نقش میانجی هویت سازمانی در رابطه‌ی بین برندسازی داخلی و تمایل به ترک خدمت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارگروه مدیریت دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 کارشناسی ارشدمدیریت دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 مربی دانشگاه ولایت ایرانشهر ودانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه سیستان وبلوچستان

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی نقش میانجیِ هویت ‌سازمانی در رابطه­ی بین برندسازی داخلی و تمایل به ترک خدمت بود. روش تحقیق از حیث هدف، کاربردی و از حیث شیوه‌ی جمع­آوری داده­ها، توصیفی- همبستگی می­باشد. جامعه­ی آماری تحقیق، شامل کلیه کارکنان چند شرکت مواد غذایی شهرک صنعتی زاهدان بود. حجم نمونه معادل 200 نفر تعیین شد. ابزار جمع­آوری داده­های تحقیق، پرسشنامه­های برندسازی داخلی پونجایسری، هویت ‌سازمانی چنی و تمایل به ترک خدمت بودند. آلفای کرونباخ برای همه متغیرها، در دامنه قابل‌قبول قرار داشتند. روایی پرسشنامه­ها نیز از طریق تحلیل عاملی تاییدی احراز شد. خی-دو بهنجار 96/2 به‌دست آمد که در بازه مورد قبول قرار دارد. شاخص RMSEA، نیز 031/0 به‌دست آمد که بیانگر مطلوبیت خوب مدل ساختاری است. فرضیه­های تحقیق با استفاده از تحلیل مسیر در نرم‌افزار لیزرل آزمون شد. نتایج نشان داد که برند­سازی داخلی بر هویت ­سازمانی تاثیر مثبت داشته و از طریق هویت ‌سازمانی، بر تمایل به ترک خدمت تاثیر منفی دارد. لذا لزوم توجه به دلایل ترک خدمت کارکنان، با رویکرد برند­سازی داخلی در سازمان­ها مشخص می­شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Intercessor Role of Organizational Identity in the Relation between Internal Branding and Tendency to Leave Duty

نویسندگان [English]

  • Habibollah Salarzehi 1
  • Moslem Mobaraki 2
  • Abdolbaset Moradzadeh 3
1 Associate Professor, Department of Management, Sistan and Baluchestan University
2 Masters in Management of Sistan and Baluchestan University
3 Instructor of Iranshahr University and PhD in Human Resources Management, University of Sistan and Baluchestan
چکیده [English]

This research was aimed at studying the organizational identity intermediate role in the relation between internal branding and propensity to quit work. The research methods are applied and correlational-descriptive in terms of the purpose and data collection, respectively. The research statistical community was the employees of several Food companies of Zahedan industrial town. The sample volume was 200 people. Data gathering tools are Punjaisri internal branding, Cheney organizational identity, and tendency to quit job questionnaires. Cronbach's alpha for all the variables was in an acceptable range. The questionnaires validity was furnished through confirmatory factor analysis. Chi-squared test was obtained 2.96 which is acceptable in the interval. Indicating good desirability of structural model, RMSEA 0.031factor was gained. The research hypotheses were examined using path analysis in LISREL software. Results showed that internal branding has positive effect on organizational identity. However, branding using organizational identity has negative effect on the tendency to leave work. Therefore, the necessity of considering employees’ job quitting with the approach of internal branding in organizations become determined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internal branding
  • Tendency to quit job
  • Organizational identity
دهدشتی شاهرخ، ز. یاراحمدی، ع. زینوند لرستانی، ح. وکاشی‌پزان جوان، ع. (1394). تاثیر نیازهای خود-تعریفی مشتریان بر وفاداری نگرشی و رفتاری آن‌ها با تاکید بر نقش میانجی هویت گرفتن مصرف‌کننده از برند. فصلنامه مدیریت برند، دوم (سوم)، 93–114.
رحیمیان، ا. (1392) برند کارفرما؛ راهبرد نوین مدیریت سرمایه‌های انسانی. دو فصلنامه‌ی پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، سال پنجم، شماره 2.
رسولی، ر. شهائی، ب. و صفایی، م. (1391) ﻋﻮاﻣﻞ موﺛﺮ ﺑﺮ ﻧﻴﺖ ﺗﺮک ﺧﺪﻣﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﻛﺰی داﻧﺸﮕﺎه پیام نور. مدیریت دولتی، دوره 4، شماره 9، صص 27-42.
شیرازی، ع. زینوند لرستانی، ح. و کریمی مزیدی، ا. (1392). بررسی تاثیر هویت برند بر وفاداری مشتریان: از دیدگاه هویت اجتماعی. مجله ایرانی مطالعات مدیریت، دوره 6، شماره 2، صص 153-178.
عزیزی، ش. اثناعشری، م. (1392). برندسازی داخلی و عملکرد برند در بانک: نقش تعدیل‌گر جوّ رقابتی و رضایت شغلی. پژوهش‌های مدیریت در ایران، دوره 17، شماره 3.
قلی‌پور، آ. پور عزت، ع. و محمدی، ف. (1390). ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ درون‌سازمانی و برون‌سازمانی موثر ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ برساخت ﻫﻮﻳﺖ در سازمان‌های دوﻟﺘﻲ. مجله­ مدیریت دولتی، دوره ۳، شماره ۷، صص 149-166.
کرم‌پور، ع. احمدی، ح. صفری کهره، م. و اسداللهی دهکردی، ا. (1392). ﺑﺮرﺳﻲ و اولویت‌بندی ﻋﻠﻞ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺮک ﺧﺪﻣﺖ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺘﺮوﺷﻴﻤﻲ ﻣﺒﻴﻦ در ﭘﺎرس ﺟﻨﻮﺑﻲ. مجله مدیریت دولتی، دوره 5، شماره 3، صص 123-142.
کوشازاده، ع. و عزیزآبادی، ا. (1393). تاثیر عدالت سازمانی ادراک‌شده بر تمایل به ترک خدمت با میانجی‌گری هویت‌سازمانی، حمایت سازمانی و خشنودی شغلی. دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی سال پانزدهم، شماره 2، (پیاپی 56)، ص 25-36.
گل‌پرور، م. آقایی، ا. و خاکسار، ف. (1384). رابطه هوش هیجانی و مولفه‌های آن با پیشرفت‌گرایی شغلی در بین کارگران کارخانجات و صنایع. دانش و پژوهش روان‌شناسی کاربردی، دوره 7، شماره 24، صص 75-106.
گل‌پرور، م. و حسین‌زاده، خ. (1390). اﻟﮕﻮی ارﺗﺒﺎط ﻋﺪم ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻓﺮد-شغل با فرسودگی هیجانی و تمایل به ترک خدمت: شواهدی برای الگوی استرس- نامتعادلی- جبران. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، سال 5، شماره 1(17)، صص 41-56.
گل‌پرور، م. و عریضی، ح. (1387). فراتحلیلـی بـر رابطـه بـین ابعـاد تعهـد سـازمانی بـا جایگزین‌های شغلی، میل به ماندن و تمایل به ترک خدمت. دانشور رفتار، سال 15 ش 33.
هادی‌زاده مقدم، ا. جمالی کاپک، ش. و رضایی، م. (1391). مدل تاثیر برندسازی داخلی بر رفتار شهروندی برند در صنعت هتل‌داری. پژوهش‌های مدیریت در ایران، دوره 16، شماره 3.
Albert, S. Ashforth, B. E. & Dutton, J. E. (2000). Organizational identity and identification: Charting new waters and building new bridges. Academy of Management Review, 25 (1), 13-17.
Asif, Saadia, and Adrian Sargeant. (2000). “Modelling Internal Communications in the Financial Services Sector.” European Journal of Marketing 34(3/4): 299–318.
Bester, Francois. (2012). “A Model of Work Identity in Multicultural Work Settings.” UNIVERSITY OF JOHANNESBURG.
Biswas, Soumendu, and Jyotsna Bhatnagar. (2013). “Mediator Analysis of Employee Engagement: Role of Perceived Organizational Support, PO Fit, Organizational Commitment and Job Satisfaction.” Vikalpa 38(1): 27–40.
Chang, Aihwa, Hsu-Hsin Chiang, and Tzu-Shian Han. (2012). “A Multilevel Investigation of Relationships among Brand-Centered HRM, Brand Psychological Ownership, Brand Citizenship Behaviors, and Customer Satisfaction.” European Journal of Marketing 46(5): 626–62.
Cornelissen, J. P. Haslam, S. A. & Balmer, J. M. (2007). Social identity, organizational identity and corporate identity: Towards an integrated understanding of processes, patternings and products. British Journal of Management, 18(s1), S1-S16.
De Chernatony, L. & Segal-Horn, S. (2001). Building on services' characteristics to develop successful services brands. Journal of Marketing Management, 17(7-8), 645-669.
De Chernatony, L. (2001). “From Brand Vision to Brand Evaluation: Strategically Building and Sustaining Brands, Ox, Ford.”
De Chernatony, Leslie, and Susan Segal-Horn. (2003). “The Criteria for Successful Services Brands.” European journal of Marketing 37(7/8): 1095–1118.
DeConinck, James B. (2011). “The Effects of Ethical Climate on Organizational Identification, Supervisory Trust, and Turnover among Salespeople.” Journal of Business Research 64(6): 617–24.
Du Preez, R., & Bendixen, M. T. (2015). The impact of internal brand management on employee job satisfaction, brand commitment and intention to stay. International Journal of Bank Marketing, 33(1), 78-91.
Ertürk, A. (2010). Exploring predictors of organizational identification: Moderating role of trust on the associations between empowerment, organizational support, and identification. European journal of work and organizational psychology, 19(4), 409-441.
Goodman, Michael B, Neha Sharma, and T J Kamalanabhan. (2012). “Internal Corporate Communication and Its Impact on Internal Branding: Perception of Indian Public Sector Employees.” Corporate Communications: An International Journal 17(3): 300–322.
He, Hongwei, and Yan Li. (2011). “CSR and Service Brand: The Mediating Effect of Brand Identification and Moderating Effect of Service Quality.” Journal of Business Ethics 100(4): 673–88.
Jo Hatch, M. & Schultz, M. (1997). Relations between organizational culture, identity and image. European Journal of Marketing, 31(5/6), 356-365.
Khan, Bilal Mustafa. (2009). “Internal Branding: Aligning Human Capital Strategy with Brand Strategy.” The Icfai University Journal of Brand Management 6(2): 22–36.
Kim, Tae-Yeol, Samuel Aryee, Raymond Loi, and Sang-Pyo Kim. (2013). “Person-Organization Fit and Employee Outcomes: Test of a Social Exchange Model.” The International Journal of Human Resource Management 24(19): 3719–37.
King, C. & Grace, D. (2008). Internal branding: Exploring the employee's perspective. Journal of Brand Management, 15(5), 358-372.
 Lambert, Eric G. et al. (2010). the Relationship Among Distributive and Procedural Justice and Correctional Life Satisfaction, Burnout, and Turnover Intent: An Exploratory Study. Journal of Criminal Justice, Vol. 38, pp. 7–16.
Lazear, Edward P, and James R Spletzer. (2012). “Hiring, Churn, and the Business Cycle.” The American Economic Review 102(3): 575–79.
Lee, Ji-Eun et al. 2013. “Does Transformational Leadership Style Influence Employees’ Attitudes toward Food Safety Practices?” International Journal of Hospitality Management 33: 282–93.
Lee, Yong-Ki, Sally Kim, and Sun Yong Kim. (2014). “The Impact of Internal Branding on Employee Engagement and Outcome Variables in the Hotel Industry.” Asia Pacific Journal of Tourism Research 19(12): 1359–80.
Löhndorf, Birgit, and Adamantios Diamantopoulos. (2014). “Internal Branding Social Identity and Social Exchange Perspectives on Turning Employees into Brand Champions.” Journal of Service Research: 1094670514522098.
Liu, G. Chapleo, C. Ko, W. W. & Ngugi, I. K. (2015). The Role of Internal Branding in Nonprofit Brand Management An Empirical Investigation. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 44(2), 319-339.
MacLaverty, N. McQuillan, P. & Oddie, H. (2007). Internal branding best practices study. Canadian Marketing Association. Retrieved December, 2, 2008.
Matanda, M. J. & Ndubisi, N. O. (2013). Internal marketing, internal branding, and organisational outcomes: The moderating role of perceived goal congruence. Journal of Marketing Management, 29(9-10), 1030-1055.
Mowday, R. T. Porter, L. W. & Steers, R. (1982). Organizational linkages: The psychology of commitment, absenteeism, and turnover: San Diego, CA: Academic Press.
Papasolomou, Ioanna, and Demetris Vrontis. (2006). “Using Internal Marketing to Ignite the Corporate Brand: The Case of the UK Retail Bank Industry.” Journal of Brand Management 14(1-2): 177–95.
Punjaisri, K. Evanschitzky, H. & Wilson, A. (2009). Internal branding: an enabler of employees' brand-supporting behaviours. Journal of Service Management, 20(2), 209-226.
Punjaisri, K. & Wilson, A. (2011). Internal branding process: Key mechanisms, outcomes and moderating factors. European Journal of Marketing, 45(9/10), 1521-1537.
puusa, A, Tulvanen U. Organizational Identity and trust. Electronic Journal of Business Ethics and Organization Studies. 2006;11(2):24-111.
 Saraç, M., Efil, I., & Eryilmaz, M. (2014). A study of the relationship between person–organization fit and employee creativity. Management Research Review, 37(5), 479–501.
Sharma, N., & Kamalanabhan, T. J. (2012). Internal corporate communication and its impact on internal branding: Perception of Indian public sector employees. Corporate Communications: An International Journal, 17(3), 300-322.
Stokburger-Sauer, Nicola, S Ratneshwar, and Sankar Sen. (2012). “Drivers of Consumer–brand Identification.” International Journal of Research in Marketing 29(4): 406–18.
Van Dick R. & et. al. (2004). Should I Stay or Should I Go? Explaining Turnover Intentions with Organizational Identification and Job Satisfaction, British Journal of Management, 15, 351-360.
Whetten, D. A. & Mackey, A. (2002). A social actor conception of organizational identity and its implications for the study of organizational reputation. Business & Society, 41(4), 393-414.