمانی مقدم، افسانه؛ جعفری فرد، شیوا. (1393). ارتباط ابعاد ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری با تمایل به خرید مشتریان (خریداران اتومبیل هیوندا در شهر تهران). مدیریت بازاریابی، 9(25)، 51-66.
 17. سیاف سکاک، محمدعلی؛ هاشم زاده، غلامرضا؛ و سیاف سکاک، فریبا. (1394). تاثیر ارزش ویژه برند بر تمایل مصرف کننده به پرداخت قیمت بیشتر، قصد خرید از برند و ترجیح مصرف کننده از برند از منظر پاسخ مصرف کننده در صنعت بانکداری(مورد مطالعه بانک مهر اقتصاد)، اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد، حسابداری و علوم تربیتی، ساری.
 18. عبدی، جلال؛ سواد کوهی، مهدی؛ و عربی، نقی. (1400). بررسی تأثیر کیفیت درک شده، دلبستگی به برند و اعتماد مشتری بر وفاداری مشتری. رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، 5(70)، 23-34.
 19. کجوری، حمیدرضا؛ میرابی، وحیدرضا؛ و صفرزاده، حسین. (1400). ارایه الگوی مدل خلق ارزش برای مشتریان بانک ها در فرایند خلق مشترک ارزش برند (مورد مطالعه بانک شهر). مدیریت کسب و کار،13(49)، 202-226.
 20. کهنمویی، حسن مالک (1396). طراحی مدل هویت برند صنعت ورزش ایران، مورد مطالعه: لیگ تکواندو، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت ورزشی، گرایش: بازاریابی، دانشگاه پیام نور مرکز رشت.
 21. محمدشفیعی، مجید؛ طبائیان, ریحانه السادات؛ و توکلی, هدی. (1397). تاثیر تجربه خاطره انگیز از مقصد گردشگری در عشق به برند مقصد با نقش میانجی هویت یابی مشتری با برند: مطالعه گردشگران اصفهان.گردشگری و توسعه. 7(3). 127-141.
 22. محمدشفیعی، مجید؛ توکلی، هدی؛ و طبائیان، ریحانه السادات. (1397). تاثیر بازارگرایی، نوآوری خدمات و کیفیت خدمات بر ترجیح برند و تمایل به پرداخت قیمت بالاتر؛ مطالعه مسافران شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی. فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت برند، 5(1)، 169-204.
 23. محمدشفیعی، مجید؛ احقر بازرگان، نگین. (1397). تاثیر توسعه داد و ستد های الکترونیک بر وفاداری الکترونیک مشتریان و قصد خرید مجدد. کاوش های مدیریت بازرگانی. 10(20). 71-90.
 24. محمدشفیعی، مجید؛ توکلی، هدی؛ و طبائیان، ریحانه سادات. (1397). تاثیر بازارگرایی، نوآوری خدمات و کیفیت خدمات بر ترجیح برند و تمایل به پرداخت قیمت بالاتر؛ مطالعه مسافران شرکت های حمل ونقل ریلی. فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت برند. 5(13). 171-207.
 25. محمدشفیعی، مجید؛ یاوری، زهرا؛ و قربانیان، پریسا. (1394). تحلیل ارزش خرده فروشی بر اساس ابعاد منتخب تصویر فروشگاهی (مورد مطالعه: فروشگاه های رفاه، مجموعه سیتی سنتر و کوثر). تحقیقات بازاریابی نوین. 18. 143-160.
 26. نورانی کوتنایی، محمد؛ رضایی دولت آبادی، حسین؛ و محمد شفیعی، مجید. (1399). طراحی مدل رقابت پذیری برند فروشگاهی براساس محرک‌های محیطی در فروشگاه های زنجیره ای.چشم انداز مدیریت بازرگانی. 19(44). 13-40.

Abdi, J., Savad Kohi, M., Arabi, N. (2020). Investigating the effect of perceived quality, brand attachment and customer trust on customer loyalty. Specialized Scientific Quarterly of New Research Approaches in Management and Accounting, 5(70), 23-34. (In Persian)

Ahghar Bazargan, N., & shafiee, M. (2016). Customers’ electronic trust to online stores: a risk reduction approach. Karafan Quarterly Scientific Journal13(2), 113-122. (in Persian)

Akbari, M., Ramezanian, M. R., Janipour, S., & Veshkaei Nejad, S. S. (2020). The Effect of Unit Price on the Store Price Image and Customer’s Shopping Intentions (Case Study of food stores in Karaj). Commercial Surveys18 (101), 93-110. (In Persian)

Bakhshayesh, R., Mohamad Shafiee, M. & Kazemi, A. (2022). The impact of destination brand awareness and experience on destination brand identification. Journal of Brand Management, 8(4). 103-130. (In Persian)

Balochi, H., Hasangholi Pour, T., Maleki Min Bashe Razgah, M., & Siah Sarani kojori, M. A. (2015). The Effect of Brand Trust and Brand Identity on Brand Evangelism. Journal of Business Administration Researches7(14), 77-98. (In Persian)

Ebrahimi, A., Alavi, S. M., & Najafi Siahroudi, M. (2015). The effect of customer identification with brand on anti-brand activities through brand love and brand jealousy. Journal of Business Management7(3), 543-562. (In Persian)

Ebrahimpour Azbari, M., Akbari, M., & Veshkaei Nejad, S. (2021). The Effect of Customer Value Co Creation Behavior and Brand Preference on Repurchase Intention. Journal of Business Administration Researches12(24), 259-289. (In Persian)

Ghorbanian, P., Yavari, Z., & Mohammad Shafiee, M. (2015). Analysis of Retailer Equity Based on Selected Store Image Dimensions (Case Study: Refah, CityCenter (HyperStar) & Kowsar stores). New Marketing Research Journal, 5(3), 143-160. (In Persian)

Haji Babaei, H., Esmailpour, H. (2017). Analyzing brand love and investigating the effect of associations, satisfaction and trust on brand love. Modern Marketing Research, 8(4), 1-26. (In Persian)

Hakimi, I. (2016). Investigating the effect of consumer perceived values ​​on brand love and its consequences: clarifying the mediating role of brand identity. Marketing Management, 12(37). 105-120. (In Persian)

Hamidizadeh, M., Akhavan Khorazian, M., Ghafari Faizabadi, J., & Hassanzadeh, N. (2019). Investigating the effect of price image and social media on customer purchase intention. Modern Marketing Research, 10(1), 147-168. (In Persian)

Jalali, Sh., Haddadian, A., & Asaadi, Abdolreza (2015). The influence of perceived brand value on brand loyalty with the mediation of trust and attachment to the brand (case study: Iran Insurance Company, Khorasan Razavi Province). Second national conference of management research. and humanities in Iran, Tehran. (In Persian)

Krejcie, R. & Morgan, D.W. (1970). Determining sample size for research activities. Educational and psychological measurement, 30(3), 607-610.

Kohnmoui, H. (2016). Designing a brand identity model for Iran's sports industry, subject of study: Taekwondo League, Master's thesis in the field of sports management, specialization: Marketing, Payam Noor University, Rasht Center. (In Persian)

kojouri, H., mirabi, V., & safarzadeh, H. (2021). Designing and optimizing the value creation model for bank customers in the process of creating a common brand value. Journal of Business Management13(49), 202-226. (In Persian)

Mahboobi Renani, E. S., Amiri Aghdaie, S. F., Mohammad Shafiee, M., & Ansari, A. (2021). Developing a scale for brand competitive positioning: a study in the home appliance industry. Journal of Modelling in Management, 16(2), 558-578.

Mohammad Shafiee, M., & Ahghar Bazargan, N. (2019). The Impact of E-Exchange Development on Customers’ E-Loyalty and Repurchase Intention. Journal of Business Administration Researches10(20), 71-90. 

Mohammad Shafiee, M., Tabaeeian, R., &  Tavakoli, H. (2018). The effect of memorable brand experience of tourism destination on destination brand love with the mediating role of consumer-brand identification: Study of tourists in Isfahan. Journal of Tourism and Development, 7(3), 127-141. (In Persian)

Mohammad Shafiee, M., Tavakoli, H. & Tabaian, R. (2018). The Effect of Market Orientation, Service Innovation and Service Quality on Brand Preference and Willingness to Pay Higher Prices: Study of Rail Transport Companie’s Passengers. Journal of Brand Management. 5(1), 169-204. (In Persian)

Mohammad Shafiei, M., Tavakoli, H., Tabaian, R. (2017). The impact of market orientation, service innovation and service quality on brand preference and the willingness to pay a higher price; The study of passengers of railway transport companies. Journal of Brand Management, 5(1), 169-204. (In Persian)

Nurani, M., Rezaei Dolatabadi, H &. Mohammad Shafiee, M. (2021 (Designing a store brand competitiveness model based on environmental stimuli In chain stores. Journal of Business Management Perspective. 44(19). 13-40. (In persian)

Nurani Kutenaee, M., Rezaei Dolatabadi, H., & Mohammad Shafiee, M. (2021). Modeling the Competitiveness of a Store Brand based on the pattern of Environmental Estimuli in Chain Stores: A mixed approach. Management Research in Iran, 25(2), 151-182. (in Persian)

Parishan, F., Aghazadeh, H., & Shah Hoseini, M. (2015). A study on love brand of Mobile Phone buyers in Tehran. Iranian journal of management sciences10(38), 146-158. (In Persian)

Rahimi chitgar, F., & Moghaddasi, A. (2019). The effect of customer experience on trust and brand love and the analysis of its consequences with the role of moderating the identity of brand name studied: Customers for cosmetics and hygiene sinere products. Quarterly Journal of Brand Management6(3), 61-92. (In Persian)

Rahimi kellour, H., kazemi, Z., & beigi firoozi, A. (2020). the effect of brand personality traits, consumer interaction with brand and quasi-social interaction on brand equity based on consumer and the mediating role of brand love. Consumer Behavior Studies Journal7(1), 277-299. (In Persian)

Rezai, A., Rahim Nia, F. & Eslami, Qasim (2022). Investigating the effect of consumer attachment to the brand on loyalty with the mediating role of brand attachment, First international conference of the Laboratory of Management and Innovative Approaches in Management and Economics. (In Persian)

Sayaf Sekak, M., Hashemzadeh, G., & Sayaf Sekak, F., (2014). The effect of brand value on consumers' willingness to pay more, the intention to buy from the brand and the consumer's preference for the brand from the perspective of consumer response in the banking industry. The study of Bank Mehr Ekhedat), First international conference on management, economics, accounting and educational sciences, Sari. (In Persian)

Shafiee, M., Shahin, A. (2021). How can green marketing lead to customer trust and green intention? Evidences from the automobile industry. International Journal of Business Excellence, 25(1), 97-109.

Zamani Moghadam, A., Jafari far, S. (2014). The Relationship between Customer Based Brand Equity with Purchase Intend (Case Study: Buyers of Hyundai Vehicle in Tehran). Jounal of Marketing Management9(25), 51-66. (In Persian)

Zarei, A., & taheri, G. (2019). Investigating the customer belonging to the brand community, with reflecting on Customer Brand Value Co-Creation precedents in Online Brand Communities. Quarterly Journal of Brand Management6(1), 17-65. (In Persian)

 

Aaker, D., Joachimsthaler, E. (2013). Brand leadership, New York: The Free Press.

Abou-Shouk, M., Soliman, M. (2021). The impact of gamification adoption intention on brand awareness and loyalty in tourism: The mediating effect of customer engagement. Journal of Destination Marketing & Management, 20.

Albert, N., Merunka, D. (2013). The role of brand love in consumer-brand relationships. Journal of Consumer Marketing, 3(3), 258-266.

Carlson, J., Rahman, M., Voola, R., & De Vries, N. (2018). Customer engagement behaviours in social media: capturing innovation opportunities. Journal of Services Marketing, 31(1), 23-94.

Chang, H., Chen, W. (2018). The impact of online store environment cues on purchase intention: Trust and perceivedrisk as a mediator, Online Information Review, 32(6).

Chen, Y., Wu, J. & Chang, H (2013). Exploring the mediating effect of positive moods on trust repair in e-commerce, Internet Research, 3, 355-371.

El Naggar, R., & Bendary, N. (2017). The Impact of Experience and Brand trust on Brand loyalty, while considering the mediating effect of brand Equity dimensions, an empirical study on mobile operator subscribers in Egypt. The Business & Management Review9(2), 16-25.

Errajaa, K., Daucé, B., & Legoherel, P. (2020). Consumer reactions to olfactory congruence with brand image. Journal of Retailing and Consumer Services52, 101898.

Fournier, S., Alvarez, C. (2012). Brands as relationship partners: Warmth, competence, and in-between. Journal of Consumer Psychology, 22(2), 177-185.

Gretry, A., Horvath, C., Belei, N. & van Riel, A. (2017), Don’t pretend to be my friend! when an informal brand communication style backfires on social media, Journal of Business Research, 74, 77-89.

Gong, T. (2018). Customer brand engagement behavior in online brand communities. Journal of Services Marketing, 31(3), 126-199.

Hensler, J., Ringle, C. & Sinkovics, R. (2009) The use of patial least square based multi group analysis. Advance in international marketing. Psychometric theory. New york: Mc Graw Hill.

Hudson, S., Huang, L., Roth, M. & Madden, T. (2016), The influence of social media interactions on consumer– brand relationships: a three-country study of brand perceptions and marketing behaviors, International Journal of Research inMarketing, 33(1), 27-41.

Hwang, J., Lee, J. (2019). A strategy for enhancing senior tourists’ well-being perception: Focusing on the experience economy. Journal of Travel & Tourism Marketing, 36(3), 314-329.

Kaur, H., Paruthi, M., Islam, J., & Hollebeek, L. (2020). The role of brand community identification and reward on consumer brand engagement and brand loyalty in virtual brand communities. Telematics and Informatics, 46.

Lam, S., Ahearne, M., Mullins, R., Hayati, B. & Schillewaert, N. (2010). Exploring the dynamics of antecedents to consumer–brand identification with a new brand. Journal of the Academy of Marketing Science, 49(9), 934-909.

Loureiro, C., Gorgus, T. & Kaufmann, H. (2017), Antecedents and outcomes of online brand engagement: the role of brand love on enhancing electronic-word-ofmouth, Online Information Review, 41(7), 986-1005.

Machado, J., Vacas-de-Carvalho, L., Azar, S., Andre, A. & dos Santos, B. (2019), Brand gender and consumer-based brand equity on facebook: the mediating role of consumer-based brand engagement and brand love, Journal of Business Research, Vol. 96, 736-385.

Mollen, A., Wilson, H. (2010), Engagement, telepresence and interactivity in online consumer experience: reconciling scholastic and managerial perspectives, Journal of Business Research, 63(9/10), 919-925.

Ortiz, M., Harrison, M. (2011). Crazy Little Thing Called Love: A Consumer-Retailer Relationship. Journal of marketing development and competitiveness, 5(3), 68-80.

Popp, B., Wilson, B. (2018), Investigating the role of identification for social networking facebook brand pages, Computers in Human Behavior,  84, 141-152.

Sanz-Blas, S., Bigné, E., & Buzova, D. (2019). Facebook brand community bonding: The direct and moderating effect of value creation behaviour. Electronic Commerce Research and Applications, 35, 100850.

Schmid, D., Huber, F. (2019). Brand love: Emotionality and development of its elements across the relationship lifecycle, Psychology & marketing, 3(30), 1-16.

Steenkamp, J. (2014). How global brands create firm value: the 4V model, International Marketing Review, 31(1), 5-29.

Ting, D. H., Abbasi, A. Z., & Ahmed, S. (2020). Examining the mediating role of social interactivity between customer engagement and brand loyalty. Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics. 33(5), 1139-1158.

Tajvidi, M., Wang, Y., Hajli, N., & Love, P. (2017). Brand value Co-creation in social commerce: The role of interactivity, social support, and relationship quality, Computers in Human Behavior, 6(11), 223-245.

Unal, S., Aydon, H. (2013). An Investigation on the Evaluation of the Factors Affecting Brand Love. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 92 , 76 – 85.

Wallace, E., Torres, P., Augusto, M., & Stefuryn, M. (2022). Do brand relationships on social media motivate young consumers’ value co-creation and willingness to pay? The role of brand love. Journal of Product & Brand Management. 31(2), 189-205.