اثر روزنامه‌نگاری برند بر قصد حمایت مشتریان از کسب و کارهای نوپای داخلی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی، پیام نور ،تهران، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه پیام نور تهران، ایران

چکیده

 استارت­آپ­­ها دارای بودجه، منابع یا تجربه‌ای محدود هستند، از این‌رو انتخاب شیوه­ بازاریابی برای آن‌ها از اهمیت بسزایی برخوردار است. از سویی عدم اعتماد مخاطبان به تبلیغات سنتی، باعث افزایش گرایش بازاریابان، به مفهوم روزنامه­نگاری برند شده است.پژوهش باهدف بررسی اثر روزنامه‌نگاری برند برقصد حمایت مشتریان از کسب‌وکارهای نوپای داخلی صورت گرفت. ازلحاظ هدف کاربردی و از نظر شیوه جمع‌آوری داده‌ها توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری کلیه شهروندان تهرانی که از خدمات تپ سی استفاده می‌کنند. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران که با توجه به جامعه آماری نامحدود، حجم نمونه 384 نفر به‌صورت روش نمونه­گیری خوشه­ای در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری، پرسشنامه هست، پایایی با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ و روایی از روش (CVR)، مورد تائید قرار گرفت. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری توسط نرم‌افزار لیزرلصورت گرفت.نتایج حاکی از تائیدکلیه فرضیات است. نتایج نشان داد که روزنامه‌نگاری برند بر ابعاد قصد حمایت مشتریان تأثیرگذار است. بر اساس یافته­های پژوهش حاضر می­توان گفت، توجه به روزنامه­نگاری برند در فعالیت­های بازاریابی دیجیتال باعث افزایش کیفی محتوای تبلیغات و جلب اعتماد و توجه مشتریان و نیز افزایش قصد حمایت مشتریان از استارت‌آپ‌ها می­گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Brand Journalism on Customers' Repatronage Intention towards Local

نویسندگان [English]

  • meysam agheli 1
  • fateme ajorloo 2
1 Master of Management Executive, Payam Noor, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Psychology, Faculty of Psychology, Payame Noor University, Tehran, Iran
چکیده [English]


Startups have limited budget, resources or experience, so marketing style choose is very important for them. Meanwhile, audiences' distrust in traditional advertising has led marketers to an increase in their tendency to brand journalism. This research was aimed at investigating the effect of brand journalism on customers' repatronage intention towards domestic startups. According to purpose, the study is an applied research, and a descriptive survey in collecting data. The statistical population is all Tehrani citizens who use Tap30 services. To determine the sample size, Cochran formula was applied, and because of the unrestricted statistical population, sample size of 384 people was selected by cluster sampling method. The data collecting instrument was a questionnaire. The reliability was confirmed by calculating the Cronbach's alpha coefficient and the validity was confirmed by the CVR method. Data analysis was performed using Structural Equation Modeling Methodology by Liserl software. The results confirmed all assumptions. They showed that brand journalism has an impact on customers' repatronage intention. Based on the findings, it can be said that the attention to brand journalism in digital marketing activities increases the quality of advertising content, attracts customers' trust and attention, as well as increasing the customers' repatronage  intention towards the 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Brand Journalism
  • Repatronage Intention
  • Startups
  • Tap30

  الله دادی، مهدی، تاج زاده نمین، ابوالفضل، عباس زاده، حسن، امیدی پسند، رضا (1393) بررسی تاثیر نقش داستان برند بر درک                تصویر برند با استفاده از روش تحلیل گفتگو (مورد مطالعه محصوالت اپل) کنفرانس ملی تحقیقات بازاریابی 21 بهمن ماه 1393،   مرکز همایشهای بینالمللی شهید بهشتی تهران ویژه­نامه فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین.

  حسین زاده شهری، معصومه، خسروی، مریم. (1392). تأثیر تصویر فروشگاه بر قصد حمایت و وفاداری مشتری (مورد مطالعه: فروشگاه هایپراستار)فصلنامه علمی-پژوهشی مدیریت بازرگانی، دوره 5، شماره 3، 39-56.

  رنجبریان، ب. جلیلوند، م؛ و فتحی، س. (1390) "تاثیر تبلیغات شفاهی بر جذب گردشگران خارجی: مورد مطالعه شهر اصفهان"،   فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال 26، شماره 4، شماره پیاپی 103، صص. 65-47.

  طباطبایی نسب، سید محمد، ماه آور پور، فهیمه. (1395). بررسی تعامل بین عوامل چهارگانه موثر بر شهرت برند و نقش آن برتبلیغات توصیه ای. مدیریت برند، دوره 3، شماره 2، 37-64.

   کریمی علویجه، محمد رضا، حقیقی کفاش، مهدی، نظری، مهسا. (1395). تاثیر فعالیت‌های خلق ارزش در جوامع برند، بر خرید مجدد مشتریان و وفاداری به برند در رسانه‌های اجتماعی. مدیریت برند، دوره 3، شماره 3، 181-214.

  لری لایت و جون کیدون، مینا مسلمی کویری، کمیل خیاط، منا بقائی صفت، میثم عاقلی. 1397. شش قانون احیای برند (رایج ترین اشتباهات برندسازی و نحوه خودداری از آنها)، آدنا.112-113

    وثوق، فرشید؛ محتشم سلیمانی و اعظم عندلیب، ۱۳۹۵، بررسی تاثیر بازاریابی محتوا بر استراتژی مدیریت ارتباط با مشتری برای بهبود سطح رضایت مشتریان در کسب و کار الکترونیکی در شبکه اجتماعی و وب سایت ها، دومین کنفرانس بین المللی وب پژوهی، تهران، دانشگاه علم و فرهنگ.