اثرات متقابل متغیرهای کلیدی برندسازی کارفرما در صنعت فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

برندسازی کارفرما یک استراتژی بازاریابی است که به بقای کارفرمایان در بازار رقابتی جذب و نگهداری نیروی کار کمک می‌کند. این پژوهش با هدف شناسایی اثرات متقابل متغیرهای کلیدی برندسازی کارفرما در صنعت فاوا صورت گرفت. این تحقیق ازنظر نوع، ترکیبی از روش‌های اسنادی و پیمایشی و ازنظر ماهیت بر اساس روش‌های جدید علم آینده‌پژوهی، تحلیلی و اکتشافی است. ابتدا بامطالعۀ ادبیات تحقیق، متغیرهای برندسازی کارفرما استخراج شدند و با آراء خبرگانِ عرصۀ منابع انسانی پرسشنامه‌ای مشتمل بر 13 متغیر برندسازی کارفرما، به‌منظور سنجش میزان اثرگذاری متغیرهای برندسازی کارفرما بر یکدیگر طراحی گردید. روایی محتوایی و اعتبار پرسشنامه موصوف موردسنجش و تائید قرار گرفت. 26 متخصص و خبره در خصوص میزان اثرگذاری متغیرها بر یکدیگر نظر دادند. نوآوری این تحقیق تحلیل اثرات متقابل متغیرهای کلیدی برندسازی کارفرما، است. اطلاعات به‌دست‌آمده با استفاده از نرم‌افزار میک مک تحلیل شد و نتایج این تحقیق جایگاه متغیرهای برندسازی کارفرما در صنعت فاوا، از حیث اثرگذاری و اثرپذیری و نقش آن‌ها را در برندسازی کارفرما تعیین می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reciprocal Effects of Key Variables of Employer Branding in ICT Industry

نویسندگان [English]

  • Nader Mazloomi
  • Seyyed Ali Akbar Afjahi
  • Samaneh Bayatsarmadi
Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

Employer branding is a marketing strategy that helps employers keep their attraction and retention in the competitive labor market. The purpose of this study is to identify the reciprocal effects of employer branding key variables in the ICT industry. The research type is a combination of documentary and survey methods and in terms of nature, it based on new futurology, analytic and exploratory methods. Initially, by literature review, the employer branding variables were identified. Using human resources experts’ opinion, a questionnaire was designed, includes 13 employer branding variables to measure their effectiveness. The questionnaire’s validity and reliability were evaluated and confirmed. 26 experts commented on how these variables impact each other. The innovation of this research is analyzing the reciprocity of the key variables of employer branding. The data was analyzed using Micmac software. The results determine the status of the employer branding variables, due to their impact and effectiveness and their role in employer branding, in the ICT industry.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Employer Branding
  • Interactive Impact Analysis
  • Future Studies
  • ICT Industry

افجه، سیدعلی اکبر و علیزاده فر، زهرا. (1396). رابطه ادراک از برند کارفرما با نگرش های شغلی کارکنان. مطالعات مدیریت بهبود و تحول. دوره.26 شماره84. صص73-95. 

خدامی، سهیلا و اصانلو، بهاره. (1394). طراحی مدل ایجاد جذابیت کارفرما مبتنی بر ساخت برند متمایز کارفرما. پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دوره5. شماره1. صص61-83.

رحیمیان، اشرف. (1392). برند کارفرما راهبرد نوین مدیریت سرمایه‌های انسانی. دوفصلنامه پژوهش‌های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع). سال پنجم. شماره2. صص 127-150.

فقیهی‌پور، جواد. (1396). تاثیر برندینگ کارفرما بر تعهد سازمانی. تهران: دارالفنون.

فقیهی پور، جواد، فقیهی پور، سمیه و چترچی، نوش‌آفرین. (1394). رابطه بین برندینگ کارفرما و تعلق خاطر کارکنان در سازمان تامین اجتماعی. تهران: دارالفنون. صص 22-23.