تبیین عوامل موثر در برند‌سازی شهری براساس مدل پیشنهادی مارتینز و همکاران ،مطالعه موردی شهر شیراز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

2 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات فارس

چکیده

امروزه ایجاد و حفظ برند شهری یکی از نکات اساسی مد نظر مدیران شهری قرار گرفته و موضوعی است که موفقیت در آن می‌تواند ضمن زنده نگه‌داشتن شهر‌ها، رفاه، رونق و سعادت ساکنان را به ارمغان آورد. اولین قدم در مسیر ایجاد برند شهری، شناسایی عوامل تاثیر‌گذار و نقش‌آفرین در ایجاد برند شهریِ هر شهر می‌باشد. هدف از این پژوهش نیز بررسی عوامل کلیدی موثر در ایجاد برند شهری شهر شیراز می‌باشد. به منظورتجزیه­و­تحلیل داده‌های پژوهش، از تکنیک‌های آماری مدل‌سازی معادلات ساختاری، شامل آمیز‌ه‌ای از نمودار مسیر و تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که متغیرهای موثر در مدل ایجاد برند شهری شهر شیراز به ترتیبِ رتبه و اولویت، شامل: میراث فرهنگی، تاریخی و مذهبی، جاذبه‌های گردشگری، زیرساخت‌های حمل­و­نقل و ارتباطات، دامنه خدمات، محیط زیست، مراکز آموزشی معتبر، جایگاه بین­المللی، فرهنگ شهری، مسایل اجتماعی؛ و اولویت آخر، فرصت‌های کسب­و­کار می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining Articulating the Effective Factors in the Urban Branding: A Case Study of Shiraz City

نویسندگان [English]

  • fazlallah kazemi 1
  • anooshirvan bafandkar 2
1 Department of Executive Management, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Fars, Iran.
2 Department of Executive Management, Fars Science and Research Branch, Islamic Azad University, Fars, Iran
چکیده [English]

Today, city brand creation and retention is a main consideration for urban managers and is an issue if being successful could bring welfare, prosperity and happiness for the citizens as well as keeping the cities alive. The first step towards creating a city brand is recognizing the factors that are effective and play a role. The purpose of this research is to review the effective key factors in the creation of city brand of Shiraz city. In order to analyze the research data, statistical techniques of structural equations modeling, including a combination of path diagram and confirmatory factor analysis, have been used. The findings show that the variables forming the model for creating the city brand of the Shiraz, in order of preference and rank, include: historical, religious and cultural heritage, tourism attractions, transportation and communications infrastructures, service range, environment, creditable educational centers, international status, urban culture, social issues, and the last one is business opportunities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban brand
  • Urban branding
  • Urban marketing
Braun, E. (2008). City Marketing: Towards an Integrated Approach. Doctoral Thesis at the Erasmus University Rotterdam. Erasmus Research Institute of Management (ERIM), Retrieved from http://hdl.handle.net
Braun, E., Kavaratzis M. & Zenker, M. (2013). My City-my Brand: the Different Roles of Residents in Place Branding. Journal of Place Management and Development, 6 (1). pp. 18-28.
Cozmiuc, C. (2011). City Branding- Just a Compilation of Marketable Assets?. Economy Transdisciplinarity Cognition. 1. pp. 428-436.
Dacline, J. A. (2010). Shared Vision on City Branding in Europe, Retrieved from http://.eurocities.eu. Accessed 22 june 2015].
Gholipour, A., Ayoobi Ardakani, M. and Paydayesh, A. (2011). Investigating the effective factors in the formation of city image in the direction of effective urban branding. Fine Arts, Architecture and Urban Design Journal. 45: 46-37. )In Persian(
Kharazmi, A., Khandehroo, N., Farahmandi Alamdari, N. and Tavana, A. (2014). Image evaluation of Mashhad city based on architectural, cultural, social and Transportation, Sixth National Conference on Urban Planning and Management with Emphasis on Components of Islamic City. Mashhad: City Council. )In Persian(
Merrilees, B., Miller, D. & Herington, C. (2012). Multiple Stakeholders and Multiple City Brand Meanings. Eurupan Journal of Marketing. 46 (7-8). pp. 1032-1047.
Monavarian, A., Ayoobi Ardakani, M., Pourmosavi, M. and Rahimian A. (2013). Urban branding process model for Iranian metropolises. Journal of Public Administration Perspective. 13. )In Persian(
Mozafari, G. (2012). Branding and Urban Diplomacy, Tehran: Urban Branding Ceremony. )In Persian(
Qian, M. (2010). A Study of Success Factors in City Branding: The ISE conceptual Model. Journal of Chinese marketing. 3 (1). pp. 58-66.
Shafaghi, A. (2012). Urban branding. Tehran research and planning center.) In Persian (