نشریه علمی «مدیریت برند»

دسترسی آزاد

دسترسی به مقالات این سایت آزاد است 

 

 نشریه مدیریت برند هزینه ای بابت داوری و  چاپ مقاله از نویسنده (نویسندگان ) دریافت نمی کند.

کلیه هزینه ها از طرف صاحب امتیاز (دانشگاه الزهرا) پرداخت می شود.

کلیه هزینه ها توسط سازمان صاحب امتیاز پرداخت می شود.

اختیار غیرتجاری -غیر اشتقاقی Cc-By-NC-ND 

این مجوز صرفا به دیگران اجازه فروگذاری وبه اشتراک گذاشتن اثر را می دهد تا زمانیکه هیچ گونه تغییر اثر و استفاده تجاری از آن صورت نگیرد.

شماره جاری: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 13، بهار 1397، صفحه 13-204 

2. طراحی الگوی مفهومی جایگاهیابی مجدد برند

صفحه 35-78

سید محمد طباطبایی نسب؛ علیرضا نعلچی کاشی؛ زهره طباطبایی نسب؛ شهناز نایب زاده