شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر برندسازی شخصی مدیران شرکت‌های تجاری در شبکه‌های اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

2 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

3 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

چکیده

ایجاد برند و برندسازی شخصی، به عنوان یک ابزار مدیریت استراتژیک و یکی از زمینه‌های رشد کسب‌وکارها و مدیران شرکت‌های تجاری به‌شمار می‌رود. بنابراین در درجه اول در این پژوهش، تلاش شد تا با شناسایی عواملی که می­توانند در برندسازی شخصی مدیران شرکت­ها­ی تجاری نقش داشته باشند و در درجه دوم، با اولویت­بندی این عوامل و شاخص­ها­ی حاصل از آن­ها، درجه اهمیت هریک از عوامل مشخص شود. پژوهش حاضر، از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ رویکرد، از نوع تحقیقات ترکیبی است؛ به‌طوری‌که پایگاه اطلاعات نهایی هر دو نوع اطلاعات کیفی و کمی را دربردارد. بنابراین در این پژوهش، عوامل مؤثر بر برندسازی شخصی از طریق مصاحبه با 1- مدیران شرکت‌های تجاری، 2-کاربران شبکه‌های اجتماعی و 3- نخبگان دانشگاهی مشخص شدند و سپس این عوامل، در مرحله دوم و با استفاده از نتایج مرحله اول، به‌صورت پرسشنامه­ای محقق‌ساخته تهیه گردید و در اختیار افراد فوق قرار گرفت و نتایج به‌دست‌آمده در این مرحله، از طریق روش تاپسیس اولویت­بندی و درجه اهمیت هر­یک از عوامل و شاخص­ها­ی استخراج‌شده، با بهره­گیری از روش تحلیل سلسله­مراتبی (AHP) مشخص گردید. با استفاده از نظرات خبرگان و اساتید روایی درونی آن موردتأیید قرار گرفته و پایایی ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه، بالای 94/0 محاسبه شد که موردقبول می­باشد. براساس نتایج به‌دست‌آمده از پژوهش، عوامل مؤثر بر برندسازی شخصی مدیران شرکت­ها­ی تجاری در شبکه­ها­ی اجتماعی شامل:1- عملکرد سازمانی، 2- دانش، مهارت و هوش مدیریتی، 3- ارتباطات برون‌سازمانی، 4- ویژگی­ها­ی جمعیت‌شناختی، 5- داشتن چشم­انداز شخصی، 6- ویژگی­ها­ی شخصیتی، 7- مهارت­ها­ی رهبری، 8- مهارت­ها­ی شبکه اجتماعی، 9- عوامل فرهنگی اجتماعی، 10- توجه به مخاطبین و 11- توجه به محتوا هستند که از بین این عوامل، داشتن چشم­انداز شخصی دارای بیشترین تأثیر و عامل ویژگی­ها­ی جمعیت‌شناختی، دارای کمترین تأثیر می­باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying and Prioritizing Effective Factors on Personal Branding of Commercial Company Managers in Social Networks

نویسندگان [English]

  • Ghasem Zarei 1
  • Sayed Mohammad Reza Movahed 2
  • Saede ebadi sani 3
1 Associate Professor, Department of Business Administration, Faculty of Social Sciences, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
2 Ph.D Candidate, Department of Business Administration, Faculty of Social Sciences, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
3 M.Sc., Department of Business Administration, Faculty of Social Sciences, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran.
چکیده [English]

Creating a brand and personal branding is considered as a strategic management tool and one of the areas of growth for businesses and managers of commercial companies. Therefore, firstly, in this research, it was tried to identify the factors that can play a role in the personal branding of business company managers, secondly, by prioritizing these factors and the indicators obtained, the degree of importance of each factor is determined. The current research is applied in terms of its purpose and in terms of approach is a hybrid type of research; So that the final database includes both qualitative and quantitative information. Therefore, the effective factors on personal branding were determined through interviews with commercial company managers, social network users and academic elites, and then these factors, in the second stage and using the results of the first stage, in the form of a questionnaire A researcher-made questionnaire was prepared and provided to the mentioned people and the results obtained at this stage were prioritized and the degree of importance of each of the extracted factors and indicators using the chain analysis method Analytical Hierarchy Process (AHP) were determined. Using the opinions of experts and professors, its internal validity has been confirmed and the reliability of the Cronbach's alpha coefficient of the questionnaire was calculated above 0.94, which is acceptable. Findings showed that the factors affecting the personal branding of commercial company managers in social networks include: organizational performance, knowledge, skill and managerial intelligence, extra-organizational communication, demographic characteristics, having a personal perspective, personality traits, leadership skills, social network skills, social- cultural factors, attention to the audience and paying attention to the content, among which having a personal perspective has the most influence and demographic characteristics has the least influence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • personal branding
  • commercial company managers
  • social networks
  • TOPSIS
  • hierarchical analysis
آذر، عادل و مؤمنی، منصور (1385). آمار و کاربرد آن در مدیریت. جلد اول، چاپ دهم، انتشارات سمت.
اسماعیل‌پور، مجید و کبیری‌فرد، دنیا (1398). تاثیر ارتباطات دهان به دهان الکترونیک بر پاسخ‌های رفتاری مصرف‌کنندگان؛ مطالعه با تمرکز بر شبکه اجتماعی اینستاگرام. تحقیقات بازاریابی نوین، 9 (2)، 195-218.
حسن‌پور، اکبر؛ وکیلی، یوسف؛ نوروزی، حسین و خمویی، فرشید (1399). شناسایی ابعاد و مولفه‌های برندسازی شخصی کارمند با
روش آمیخته (مطالعه موردی: صنعت بیمه ایران). پژوهش‌های مدیریت در ایران، 24 (3)، 91-116.
سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس و حجازی، الهه (1385). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: انتشارات آگاه.
سعیدی، الهه؛ مجیدی‌قهرودی، نسیم و فرهنگی، علی اکبر (1400). ارائه مدل برندسازی شخصی کارآفرینان در فضای مجازی اینستاگرام. مطالعات بین‌رشته‌ای رسانه و فرهنگ، 11 (1)، 161-191.
صفاری، محمد؛ پورسعید، محمدمهدی و نیک‌نفس، علی اکبر (1400). عوامل موثر بر برندسازی شخصی در شبکه‌های اجتماعی (اینستاگرام) با رویکرد داده‌کاوی. مطالعات رفتار مصرف‌کننده، 8 (2)، 138-155.
غیرتمند، ستار و عابدینی، بیژن (1398). تاثیر بازاریابی شبکه‌های اجتماعی بر ارزش ویژه برند مبتنی بر رفتار مشتری. پارس مدیر، 5 (14).
فردانش، هاشم (1387). طبقه‌بندی الگوهای طراحی آموزشی سازنده‌گرا بر اساس رویکردهای یادگیری و تدریس. پژوهش‌های روانشناسی بالینی و مشاوره، 9 (2)، 5-21.
ناظمی، مهدی؛ عظیم‌زاده، سیدمرتضی؛ طالب‌پور، مهدی و داناوان، دی تاد (1398). طراحی مدل توسعه برند شخصی ورزشکاران حرفه‌ای ایران با رویکرد نظریه داده بنیاد. مدیریت برند، 6 (2)، 115-145.
Al-Qaysi, N., Mohamad-Nordin, N., & Al-Emran, M. (2020). A Systematic Review of Social Media Acceptance from the Perspective of Educational and Information Systems Theories and Models. Journal of Educational Computing Research, 57 (8), 2085-2109.
Azar, A., & Momeni, M. (2015). Statistics and its application in management. First volume, 10th edition, Semit Publications. (In Persian)
Bohlin, E., Shaikh, A. A., & Hanafizadeh, P. (2018). Social network banking: A case study of 100 leading global banks. International Journal of E-Business Research, 14(2), 1–13.
Christiansen, A. (2022). Monetizing Attention and Branding Strategy: Assessing the Effects of Personal Branding on Amateur Athletic Compensation. University Honors Theses, Paper 1163.
Dumont, G. & Ots, M. (2020). Social dynamics and stakeholder relationships in personal branding, France. Journal of Business Research, 106, 118-128.
Esmaeilpour, M., & Kabirifard, D. (2019). The effect of electronic word-of-mouth (e-wom) on consumers behavioral responses (A study focusing of Instagram users). New Marketing Research Journal, 9(2), 195-218. (In Persian)
Fardanesh, H. (2008). A Classification of Constructivist Instructional Design Models based on Learning and Teaching Approaches. Research in Clinical Psychology and Counseling, 9(2), 5-21. (In Persian)
Foroozani, A., & Ebrahimi, M. (2019). Anomalous information diffusion in social networks: Twitter and Digg. Expert Systems with Applications, 134, 249–266.
Garrido-Moreno, A., García-Morales, V. J., Lockett, N., & King, S. (2018). The missing link: Creating value with Social Media use in hotels. International Journal of Hospitality Management, 75, 94-104.
Ghiratmand, S., & Abedini, B. (2018). The effect of social network marketing on brand equity based on customer behavior. Pars Madir, 5 (14). (In Persian)
Gorbatov, S. Khapova, S. N., & Lysova, E. I. (2019). Get Noticed to Get Ahead: The Impact of Personal Branding on Career Success. Frontiers in Psychology, 10(2662), 1-13.
Gorbatov, S., Khapova, S. N., & Lysova, E. I. (2018). Personal branding: interdisciplinary systematic review and research agenda. Front. Psychol. 9, 1–17.
Hassanpoor, A., Vakili, Y., Norouzi, H., & Khamoie, F. (2019). Identify the dimensions and components of employee personal branding by mixed method (Case study: Iran insurance industry). Management Research in Iran, 24 (3), 91-116. (In Persian)
Jacobson, J. (2020). You are a brand: social media managers’ personal branding and “the future audience”. Journal of Product & Brand Management, 29(6), 715–727.
Matongolo, A., Kasekende, F., & Mafabi, S. (2018). Employer branding and talent retention: perceptions of employees in higher education institutions in Uganda. Industrial and Commercial Training. https://doi.org/10.1108/ ICT-03-2018- 0031.
Muszyńska, W. (2021). Personal branding of managers in service companies. e-mentor, 5(92), 53 –60.
Nazemi, M., Azimzadeh, S. M., Talebpour, M., & Donavan, D. T. (2019). Designing a Personal Brand Development Model for Professional Athletes of Iran (Grounded Theory Approach). Journal of Brand Management, 6(2), 115-145. (In Persian)
Nilashi, M., Asadi, S., Minaei-Bidgoli, B., Abumalloh, R. A., Samad, S., Ghabban, F., & Ahani, A. (2021). Recommendation agents and information sharing through social media for coronavirus outbreak. Telematics and Informatics, 61, 101597.
Ogutu, R. P. & Ougo, R. T. (2016). The Relationship Between Personal Branding and Career Success: A Case of Employees at Geothermal Development Company in Kenya. International Journal of Economics, Commerce and Management, 12(8), 282-306.
Olanrewaju, A., Hossain, M., Whiteside, N., & Mercieca, P. (2020). Social media and entrepreneurship research: A literature review. International Journal of Information Management, 50, 90–110.
Park, J., Williams, A.., & Son, S. (2020). Social Media as a Personal Branding Tool: A Qualitative Study of Student-Athletes’ Perceptions and Behaviors. Journal of Athlete Development and Experience, 2 (1), 51-68.
Parmentier, M.A., & Fischer, E. (2021). Working it: Managing Professional Brands in prestigious Posts. Journal of Marketing, 85(2), 110-128.
Saeidi, E., Majidi Ghahroodi, N., & Farhangi, A. A. (2021). Entrepreneurs' Personal Branding Model in Virtual Space (Instagram). Interdisciplinary Studies in Media and Culture, 11(1), 159-191. (In Persian)
Saffari, M., Poursaeed, M. M., & Niknafs, A. A. (2021). Factors Influencing Personal Branding on Social Networks (Instagram) with Data Mining Approach. Consumer Behavior Studies Journal, 8(2), 138-155. (In Persian)
Sarmad, Z., Bazargan, A., & Hejazi, E. (2015). Research methods in behavioral sciences. Tehran: Aghaz Publications. (In Persian)
Shafiee, M, Gheidi, S, & Khorrami. M., S. (2020). Proposing a new framework for personal brand positioning. European Research on Management and Business Economics, 26(1), 45-54.
Spencer, J. (2020). Why building a personal brand is more important than ever. Retrieved January 7, 2021, from https://www.entrepreneur.com/article/354437.
Smolarek, M., & Dzieńdziora, J. (2022). Impact of Personal Branding on the Development of Professional Careers of Managers. European Research Studies Journal, 25(1), 133-147.
Weng, L., & Huang, Z. (2018). A Study of Tourism Advertising Effects: Advertising Formats and Destination Types. Travel and Tourism Research Association: Advancing Tourism Research Globally. 8.
Zhou, F., Mou, J., Su, Q., & Wu, Y. C. J. (2020). How does consumers’ perception of sports stars’ personal brand promote consumers’ brand love? A mediation model of global brand equity. Journal of Retailing and Consumer Services, 54(2), 1-10.