بر اساس نویسندگان

آ

 • آجرلو، فاطمه [1] استادیار گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه پیام نور تهران، ایران
 • آرام، فرشاد [1] کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی با گرایش بازاریابی، داشگاه خلیج فارسٰ، بوشهر
 • آقازاده، هاشم [1] عضو هیات علمی گر ه مدیریت بازرگانی، دانشگاه تهران، دانشکده مدیریت
 • آقازاده، هاشم [1] عضو هیئت علمی گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران،

ا

ب

پ

 • پارسا، سمانه [1] دکتری مدیریت بازاریابی دانشکده مدیریت دانشگاه آزادتهران مرکزی
 • پریشان، فاطمه [1] دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران
 • پوردهقان، عادل [1] کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر

ت

 • تقوی فرد، نسیم [1] داانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- بازاریابی، دانشگاه الزهرا (س) ، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد
 • توکلی، هدی [1] دانشجو/ دانشگاه اصفهان

ج

ح

خ

د

ر

ز

س

ش

ص

ط

ع

غ

 • غدیری، علیرضا [1] دانشجوی دکترا، مدیریت بازرگانی - بازاریابی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران ایران

ف

 • فتاحی، سحر [1] دانشگاه کاشان
 • فرجام فرد، راضیه [1] دانش پذیر مدیریت کسب وکار ،گروه مدیریت بازاریابی ،دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • فرخی، زهرا [1] دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع گرایش مدیریت سیستم و بهره‌وری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، ، گروه مهندسی صنایع
 • فیض، داود [1] عضو هیئت علمی و دانشیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

ق

 • قاسمی، بهروز [1] دانشکده مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
 • قاسمیان صاحبی، علی [1] گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 • قربانی فاراب، محمد تقی [1] کارشناسی ارشدمدیریت بازرگانی -گرایش بازرگانی بین الملل-مؤسسه آموزش عالی غیرانتفاعی ارشاد دماوند-تهران3
 • قره چه، منیژه [1] دانشیار،دانشگاه شهید بهشتی،دانشکده مدیریت وحسابداری
 • قره چه، منیژه [1] دانشیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 • قلی پور، زهرا [1] کارشناسی ارشد مددیریت بازاریابی
 • قهرمانی، آمنه [1] کارشناس ارشد مدیریت اجرایی گرایش بازاریابی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

ک

گ

م

ن

ه

 • هاشمی، مسلم [1] دانشجوی دکتری مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس
 • هرندی، عطاالله [1] کاندیدای دکتری مدیریت بازرگانی-مدیریت استراتژیک، دانشگاه علامه طباطبائی

ی